Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Razem przeciw kradzieży i dewastacji infrastruktury

23 sierpnia z inicjatywy trzech urzędów regulacyjnych: Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Urzędu Regulacji Energetyki oraz Urzędu Transportu Kolejowego podpisano Memorandum w sprawie współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawisku kradzieży i dewastacji infrastruktury.

Celem Memorandum jest podjęcie i prowadzenie wspólnych działań zmierzających do ograniczenia i przeciwdziałania kradzieżom i dewastacji urządzeń infrastruktury technicznej, przewodów oraz urządzeń telekomunikacyjnych, energetycznych i kolejowych.

- Kradzieże i dewastacje infrastruktury energetycznej stwarzają niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzi, powodują przerwy w ciągłości dostaw energii oraz zwiększają koszty funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych, które później wpływają na wysokość rachunków - podkreśla Marek Woszczyk, Prezes URE. - W roku 2010 koszty odtworzenia infrastruktury elektroenergetycznej wyniósł 10 milionów złotych, w roku 2011 było to już 18 milionów! Dlatego tak ważna jest natychmiastowa reakcja i zgłaszanie wszelkich niepokojących faktów odpowiednim służbom - dodaje Prezes URE.

Inicjatorami porozumienia są: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Pani Magdalena Gaj, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Pan Marek Woszczyk oraz Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Pan Krzysztof Dyl, natomiast na prawach sygnatariuszy Memorandum podpisują przedsiębiorcy, organizacje i izby gospodarcze z sektorów: telekomunikacyjnego, energetycznego oraz transportu kolejowego.

W ramach Memorandum sygnatariusze zobowiązują się do podjęcia wspólnych działań w zakresie podniesienia świadomości Polaków, a także poprawy współdziałania instytucji publicznych, organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości w zakresie przeciwdziałania i zwalczania zjawiska kradzieży oraz dewastacji infrastruktury. Wspólna kampania społeczna ma na celu zwiększenie zaangażowania mieszkańców, tak aby wiedzieli, że w takich przypadkach warto i należy reagować, aby nie narażać innych na zagrożenie.

Jednocześnie kampania ma na celu uświadomienie pozaekonomicznych skutków tego zjawiska. Sygnatariusze w harmonogramie kampanii zaplanowali spotkania i konsultacje z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości oraz organów ścigania, podczas których najważniejsze będzie doskonalenie procedur i metod działania. Pozwolą one zminimalizować negatywne skutki tego zjawiska, skutecznie wykrywać i karać sprawców, m.in. dzięki podniesieniu rangi pozaekonomicznych czynników związanych z kradzieżą i dewastacją infrastruktury telekomunikacyjnej, energetycznej oraz kolejowej.

Energetyka

Kradzieże i dewastacje urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej stanowią poważny problem nie tylko dla zarządcy infrastruktury, ale także dystrybutorów i odbiorców energii elektrycznej. Wartość szkód powstałych w wyniku kradzieży w energetyce podczas ostatnich dwóch lat wzrosła prawie dwukrotnie.

Typ skradzionych elementów infrastruktury energetycznej Rok 2010 Rok 2011
Liczba przypadków kradzieży Koszty odtworzenia Szacowana wartość skradzionego materiału Liczba przypadków kradzieży Koszty odtworzenia Szacowana wartość skradzionego materiału
[szt.] [tys. zł] [tys. zł] [szt.] [tys. zł] [tys. zł]
Przewody WN 0 0 0 1 0,84 0,84
SN 21 226,72 79,04 38 505,77 153,28
nn 284 1 291,96 496,44 330 1 930,87 508,15
Transformatory WN/SN 2 28,35 2 1 163,46 0
SN/nn 433 6 309,38 3 527,03 743 11 692,58 6 655,89
Inne elementy: 707 2 625,96 390,25 1336 3 892,68 674,1
Razem: 1447 10 482,37 4 494,76 2449 18 186,19 7 992,25

Telekomunikacja

Od kilku lat zjawisko kradzieży kabli telekomunikacyjnych osiąga niespotykaną skalę w wymiarze ogólnopolskim. Skutki kradzieży i dewastacji powodują realne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, jak również zakłócenia w korzystaniu z usług telekomunikacyjnych dla wielu przedsiębiorstw i instytucji.

