Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Postępowania w sprawie IRIESD zakończone

Prezes URE zakończył postępowania w sprawie zatwierdzenia instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej (IRIESD) siedmiu operatorów systemu dystrybucyjnego, których sieci są przyłączone do sieci przesyłowej.

Przypominamy, że zgodnie z regulacjami prawa energetycznego operatorzy systemu dystrybucyjnego, w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia zatwierdzonej przez Prezesa URE Instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej, mają obowiązek przedłożyć Prezesowi URE do zatwierdzenia Instrukcję ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej.

W wyniku prowadzonych postępowań w sprawie zatwierdzenia IRESID, Prezes URE zatwierdził instrukcję jednego operatora: Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. W pozostałych sześciu przypadkach odmówił zatwierdzenia IRiESD. Dotyczy to instrukcji RWE Stoen Operator Sp. z o.o., ENEA Operator Sp. z o.o., TAURON Dystrybucja S.A., ENERGA-OPERATOR S.A., TAURON Dystrybucja GZE S.A. i PGE Dystrybucja S.A.

Dlaczego tylko jedna z sześciu?

Przyczyny odmowy zatwierdzenia IRiESD pozostałych operatorów dotyczą przede wszystkim naruszania praw odbiorców w zakresie zmiany sprzedawcy, kosztów ponoszonych przez odbiorców przy dostosowywaniu układów pomiarowo - rozliczeniowych przy zmianie sprzedawcy oraz kontroli przypadków odmowy zawarcia umów o przyłączenie do sieci.

Utrudnienie procesu zmiany sprzedawcy

Zgodnie z zaproponowanymi przez operatorów zasadami bilansowania systemu dystrybucyjnego i zarządzania ograniczeniami systemowymi odbiorca zamierzający zmienić sprzedawcę energii elektrycznej zobowiązany jest do zawarcia umowy o świadczenie usługi dystrybucji przed zgłoszeniem zmiany sprzedawcy. De facto zatem takie rozwiązanie warunkuje rozpoczęcie procesu zmiany sprzedawcy co - w ocenie Prezesa URE - powoduje niebezpieczeństwo opóźniania w sposób nieuzasadniony rozpoczęcia procedury zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. A tym samym  blokowania odbiorcom prawa do zgłoszenia zmiany sprzedawcy lub - w skrajnych przypadkach - uniemożliwienia tej zmiany.

W trosce o odbiorców

Postanowienia przedłożonych do zatwierdzenia IRiESD określające wymagania techniczne dla układów i systemów pomiarowo-rozliczeniowych wprowadzają obowiązek dostosowania układów pomiarowo-rozliczeniowych do wymagań określonych w IRiESD także w przypadku, gdy odbiorca dokonuje rozdzielenia umowy kompleksowej (bez zmiany sprzedawcy), co nie ma uzasadnienia w przepisach prawnych, a pociąga za sobą konieczność poniesienia przez odbiorców kosztów związanych z dostosowaniem. W obecnie obowiązujących, zatwierdzonych przez Prezesa URE, IRiESD w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi nie ma takiego obowiązku.

Ocena skutków przyłączenia

Zatwierdzenie przez Prezesa URE postanowień przedłożonych do zatwierdzenia IRiESD określających wymagania techniczne dla układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i urządzeń współpracujących, wymagania techniczne dla systemów nadzoru i telemechaniki, oraz szczegółowe wymagania techniczne dla jednostek wytwórczych przyłączonych i planowanych do przyłączenia do sieci dystrybucyjnej nie jest możliwe bez przeprowadzenia właściwej oceny skutków spełnienia przez przyłączonych i przyłączanych do sieci użytkowników systemu wymagań proponowanych przez OSD. Podstawą dokonania takiej oceny powinna być analiza nakładów inwestycyjnych (kosztów) jakie zostaną poniesione przez użytkowników systemu przyłączonych do sieci oraz nakładów, jakie będą poniesione przez operatorów systemów dystrybucyjnych, ponieważ nakłady te powinny zostać uwzględnione w planie rozwoju przedsiębiorstwa energetycznego, a następnie uwzględnione w jego taryfie i w konsekwencji zostaną poniesione przez odbiorców końcowych. Przeprowadzenie takiej analizy jest szczególnie istotne w kontekście możliwości przyłączenia nowych podmiotów do sieci. OSD mimo wezwania nie przeprowadzili analizy kosztów, nie wprowadzili również możliwości odstępstwa od opisanych w IRiESD wymagań w przypadku, gdy ich spełnienie nie byłoby możliwe.

Odmowa przyłączenia do sieci

Odmowa zatwierdzenia spowodowana jest także tym, że w treści IRiESD zawarte zostały postanowienia określające kryteria oceny możliwości przyłączenia do sieci jednostek wytwórczych. Analogicznych postanowień brak jest w obecnie obowiązujących IRiESD. Zatwierdzenie przez Prezesa URE tych kryteriów oznaczałoby de facto wyłączenie możliwości kontroli odmowy zawarcia umowy o przyłączenie, ponieważ Prezes URE orzekając w przedmiocie odmowy zawarcia umowy o przyłączenie byłby związany swoją decyzją zatwierdzającą IRiESD.

Mając na względzie powyższe Prezes URE stosownie do art. 56 ust. 1 pkt 1b ustawy - Prawo energetyczne wszczął z urzędu postępowania administracyjne w sprawie wymierzenia kary pieniężnej operatorom systemów dystrybucyjnych, którzy mimo wezwania nie przedłożyli IRiESD spełniającej wymagania określone w ustawie - Prawo energetyczne.

Data publikacji : 21.08.2012
Data modyfikacji : 28.08.2012

Opcje strony

do góry