Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

URE o rynkach gazu i energii elektrycznej na EUROPOWER

Kwestie związane z rozwojem sektora energetycznego oraz sytuacją rynku gazu w Polsce to główne tematy omawiane podczas XVI Międzynarodowej Konferencji Energetycznej EUROPOWER. W wydarzeniu, które odbyło się w dniach 7-8 listopada 2012 r. w Warszawie uczestniczył Prezes URE, Marek Woszczyk.

Podczas wystąpienia otwierającego konferencję dr Janusz Steinhoff Wicepremier i Minister Gospodarki w rządzie Jerzego Buzka, zauważył, iż najważniejsze wyzwania inwestycyjne, które w najbliższej przyszłości zostaną postawione przed polskim rynkiem energii, będą ściśle związane z  konsekwencjami pakietu klimatyczno - energetycznego. Wśród głównych zadań sektora energetycznego wymienił: usprawnienie przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, budowę nowych bloków energetycznych i redukcję emisji dwutlenku węgla.

Istotną częścią konferencji i jednocześnie zapowiedzią pierwszej dyskusji panelowej na temat rynku gazu w Polsce było wystąpienie Pani Grażyny Piotrowskiej - Oliwy, Prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG). W swojej prezentacji Pani Prezes podkreśliła, iż podejmując temat rozwoju krajowego rynku gazu, należy rozważyć trzy kluczowe kwestie, do których zaliczyła mechanizmy liberalizacji, zwiększenie bezpieczeństwa dostaw gazu oraz określenie celu uwolnienia rynku.

W dalszej części wystąpienia Prezes PGNiG zwróciła uwagę na potrzebę stworzenia stabilnego otoczenia regulacyjnego w zakresie wydobycia gazu niekonwencjonalnego tak, aby zapewnić wzrost bezpieczeństwa energetycznego jako jednego z zasadniczych celów liberalizacji rynku. Jednocześnie wyraziła przekonanie, że uwolnienie rynku gazu w Polsce jest możliwe poprzez działania podejmowane etapowo z uwzględnieniem interesów wszystkich uczestników tego rynku.

Kwestia procesu liberalizacji rynku gazu była także przedmiotem dyskusji panelowej pod nazwą Wyzwania i możliwości stojące przed rynkiem gazu w Polsce. W dyskusji uczestniczył Marek Woszczyk, Prezes URE wraz z: Grażyną Piotrowską - Oliwą, Prezes PGNiG; Małgorzatą Krasnodębską-Tomkiel, Prezes UOKiK; Ireneuszem Łazorem, Prezesem Zarządu, TGE; Piotrem Szymankiem, Wiceprezesem PGE; Andrzejem Kozłowskim, PKN ORLEN. Przebieg spotkania moderował dr Mariusz Swora, Uniwersytet Jagielloński.

Podczas dyskusji Prezes URE przypomniał, że Urząd Regulacji Energetyki prowadzi prace nad przygotowaniem mapy drogowej, przedstawiającej etapy poszczególnych działań, które zmierzają do liberalizacji rynku gazu w Polsce. Pierwszym z nich jest wykreowanie rynku hurtowego, a kolejnym - stworzenie mechanizmu umożliwiającego efektywne jego działanie. Ostatni, ważny etap procesu stanowi budowanie świadomości odbiorców - uczestników rynku. Dokładamy wszelkich starań, aby rynek rozwijał się w sposób efektywny. Jednakże do czasu zafunkcjonowania podstawowego mechanizmu rynkowego, jakim jest gra popytu i podaży,  potrzebujemy odpowiednich uprawnień, o które w projektach prawa gazowego wnioskuję. Konsekwentnie wnoszę o nowe narzędzia w postaci możliwości nakładania tzw. obowiązków regulacyjnych na podmioty o znaczącej sile rynkowej - podkreślił Prezes Woszczyk.

Również pierwszego dnia konferencji odbyła się dyskusja panelowa pt. Polski sektor energetyczny - wyzwania, szanse, zagrożenia, którą poprowadził dr Janusz Steinhoff. W spotkaniu udział wzięli: Marek Woszczyk, Prezes URE; Philippe Casanet, Prezes Zarządu EDF Polska; Przemysław Zaleski, Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych Enea - Operator; Mirosław Duda, Doradca Zarządu Agencji Rynku Energii S.A.; Sławomir Krystek, Dyrektor Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska.

