Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/5037,Prezes-URE-na-konferencji-poswieconej-rozwojowi-energetyki-na-Lubelszczyznie.html
23.06.2024, 11:00

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE na konferencji poświęconej rozwojowi energetyki na Lubelszczyźnie

Problemy rozwoju energetyki na Lubelszczyźnie stanowiły kluczową kwestię omawianą podczas konferencji zorganizowanej wspólnie przez Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego prof. Leny Kolarskiej - Bobińskiej oraz Urząd Regulacji Energetyki. W spotkaniu, które odbyło się 7 grudnia br. w Lublinie, uczestniczył Prezes URE, Marek Woszczyk.

Szef URE przyznał, iż Lubelszczyzna to region o niezwykle dużym potencjale rozwoju generacji małoskalowej i OZE. - To wyjątkowe miejsce dla mniejszych graczy na rynku energii, którzy mogą w sumie wybudować tyle samo mocy wytwórczych, co przedsiębiorstwa wielkoskalowe. Dlatego apeluję, abyśmy wspólnie zadbali o stworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju i wykorzystania potencjału tego regionu poprzez stworzenie klimatu przyjaznego dla wszystkich zainteresowanych stron, a w szczególności dla inwestorów.

Punktem wyjścia do dyskusji na temat możliwości przyłączenia nowych inwestycji do sieci elektroenergetycznej były wyniki raportu cząstkowego dla województwa lubelskiego pt. Bariery rozwoju generacji małoskalowej, które przedstawił Tomasz Adamczyk, dyrektor Oddziału Terenowego URE w Lublinie.

Raport, stanowiący pierwszą część ogólnopolskiego projektu badawczego prowadzonego przez URE na przełomie lat 2012 i 2013, został przygotowany w oparciu o badania ankietowe skierowane do podmiotów, które zrealizowały, realizują bądź zamierzają realizować na terenie w/w województwa inwestycje w źródła generacji małoskalowej oraz w oparciu o analizę informacji zgromadzonych w toku postępowań administracyjnych w sprawie rozstrzygnięcia sporów dotyczących odmowy zawarcia umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oraz zawartych w skargach na działania OSD kierowanych do URE.

W badaniu ankietowym udział wzięło ponad 40 podmiotów zainteresowanych rozwojem generacji małoskalowej i OZE: podmioty prowadzące rolniczą działalność gospodarczą, przedsiębiorcy i jednostki samorządu terytorialnego (m.in. Związek Gmin Lubelszczyzny, Lubelska Izba Rolnicza, Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych), a także lokalny operator systemu dystrybucyjnego - PGE Dystrybucja Oddział Lublin oraz Oddział Zamość.

Na podstawie uzyskanych odpowiedzi zidentyfikowano obszary, które - zdaniem respondentów - w sposób znaczący utrudniają rozwój nowych inwestycji. W obszarze lokalizacji inwestycji do istotnych barier zaliczono m.in. brak terenów przeznaczonych pod lokalizację źródeł generacji małoskalowej. W zakresie przyłączenia do sieci dystrybucyjnej ważnym problemem okazał się brak technicznych i/lub ekonomicznych warunków przyłączenia czy nakładanie na przyłączanego wytwórcę obowiązków związanych z rozbudową (przebudową) sieci oraz budową i eksploatacją przyłącza. Ponadto respondenci wskazali również na bariery w postaci braku systemu rekomendacji technologii, wspierającego potencjalnego inwestora w optymalnym wyborze rodzaju jednostki wytwórczej oraz brak wsparcia inwestycyjnego dla generacji małoskalowej. Z perspektywy OSDe istotne utrudnienie dla rozwoju tego typu generacji stanowi m.in. niedostosowanie sieci dystrybucyjnej do przyłączania nowych źródeł, niestabilnej pracy źródeł generacji wiatrowej i fotowoltaicznych oraz brak precyzyjnych regulacji dotyczących zarządzania pracą źródeł generacji małoskalowej i regulacji dotyczących instytucji prosumenta. 

Z kolei w toku postępowań administracyjnych w sprawie rozstrzygnięcia sporów dotyczących odmowy zawarcia umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oraz zawartych w skargach na działania OSD kierowanych do URE, wyodrębnione zostały głównie bariery związane z oceną istnienia bądź braku technicznych i ekonomicznych warunków przyłączenia oraz dodatkowymi obowiązkami i kosztami obciążającymi podmiot wnioskujący o przyłączenie.

Raport wykazał również, iż istotną przeszkodą dla rozwoju generacji małoskalowej i OZE jest niechęć lokalnej społeczności wobec odnawialnych, rozproszonych źródeł energii często wynikająca z braku wiedzy w tym zakresie.

Uwzględniając powyższe dane powstałe w wyniku przeprowadzonego badania ankietowego i analizy postępowań administracyjnych dyrektor Wschodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Lublinie, Tomasz Adamczyk, przedstawił rekomendacje konkretnych działań na rzecz rozwoju energetyki rozproszonej. Podkreślił, iż planowane regulacje nowego Prawa energetycznego oraz ustawy o OZE powinny uwzględniać specyfikę źródeł generacji małoskalowej w zakresie technicznych warunków przyłączenia oraz precyzyjnie określać obowiązki i wzajemne relacje stron procesu przyłączenia. - Regulacje te w szczególności powinny dążyć do eliminowania uznaniowości OSDe w obszarze kształtowania zakresu obowiązków przyłączanego wytwórcy, zwłaszcza tych generujących obciążenia finansowe oraz uwzględniać zasady czasowego ograniczania pracy OZE - stwierdził za raportem Dyrektor Adamczyk. Zwrócił również uwagę na potrzebę prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych wśród społeczności lokalnej, które przyniosłyby pożądaną wiedzę o korzyściach wynikających z inwestycji w tego typu źródła.

Kolejnym punktem konferencji była dyskusja panelowa, w której uczestniczyli: Marek Woszczyk, Prezes URE; prof. Piotr Kacejko, Rektor Politechniki Lubelskiej; Mieczysław Koch, Wiceprezes Stowarzyszenia Energii Odnawialnej, Lilla Stefanek, Burmistrz Poniatowej; Grzegorz Dolecki, Wiceprezes PGE Dystrybucja SA oraz Tomasz Adamczyk, Dyrektor OT URE w Lublinie. Dyskusję moderowała prof. Lena Kolarska - Bobińska, Poseł do Parlamentu Europejskiego. Przedmiotem rozmowy były kwestie związane z możliwościami przyłączenia nowych źródeł energii do sieci dystrybucyjnej w kontekście rozwoju sektora energetycznego na Lubelszczyźnie.

Data publikacji : 10.12.2012
Data modyfikacji : 10.12.2012

Opcje strony