Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/4964,Poltora-miliona-kary-dla-spolki-obrotu.html
19.06.2024, 22:45

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Półtora miliona kary dla spółki obrotu

Prezes URE, w drodze wydania decyzji, wymierzył przedsiębiorstwu energetycznemu PGE Obrót S.A. karę w wysokości 1.500.000 zł za stosowanie taryfy Przedsiębiorstwa oraz taryfy PGE Dystrybucja SA, niezgodnie z określonymi w nich warunkami.

Naruszenie przez Przedsiębiorstwo przepisów prawa polegało na stosowaniu w rozliczeniach z odbiorcami okresów rozliczeniowych niezgodnych z taryfą PGE Dystrybucja SA oraz na błędnych rozliczeniach z tytułu składnika stałego stawki sieciowej i stawki abonamentowej w przypadku zmiany stawek w trakcie okresu rozliczeniowego. Powyższe działanie skutkowało obciążaniem odbiorców nieuzasadnionymi kosztami. 

W toku postępowania administracyjnego, Przedsiębiorstwo zostało wezwane do przedstawienia wyjaśnień oraz przesłania dokumentów związanych ze sprawą, dotyczących okresów rozliczeniowych dla wskazanych odbiorców z poszczególnych grup taryfowych, obejmujących okres 2008-2011.

Prezes URE, podejmując decyzję o ukaraniu, jednoznacznie stwierdził, że spółka obrotu zawierając umowę kompleksową, bierze na siebie odpowiedzialność zarówno za sprzedaż, jak i za dostarczenie energii. Obowiązek ten nałożony na przedsiębiorstwo energetyczne świadczące usługę kompleksową, w art. 5 ust. 5 rozporządzenia taryfowego, został określony w sposób jednoznaczny i ma charakter bezwzględny. Zawarcie umowy kompleksowej z odbiorcą przez spółkę obrotu powoduje, że sprzedawca staje się adresatem roszczeń odbiorcy.

Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, mając na uwadze dobro odbiorców i poszanowanie praw uczestników rynku, Prezes wymierzył PGE Obrót S.A. karę na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 12 i pkt 6. ustawy - Prawo energetyczne. Wychowawczy i prewencyjny charakter kary stanowi reakcję Prezesa URE na naruszenie przepisów i działa prospektywicznie w celu zapobiegania powtarzaniu nagannych zachowań.

Ustalając wysokość kary, zgodnie z przepisem art. 56 ust. 6 ustawy - Prawo energetyczne, Prezes URE uwzględnił obok stopnia zawinienia, stopień szkodliwości czynu, dotychczasowe zachowanie Przedsiębiorcy i jego możliwości finansowe.

W 2011 r. za nieprzestrzeganie przepisów ustawy - Prawo energetyczne Prezes URE wymierzył kary pieniężne w wysokości 70 mln zł. Najwięcej postępowań dotyczyło nieprzestrzegania obowiązków wynikających z koncesji i naruszenia art. 56 ust. 1 pkt 12 ustawy prawo energetyczne.

Prezes URE czuwa nad bezpieczeństwem rynku energetycznego oraz właściwym wypełnianiem zobowiązań przedsiębiorstwa wynikających z posiadanej koncesji.

Działania podejmowane przez Prezesa URE zmierzają do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, rozwoju konkurencji, uwzględniania wymogów ochrony środowiska, zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych oraz równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców paliw i energii. W celu efektywnego wypełniania tych zadań organ regulacyjny wyposażony został w kompetencje o charakterze karnym, których opis znajduje się w art. 56 ust. 1 ustawy prawo energetyczne. Artykuł ustawy określa konstrukcję, kategorie, wysokość i reguły stosowania kar. Wymierzając karę Prezes URE uwzględnia stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia oraz dotychczasowe zachowanie ukaranego podmiotu i jego i jego możliwości finansowe.

Data publikacji : 17.10.2012
Data modyfikacji : 17.10.2012

Opcje strony