Zaproszeni do dyskusji goście omawiali m.in. możliwe działania, jakie należy podjąć, by zrealizować cele postawione w pakiecie klimatyczno - energetycznym do 2016 r. Uczestnicy dyskusji przyznali, że spełnienie wymagań Unii Europejskiej jest realne m.in. dzięki pomocy publicznej w postaci certyfikatów oraz wprowadzeniu stabilnych regulacji prawnych umożliwiających realizowanie nowych inwestycji eliminujących poziom ryzyka. Zwracano  uwagę na potrzebę stworzenia rozwiązań w zakresie magazynowania energii oraz konieczność utrzymywania obecnego poziomu wytwarzania energii poprzez stałe rozwijane wszystkich źródeł wytwórczych. Z kolei Prezes URE, mówiąc o certyfikatach jako systemie wsparcia rozwoju sektora energetycznego ze strony państwa, wskazał na dwa kluczowe komponenty tego systemu: okres oraz zakres obowiązywania. W ramach systemu wsparcia nie można zapomnieć o budowaniu przekonania o stabilności tego systemu wśród przedsiębiorców. Dlatego ważne jest, by ustalić pewne ramy czasowe oraz zakres działania systemu - stwierdził Prezes Woszczyk. Ponadto, pytany o rozwój infrastruktury dystrybucyjnej w Polsce, poinformował o pracach nad przygotowaniem nowego modelu regulacji, który ma zostać uruchomiony w 2016 r. Założeniem nowego modelu jest gratyfikacja przedsiębiorstw, które nie tylko podejmują się inwestowania w rozwój infrastruktury, ale również są w stanie wykazać efektywność realizowanych inwestycji, tj. odznaczają się wysoką jakością obsługi wszystkich uczestników rynku, a zwłaszcza odbiorców energii.

Szanse dla polskiego sektora energetycznego, a ściślej inteligentne sieci elektroenergetyczne były przedmiotem dyskusji drugiego dnia XVI Międzynarodowej Konferencji Energetycznej EUROPOWER. Do bloku tematycznego pt. Inteligentne sieci - prawo, regulacje, finanse wprowadził Prezes URE, Marek Woszczyk. W swoim wystąpieniu Aktualne wyzwania w zakresie wdrażania inteligentnych sieci podkreślił konieczność holistycznego podejścia do zagadnienia smart grid. Tym samym zwrócił uwagę na pięć komplementarnych cech tego systemu: poprawę efektywności energetycznej, aktywizację odbiorców, poprawę konkurencji, wzrost bezpieczeństwa oraz upodmiotowienie odbiorcy. Za jedną z kluczowych kwestii związanych z rozwojem inteligentnych sieci w Polsce Prezes URE uznał podejmowanie działań mających na celu wzrost świadomości uczestników rynku energii.

W tym kontekście przypomniał o inicjatywie realizowanej przez URE wspólnie z PSE-Operator - Warsztatach Rynku Energii, w które zaangażowali się zarządzający głównymi przedsiębiorstwami energetycznymi (OSD). Warsztaty dowodzą, że smart grid wymaga prowadzenia gry zespołowej. Przy zaangażowaniu i współpracy wielu podmiotów na rynku energii mamy realne szanse na osiągnięcie maximum korzyści ekonomicznych, które oferuje system inteligentnych sieci - podkreślił Prezes Woszczyk. Na zakończenie dodał, że w perspektywie URE projekt wdrożenia smart grid ma znaczenie strategiczne dla rozwoju sektora elektroenergetycznego w Polsce.

W dyskusji panelowej, prowadzonej w ramach bloku tematycznego poświęconego inteligentnym sieciom, udział wzięli: Jan Rączka, Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; prof. Grzegorz Benysek, Uniwersytet Zielonogórski; dr Tomasz Kowalak, Dyrektor Departamentu Taryf URE; Marek Samotyj, Technical Executive, Electric Power Research Institute; dr Wojciech Myślecki, Doradca Prezesa BZ WBK; Wojciech Lubczyński, Dyrektor Projektu Smart Grid, PSE-Operator. Debatę moderował dr Mariusz Swora z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Głównymi zagadnieniami poruszonymi podczas rozmowy były: komunikacja w systemie inteligentnych sieci, infrastruktura sieci domowej, sposoby finansowania innowacyjnych projektów energetycznych. Wiele miejsca w dyskusji poświęcono również wyzwaniom regulacyjnym oraz potrzebom polskiej energetyki w kontekście wdrażania technologii smart grid. Mimo różnorodności perspektyw omawianego tematu, uczestnicy spotkania zgodnie przyznali, iż kluczową rolę w funkcjonowaniu systemu inteligentnych sieci odgrywa prosument, tj. świadomy konsument zaangażowany w proces wytwarzania energii elektrycznej.

***

Konferencja EUROPOWER, organizowana cyklicznie od 15 lat, jest miejscem wymiany wiedzy i doświadczeń autorytetów polskiego i europejskiego sektora energetycznego - przedstawicieli administracji, nauki i biznesu. Jednym z Patronów Honorowych XVI edycji wydarzenia był Prezes URE, Marek Woszczyk.

Data publikacji : 12.11.2012
Data modyfikacji : 12.11.2012

Opcje strony

do góry