Urząd Komunikacji Elektronicznej przystępując do Memorandum chce dotrzeć do całego społeczeństwa z informacjami o wszystkich zagrożeniach związanych z zaborem i dewastacją urządzeń oraz infrastruktury telekomunikacyjnej.

- Koszt odtworzenia zniszczonej instalacji technicznej wielokrotnie przewyższa wartość pieniędzy jakie z tytułu kradzieży trafiły do kieszeni złodziei. Aby skutecznie z tym walczyć należy pamiętać, że kradzież nawet jednego metra przewodu telekomunikacyjnego może skutkować odłączeniem telefonu i Internetu dla całej miejscowości lub osiedla. Nie możemy być obojętni wobec tego zjawiska -apeluje Magdalena Gaj, Prezes UKE. - Z pewnością wszyscy chcielibyśmy, żeby te pieniądze operatorzy zainwestowali w rozbudowę swoich sieci i poprawę jakości usług telekomunikacyjnych - dodaje Prezes UKE.

Wskutek kradzieży kabli telekomunikacyjnych tylko w 2011 roku zostało pozbawionych łączności ponad 608 tys. odbiorców, w tym 2,7 tys. użytkowników specjalnych (służby ratunkowe, ochrona zdrowia, oświata) co w przypadku służb ratunkowych stanowiło realne niebezpieczeństwo dla ratowania życia.

  Dane TP+Netia Liczba przypadków skutkujących zagrożeniem życia lub zdrowia Liczba odbiorców odłączonych na skutek kradzieży Koszt odtworzenia w tys. zł
2009 57 267 171 10 861
2010 206 597 288 29 124
2011 2004 608 918 38 203
Razem:  2267 1 473 377 78 188

Transport kolejowy

Kradzież i dewastacja urządzeń infrastruktury kolejowej stanowią poważny problem nie tylko dla zarządcy infrastruktury kolejowej, ale także przewoźników i pasażerów korzystających z kolejowej komunikacji publicznej.

Rok Liczba zarejestrowanych zdarzeń związanych z kradzieżami i dewastacjami urządzeń sterowania ruchem kolejowym Liczba zarejestrowanych zdarzeń związanych z kradzieżami i dewastacjami urządzeń teleinformatyki kolejowej Liczba zarejestrowanych zdarzeń związanych z kradzieżami i dewastacjami urządzeń elektroenergetyki kolejowej
kradzieże dewastacje kradzieże dewastacje kradzieże dewastacje
2009 709 1077 300 67 620 89
2010 1217 1042 566 85 472 100
2011 1812 1190 688 107 723 101
Razem: 3738 3309 1554 259 1815 290

Następstwem wymienionych kradzieży i dewastacji są znaczne straty materialne wynikające z konieczności odtworzenia zniszczonej infrastruktury i naprawy uszkodzonego taboru. Powoduje to również opóźnienia pociągów, potrzebę uruchomienia komunikacji zastępczej lub dokonania innych zmian spowodowanych brakiem możliwości poprawnego funkcjonowania ruchu kolejowego.

Dla przykładu w roku 2010 opóźnienia pociągów pasażerskich spowodowane kradzieżami oraz dewastacjami infrastruktury kolejowej wyniosły 107 729minut, co stanowi blisko 1,8 tysiąca godzin, czyli niemal 75 dni; natomiast w 2011 roku 176 685 minut, co stanowi blisko 3 tysiące godzin, czyli ponad 122 dni.

Dodatkowym, trudnym do oszacowania kosztem, jest pogorszenie wizerunku firm kolejowych i oceny ich usług przez pasażerów. Jako przykład niech posłuży informacja z 27 lipca 2012 r.:

„Pociągi podmiejskie jadące na lotnisko Chopina i port lotniczy w Modlinie kursują ze sporym opóźnieniem. Przyczyną jest kradzież urządzeń sterujących ruchem. - Wszystkie pociągi jadące od dworca Warszawa Zachodnia w stronę lotniska Chopina i na Radom są opóźnione - informuje Jan Telecki, dyrektor warszawskiego oddziału PKP PLK.

