Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

O Innowacjach w energetyce podczas VII Forum Energetycznego

Celem tegorocznej edycji Forum Energetycznego, które odbyło się w dniach 29 listopada - 1 grudnia 2012 r. w Sopocie, było stworzenie platformy do dyskusji na temat wyzwań i zagrożeń stojących przed polityką energetyczną Unii Europejskiej. Istotnym punktem spotkania był blok tematyczny poświęcony promowaniu innowacyjnych rozwiązań, którego inicjatorem i uczestnikiem był Prezes URE, Marek Woszczyk.

Wprowadzeniem do dyskusji panelowej Innowacje w energetyce - korzyści dla gospodarki i odbiorców, był raport podsumowujący projekt o nazwie Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach inteligentnych sieci, który zaprezentował Mariusz Przybylik, Dyrektor, A.T. Kearney, Polska. Projekt, którego beneficjentem jest Urząd Regulacji Energetyki, został zrealizowany przez zewnętrznego konsultantadzięki finansowaniu z grantu Banku Światowego.

W swoim wystąpieniu Marek Przybylik podjął próbę określenia potencjału wdrożenia technologii ISD w Polsce. Jednocześnie wskazał poszczególne działania podejmowane w trakcie realizacji projektu, takie jak m.in. warsztaty z kluczowymi interesariuszami: URE i stroną rządową czy badania gospodarstw domowych w Polsce. Ważnym elementem prezentacji była definicja głównej funkcji ISD jako zarządzania zużyciem energii elektrycznej. W dalszej części Dyrektor Przybylik wymienił korzyści wynikające z wdrożenia sieci ISD w gospodarstwie domowym, do których zaliczył m.in.: redukcję zużycia energii elektrycznej i ograniczenie zapotrzebowania na moc szczytową. Wskazał również, iż w przypadku przedsiębiorstw energetycznych wdrożenie sieci umożliwia rozwój nowych usług, np. zdalne zarządzanie zużyciem energii przy wykorzystaniu aplikacji na telefon komórkowy, tablet czy laptop. Niemniej jednak, pomimo trwających pilotażowych programów ISD na świecie i prac na rzecz rozwoju koncepcji inteligentnych miast, szerokie wdrożenie sieci napotyka na cztery zasadnicze bariery rynkowe: wolne tempo wdrożenia AMI, brak standardu komunikacji, obawy społeczeństwa, niski poziom zaangażowania społecznego. Zdaniem omawiającego raport, efektywnym rozwiązaniem w/w problemów jest przeprowadzenie kampanii edukacyjnej na szczeblu krajowym z zaangażowaniem mediów elektronicznych oraz władz lokalnych, a także wszystkich pozostałych zainteresowanych stron. Na zakończenie Dyrektor Przybylik stwierdził, iż potencjalną atrakcyjność wdrożenia ISD w Polsce,  na którą wskazują wyniki dotychczasowej analizy, należy potwierdzić poprzez przeprowadzenie kolejnych działań, m. in. projektów pilotażowych.

Kolejnym punktem w ramach bloku tematycznego Innowacje w energetyce - korzyści dla gospodarki i odbiorców było wystąpienie Prezesa URE, Marka Woszczyka, pt. Inteligentne sieci energetyczne - perspektywa URE, w którym wskazał m.in. fundamentalne cele systemu. W apeksie ekonomicznym wymienił poprawę konkurencyjności rynku energii, ekologicznym - stworzenie warunków dla efektywnego wzrostu udziału energii odnawialnej w krajowym bilansie zużycia energii  oraz w wymiarze technicznym - poprawę bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Prezes URE stwierdził również, że podejmowanie działań na rzecz budowy inteligentnej sieci umożliwi upodmiotowienie odbiorcy i stworzenie warunków dla poprawy efektywności energetycznej. Ponadto, szczegółowo omówił dotychczasowe działania podejmowane na rzecz budowy systemu, wymieniając m.in.: Stanowisko Prezesa URE w sprawie niezbędnych wymagań wobec wdrażanych przez OSDe inteligentnych systemów pomiarowo-rozliczeniowych z uwzględnieniem funkcji celu oraz proponowanych mechanizmów wsparcia przy postulowanym modelu rynku. W dalszej części wykładu przedstawił ogólny zarys postulowanej architektury systemu z podziałem zadań i odpowiedzialności oraz wymagania wobec sprzętu i wdrożenia. Omawiając kierunkowe reguły regulacyjne w zakresie stymulacji i kontroli wykonania, Prezes URE w pierwszej kolejności wskazał formę zachęcania do inwestowania w AMI poprzez nagradzanie projektów spełniających wymagania funkcjonalne. Na zakończenie przedstawił Koncepcję dotyczącą modelu rynku opomiarowania w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań wobec Operatora Informacji Pomiarowej, która ma na celu sprecyzowanie przesłanek dla rozstrzygnięcia optymalnego kształtu organizacji rynku danych pomiarowych. W tym kontekście Prezes Woszczyk zaznaczył, że pomimo, iż ostateczne rozstrzygnięcie leży poza zakresem kompetencji ustawowych Prezesa URE, to właśnie na Regulatorze, jako odpowiedzialnym za promowanie konkurencji na rynkach energii, spoczywa obowiązek przygotowania podstaw dla racjonalnych decyzji w tej sprawie. Operator Informacji Pomiarowej podlegający regulacji to wariant generujący najmniej ryzyk, posiadający największy potencjał rozwojowy, gwarantujący stabilność - podkreślił w podsumowaniu Prezes URE.

W ramach bloku tematycznego odbyła się również dyskusja panelowa, w której udział wzięli: Marek Woszczyk, Prezes URE; Andrzej Czerwiński, Poseł na Sejm RP; Michał Rajchel, Wiceprezes ds. Efektywności Energetycznej, Schneider Electric Polska;  Dante Bartlomei, Prezes Zarządu, Asteria Srl, Włochy; David Dornbusch, Prezes, CleanTuesday, Francja. Moderatorem dyskusji był Sławomir Kopeć, Prezes, Małopolska Sieć Szerokopasmowa.

Głównym przedmiotem rozmowy była kwestia związana z możliwościami wprowadzenia nowych rozwiązań systemowych wdrażanych od poziomu producenta do poziomu odbiorcy, z uwzględnieniem środków inwestycyjnych i prawnych regulacji.

***

Organizatorem Forum Energetycznego jest Instytut Studiów Wschodnich. Wydarzenie z założenia stanowi platformę dyskusji dla gości ze sfery polityki, sektora biznesowego i uczestników reprezentujących środowiska eksperckie.

Data publikacji : 07.12.2012
Data modyfikacji : 07.12.2012

Opcje strony

do góry