Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/5018,Sad-Ochrony-Konkurencji-i-Konsumentow-przyznaje-racje-Prezesowi-URE.html
25.05.2024, 05:04

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przyznaje rację Prezesowi URE

Wyrokiem z dnia 22 listopada 2012 r. Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie przedsiębiorstwa energetycznego Tauron Dystrybucja S.A. (dawny Enion S.A.) od decyzji Prezesa URE, która nakładała na spółkę karę pieniężną w wysokości 1 miliona złotych za nie wywiązanie się z obowiązku utrzymania w należytym stanie technicznym obiektów, instalacji i urządzeń.

Na przełomie 2009 r. i 2010 r. na terenie działania dystrybutora (m.in. województwo małopolskie) doszło do ponad trzech i pół tysiąca awarii. Dostaw energii pozbawionych zostało tysiące odbiorców. Rodzaje występujących wtedy uszkodzeń to m.in.: zerwane lub uszkodzone przewody, zwarcia, złamane słupy, uszkodzone konstrukcje. Jako przyczyny uszkodzeń w badanym okresie ustalono oblodzenie, śnieg, sadź, działanie wiatru. Ponadto przyczynami awarii sieci były również gałęzie drzew, które pod ciężarem opadającego śniegu łamały się, opadały i uszkadzały linie elektroenergetyczne, co niewątpliwie miało niebagatelny wpływ na zakres i rozmiar uszkodzeń sieci.

Obowiązkiem przedsiębiorstwa energetycznego jest utrzymywanie urządzeń, instalacji i sieci w należytym stanie technicznym tak, aby ograniczać ryzyko wystąpienia awarii i jej rozległości. Oznacza to m.in. konieczność dokonywania odpowiedniej wycinki drzew i gałęzi w pobliżu linii elektroenergetycznych, jak również dbałość o odpowiednią jakość infrastruktury sieciowej. Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, które wykazało nieprawidłowości w prowadzonej przez dystrybutora działalności koncesjonowanej, Prezes URE w 2011 roku wymierzył spółce karę pieniężną. Przedsiębiorca odwołał się od decyzji regulatora do sądu.

Po rozpoznaniu sprawy Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustalił, iż Tauron Dystrybucja S.A. nie dochował należytej staranności w prowadzonej działalności w zakresie obowiązku utrzymania w należytym stanie technicznym obiektów, instalacji i urządzeń i utrzymał decyzję o wymierzeniu kary pieniężnej w określonej przez Prezesa URE wysokości.

Wyrok nie jest prawomocny.

Data publikacji : 27.11.2012

Opcje strony