Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/4963,URE-edukuje-wspolnie-z-Zachodniopomorskim-Uniwersytetem-Technologicznym.html
2022-08-19, 01:53

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

URE edukuje wspólnie z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym

Organizacja szkoleń, udział w wydarzeniach konferencyjnych i przekazanie materiałów informacyjnych URE do Biblioteki Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki to główne aktywności zrealizowane w roku akademickim 2011/2012 w ramach „Umowy ramowej o współpracy” między Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie a Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki.

Z ramienia Prezesa URE, działania w ramach w/w umowy, podpisanej 24 czerwca 2011 r., realizował Północno - Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Szczecinie.

W I i II semestrze roku akademickiego 2011/2012 dla studentów wybranych kierunków na Wydziałach: Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki oraz Budownictwa i Architektury, zorganizowano cykl szkoleń, które poprowadził przedstawiciel Północno - Zachodniego OT URE w Szczecinie, Pan Robert Niewadzik. Uczestnikom zajęć zostały zaprezentowane m.in. podstawowe przepisy i ustawy, które regulują funkcjonowanie rynku energii w Polsce, a  także procedury postępowania na przykładzie taryfy dla ciepła. Ponadto, tematem spotkań ze studentami były kwestie dotyczące wsparcia odnawialnych źródeł energii i kogeneracji oraz efektywności energetycznej, planowania w gminach, smart grid i metering oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.

W ramach współpracy strony umowy uczestniczyły w konferencji pt.: „Odnawialne źródła energii szansą zrównoważonego rozwoju regionu”, zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego i Ośrodek Szkoleniowo - Badawczy w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego oraz Międzynarodowe Targi Szczecińskie. Konferencja była częścią Targów BUD-GRYF i Targów Energia, które odbyły się pod Patronatem Honorowym Prezesa URE.

Podczas spotkania przedstawiciele Północno - Zachodniego OT URE w Szczecinie: Pani Małgorzata Górecka - Wszytko i Pani Małgorzata Niedźwiecka omówiły kolejno kwestie związane z technicznymi i ekonomicznymi przyczynami odmowy przyłączenia do sieci oraz obowiązkiem zakupu ciepła ze źródeł odnawialnych.

Kolejnym wydarzeniem z udziałem Przedstawicieli Północno - Zachodniego OT URE w Szczecinie w roku akademickim 2011/2012 było regionalne Forum Energetyki Słonecznej, organizowane w ramach „Europejskich Dni Słonecznych” w Ośrodku Szkoleniowo - Badawczym w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Forum odbyło się pod Patronatem Prezesa URE.

Przedstawiciele Urzędu z OT w Szczecinie, wspierając merytorycznie organizatorów Forum, przygotowali wystąpienia dotyczące następujących zagadnień: zadania i kompetencje Prezesa URE w kontekście równoważenia interesów odbiorców i przedsiębiorstw energetycznych - Pani dyr. Anna Bródka; obowiązki Prezesa URE w świetle ustawy o efektywności energetycznej - Pani Małgorzata Górecka - Wszystko; system wsparcia odnawialnych źródeł energii - Pan Robert Niewadzik.

W ramach „Umowy o współpracy” do Biblioteki Wydziału Inżynierii i Mechatroniki przekazane zostały biuletyny informacyjne z lat 1999 - 2010, pozycje książkowe z Biblioteki Regulatora oraz inne materiały informacyjne Urzędu Regulacji Energetyki.

Ponadto, przedstawiciele OT URE w Szczecinie mieli możliwość poznania technologii i urządzeń OZE podczas wizyty w Ośrodku Szkoleniowo - Badawczym w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

Data publikacji : 17.10.2012

Opcje strony