Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rozwój rynków energii elektrycznej i gazu - podsumowanie 2012 roku

Z myślą o tworzeniu otoczenia regulacyjnego na rzecz zwiększenia swobody gospodarczej na rynku gazu i energii elektrycznej został podjęty szereg decyzji, które zaowocowały rozwojem tych rynków - podsumowuje rok 2012 Prezes URE, Marek Woszczyk.

Z perspektywy Urzędu Regulacji Energetyki 2012 to rok zwiększenia płynności giełdowego rynku energii oraz rozwoju rynku detalicznego ze stale wzrastającą liczbą zmian sprzedawcy energii, również  grupie gospodarstw domowych.

W tym czasie wypracowany został ostateczny kształt dokumentu Generalnej Umowy Dystrybucji, zwanej GUDem Kompleksowym. Dokument, który umożliwia wszystkim sprzedawcom zawieranie umów kompleksowych z odbiorcami w gospodarstwach domowych, spełnia jednocześnie jeden z warunków koniecznych dla całkowitego uwolnienia rynku wskazanych w „Mapie drogowej uwolnienia cen dla wszystkich odbiorców energii elektrycznej”, opracowanej przez URE.

Rok 2012 upłynął również pod znakiem budowy konkurencyjnego rynku gazu. To właśnie  w tym okresie trwały wzmożone prace nad rozpoczęciem procesu liberalizacji, które zaowocowały uruchomieniem Giełdy Gazu na towarowej giełdzie prowadzonej przez GPW, 20 grudnia 2012 r., co stanowi niezwykle ważny etap uwalniania rynku.

Należy również wskazać na intensywność prac legislacyjnych prowadzonych w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy celem wprowadzenia istotnych zmian w regulacjach prawnych. Ich efektem jest m.in. propozycja uproszczenia dotychczasowego kosztowego podejścia przy ustalaniu cen i stawek opłat w taryfach dla ciepła poprzez wprowadzenie instytucji kontrolowania poziomu taryf niejako ex post. W świetle przygotowanej nowelizacji Prawa energetycznego przedsiębiorstwa ciepłownicze będą uprawnione do skalkulowania taryfy zgodnie z zasadami określonymi w ustawie, natomiast nie będą zobowiązane do przedstawienia jej do zatwierdzenia Prezesowi URE. Kolejna propozycja uproszczenia dotychczasowego podejścia zakłada nagradzanie przedsiębiorstw energetycznych, które prowadzą działalność w kierunku poprawy swojej efektywności.

Ponadto, warto również wspomnieć o wzmożonych pracach prowadzonych w Urzędu na rzecz aktywnego wspierania i promocji inwestowania w budowę systemu inteligentnej sieci elektroenergetycznej. Realizując ambitne wyzwania o charakterze cywilizacyjnym, związane z modernizacją sieci elektroenergetycznych, URE wspólnie z PSE Operator SA powołał inicjatywę pod nazwą Warsztaty Rynku Energii, która ma na celu skuteczne wprowadzenie na rynek energii nowoczesnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, zapewniających transparentność oraz stabilność przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej. Warsztaty, w które udało się zaangażować zarządzających wszystkich kluczowych przedsiębiorstw energetycznymi (OSD), stanowią roboczą platformę gromadzenia i wymiany wiedzy związanej z budową inteligentnych sieci energetycznych.

Kontynuacja prac w kierunku przebudowy sieci elektroenergetycznej w sieć inteligentną to jeden z zasadniczych celów wskazanych przez Prezesa URE na rok 2013. Jest to wyzwanie o fundamentalnym znaczeniu dla rozwoju systemu elektroenergetycznego w Polsce nie tylko ze względu na wprowadzenie multiusług na rynek energii elektrycznej, ale także upodmiotowienie odbiorcy, który zyska realny wpływ na kształt oferty i ceny energii.

Równie istotnym, nadal aktualnym celem w Nowym Roku jest podejmowanie kolejnych kroków w kierunku pełnej liberalizacji rynku gazu poprzez wdrożenie programu działań przewidzianych w  „Mapie drogowej uwolnienia cen gazu ziemnego”, których realizacja przyniesie postęp w rozwoju transparentnego rynku hurtowego gazu ziemnego oraz mechanizmów zmiany sprzedawcy na rynku detalicznym.

Data publikacji : 31.12.2012
Data modyfikacji : 24.01.2013

Opcje strony

do góry