Na odcinku Warszawa Okęcie - Warszawa Aleje Jerozolimskie występują poważne zakłócenia w kursowaniu pociągów Kolei Mazowieckich na Lotnisko Chopina i Lotnisko w Modlinie. Opóźnienia pociągów mogą przekraczać nawet 60 minut i ulegać zmianie - czytamy na stronie KM. Opóźnione są także składy SKM.

Wszystko przez kradzież urządzeń sterujących ruchem. - W nocy na Rakowcu ktoś ukradł czujniki i przewody. Straty wyceniliśmy wstępnie na 30 tys. zł - dodaje Telecki.”

 - Powyższa informacja dowodzi, jak poważne i złożone skutki rodzą kradzieże i akty wandalizmu - podkreśla Krzysztof Dyl, Prezes UTK. - Mam wielką satysfakcję uczestnicząc w tej inicjatywie, która może przyczynić się do ograniczenia dużych strat gospodarczych, oraz - co dla Urzędu Transportu Kolejowego ma znaczenie największe - do podniesienia bezpieczeństwa podróżujących koleją - zaznacza Prezes UTK.

Pozaekonomiczny wymiar zjawiska

Zjawisko kradzieży i dewastacji infrastruktury technicznej poza wymiarem ekonomicznym, ma także aspekt związany z bezpieczeństwem nas wszystkich. Kradzieże i dewastacje linii telefonicznych, trakcji oraz linii energetycznych powodują bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców.

Ważnym punktem planowanych działań jest podniesienie świadomości społecznej, zwalczanie zobojętnienia wobec kradzieży i dewastacji infrastruktury. Prezesi urzędów regulacyjnych planują wspierać wszelkie działania operatorów infrastruktury technicznej oraz Policji i innych służb porządkowych. Doskonalone będą także standardy współpracy operacyjnej zarówno na szczeblach lokalnych, jak i centralnym. Sygnatariusze Memorandum zamierzają ściśle współpracować z Ministerstwem Sprawiedliwości i Prokuraturą, aby w przypadkach kradzieży i dewastacji infrastruktury częściej niż do tej pory stosować zapisy art. 254a Kodeksu karnego.

Dzięki tym zapisom kradzieże i dewastacje infrastruktury, której skutki zagrażają życiu i zdrowiu innych osób, niezależnie od rozmiaru ekonomicznego tych strat, mogą być rozpatrywane w oparciu o przepisy prawa karnego, a nie jak do tej pory w sposób zależny od rozmiaru strat - Kodeks karny lub Kodeks wykroczeń.

Partnerzy w kampanii społecznej

Memorandum to element kampanii społecznej, w którą włączyła się Policja, Straż Ochrony Kolei, media i przedsiębiorcy działający na rynku: telekomunikacyjnym, energetycznym i transportu kolejowego. Zostanie opracowany plan wspólnych działań, których rezultaty będą systematycznie przekazywane opinii społecznej.

Poza Prezesami Urzędów Regulacyjnych w dniu 23 sierpnia 2012 r. deklaracje o przystąpieniu do Memorandum podpisali także obecni na konferencji przedstawiciele firm, izb gospodarczych i organizacji, w tym: Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej, Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu, Telekomunikacja Polska S.A. oraz Netia S.A.

Poparcie dla tej inicjatywy zadeklarował już Komendant Główny Policji, który zobowiązał komendantów wojewódzkich Policji do objęcia szczególnym nadzorem wszystkich spraw związanych z kradzieżą i dewastacją infrastruktury. Jednocześnie Policja będzie monitorować aktualny stan zagrożenia w oparciu o gromadzone dane statystyczne.

Do Memorandum o współpracy mogą przystępować kolejne firmy i instytucje zamierzające wspólnie działać na rzecz zmniejszenia skali zjawiska kradzieży i dewastacji infrastruktury.

Data publikacji : 23.08.2012
Data modyfikacji : 04.09.2012

Opcje strony

do góry