Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rynek energii tematem II sesji VIII Międzynarodowej Konferencji Power Ring 2012

Opcje zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i bezpieczeństwa dostaw oraz promocji inwestycji w energetykę niskoemisyjną - pod takim hasłem 14 grudnia odbyła się tegoroczna edycja konferencji Power Ring. W spotkaniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Efektywności - ETA, Społeczną Radę ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Procesy Inwestycyjne Sp. z o. o uczestniczył Prezes URE, Marek Woszczyk.

Tematyka konferencji obejmowała m.in. zagadnienie liberalizacji rynku energii w Polsce w odniesieniu do sektora elektroenergetycznego oraz gazu ziemnego, współpracę regionalną, w tym połączenia transgraniczne Polski z krajami sąsiadującymi oraz perspektywy eksploatacji niekonwencjonalnych źródeł gazu ziemnego w Polsce i Europie, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawnych na szczeblu europejskim. Niezwykle istotną kwestią podjętą przez uczestników konferencji była debata na temat kształtu przyszłej Polityki energetycznej Polski.

W dyskusji panelowej pt. Kierunki rozwoju europejskiego rynku energii i konsekwencje dla polskiej gospodarki (paliwa kopalne, gaz, energia elektryczna, ciepłownictwo, OZE) - technologie, inwestycje, trendy rynkowe dla przemysłu i odbiorców końcowych (uwolnienie cen), doświadczenia innych krajów w ramach drugiej sesji spotkania pod nazwą Rynek energii obok Prezesa URE, Marka Woszczyka, udział wzięli: prof. Krzysztof Żmijewski, Sekretarz Generalny Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej; Janusz Bil, p.o. prezesa zarządu ENEA; Mirosław Gryszka, Prezes Zarządu, ABB; prof. Konrad Świrski, Prezes Zarządu Transition Technologies; Stanisław Tokarski, Prezes Zarządu TAURON Wytwarzanie; Maher Chebbo,  wiceprezes Zarządu SAP EMEA; Maciej Wolański, Dyrektor Zarządzający, Societe Generale; Daniel Borsucki, Katowicki Holding Węglowy (KHW); Jacek Piekacz, EDF Polska. Moderatorem dyskusji był Andrzej Jonas, redaktor Naczelny The Warsaw Voice.

Wprowadzenie do w/w debaty stanowiło przemówienie programowe zatytułowane Polska wobec Europejskiej Polityki Energetyczno-Klimatycznej (EU-ETS), w którym prof. Krzysztof Żmijewski określił m.in. nadrzędny cel polskiej Polityki energetycznej jako działanie na rzecz globalnej skuteczności w ochronie klimatu. Ponadto, przedstawił polskie propozycje rozwiązań w kwestii usprawnienia działań ETS oraz planowane działania ujęte w Narodowym Programie Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. Na zakończenie określił 6 zasadniczych obszarów, w których założony program powinien być realizowany: legislacja, technologia, logistyka, informacja, finanse, edukacja.

Punktem rozpoczynającym dyskusję było pytanie czy energetyka najbliższej dekady (2015- 2025) będzie energetyką kontynuacji czy przełomu. Uczestnicy podjęli próbę określenia zmian, które mogą zajść w ciągu 10 lat w sektorze energetycznym zarówno w aspekcie technicznym jak i ekonomicznym. W tym kontekście wskazywano potrzebę stworzenia odpowiednich mechanizmów wsparcia oraz prowadzenia działań edukacyjnych na rzecz rozwoju energetyki niskoemisyjnej, a także energetyki prosumenckiej, powstałej w oparciu o rozproszone źródła energii, która stanowi niezbędny komponent całego systemu elektroenergetycznego.

Zdaniem Prezesa URE, właściwym kierunkiem dla polskiego sektora elektroenergetycznego jest rozwój inteligentnych sieci energetycznych z rozbudowaną infrastrukturą, umożliwiającą korzystanie z zasobów dotychczas niedostępnych. Regulator zwrócił uwagę, że wprowadzenie innowacyjnych technologii w energetyce wymaga współpracy przemysłu z otoczeniem instytucjonalnym w celu stworzenia odpowiedniego otoczenia rynkowego, warunkującego rozwój sektora.

Ponadto, zaznaczył, że przełom w energetyce, ściśle związany z pojawieniem się innowacyjnych rozwiązań na rynku energii, jest możliwy wyłącznie w środowisku presji konkurencyjnej. Jest to jedyne środowisko, w którym możemy liczyć na przełom z korzyścią dla konsumentów, którzy - świadomi posiadanych zasobów i możliwości ich użytkowania - będą mieli realny wpływ na funkcjonowanie rynku, w tym rozwój usług i kształtowanie optymalnych cen energii w Polsce - podkreślił Prezes URE.

Data publikacji : 17.12.2012

Opcje strony

do góry