Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE na XXII Europejskim Forum Regulacji Gazu

Prezes URE, Marek Woszczyk wziął udział w XXII Europejskim Forum Regulacji Gazu, które odbyło się w dniach 2-3 października 2012 r. w Madrycie.

Przedmiotem spotkania były kwestie dotyczące postępu w procesie integracji wewnętrznych rynków państw członkowskich w jeden wspólny rynek energii UE. Dużo miejsca w dyskusji zajęły prace prowadzone nad kodeksami sieciowymi.

Uczestnicy Forum wyrazili podziękowanie za wkład włożony w tworzenie kodeksu dotyczącego alokacji zdolności przesyłowych (Capacity Allocation Mechanisms Network Code CAM NC), w sposób szczególny doceniając zaangażowanie stron trzecich w tym procesie. Kodeks, opracowany przez Europejskie Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu (ENTSO-G), został również zaopiniowany przez ACER. W związku z tym uczestnicy Forum zaapelowali do Komisji Europejskiej o jak najszybsze uruchomienie procedury komitologii, wskazując, że tak opracowany kodeks przyczyni się do osiągnięcia wspólnego wewnętrznego rynku energii.
Obecni na spotkaniu poparli decyzję krajowych organów regulacyjnych oraz operatorów systemowych w sprawie wczesnej implementacji projektu kodeksu i wezwali do przedstawienia raportu z postępów we wdrażaniu jego postanowień podczas kolejnego Forum. Jednocześnie udzielili poparcia dla Inicjatyw Regionalnych, rekomendując przy tym dalszą realizację projektów o znaczeniu transgranicznym i kontynuację prac na rzecz ustanowienia wspólnego rynku energii przez krajowe organy regulacyjne oraz operatorów systemowych.

Uczestnicy Forum wyrazili również poparcie dla dotychczasowych prac nad opracowaniem zasad dostępu do magazynów gazu. Niemniej jednak wezwali kraje członkowskie do stworzenia listy kryteriów według wytycznych Rady Europejskich Regulatorów Energetyki (CEER), które pozwoliłyby określić dostęp do magazynów gazu w państwach członkowskich.

Ponadto, uczestnicy Forum ponaglili państwa członkowskie oczekujące na adaptację 3 pakietu do wdrożenia nowych regulacji, a także wezwali krajowe organy regulacyjne, operatorów systemowych i Komisję Europejską do sprawnego kontynuowania procesu certyfikacji. Z kolei operatorzy systemowi i regulatorzy zostali poproszeni o złożenie raportu z prac nad implementacją wytycznych dotyczących procedury zarządzania ograniczeniami przesyłowymi podczas następnej edycji Forum. Dodatkowo zaaprobowane zostały prace ACER nad procesem monitorowania w zakresie zgodności z przepisami Rozporządzenia Nr 715/2009.

Wśród innych ważnych kwestii dotyczących utworzenia wspólnego rynku gazu, które poruszono na XXII Europejskim Forum Regulacji Gazu znalazły się również wytyczne ramowe w sprawie zharmonizowanych taryf przesyłowych. Uczestnicy Forum wyrazili zadowolenie z dotychczasowego przebiegu prac, zachęcając do dalszej aktywności w tym procesie.
W sprawie Europejskiego Pakietu Infrastrukturalnego, zebrani na spotkaniu poprali działania ENTSO-G w zakresie opracowywania nowej metodologii analizy kosztów i korzyści dla projektów z sektora gazowego oraz wspólne prace nad pierwszą listą projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (PCI). W przypadku rozporządzenia REMIT uczestnicy Forum zwrócili uwagę na konieczność właściwego rozdzielenia zakresu działania REMIT i regulacji finansowych. Ponadto, przedmiotem rozważań był również program pilotażowy kontroli jakości gazu.

Podczas Forum wyrażono nadzieję, że wzmożone wysiłki, skoncentrowane na podejmowaniu wyzwań przez wszystkich członków UE, pomogą w rozwiązywaniu problemów energetycznych oraz umożliwią ustanowienie wspólnego wewnętrznego rynku gazu.

Data publikacji : 18.10.2012

Opcje strony

do góry