Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Tylko w czerwcu sprzedawcę zmieniło prawie 5 tysięcy indywidualnych odbiorców energii

Odbiorców TPA wśród gospodarstw domowych jest już prawie 40 tysięcy...

...a dokładnie 39 734 (dane na koniec czerwca) - co stanowi wzrost o 177,1% od końca grudnia 2011 roku.

Jak wynika z monitoringu  URE, w czerwcu 2012 r. liczba zmian sprzedawcy wśród odbiorców z grupy taryfowej A,B,C (odbiorcy przemysłowi) wyniosła 3253. Natomiast w grupie taryfowej G (gospodarstwa domowe) w tym czasie przeprowadzono 4902 zmiany sprzedawcy.

Po niewielkim zahamowaniu w kwietniu, trwa wzrost liczby odbiorców TPA wśród odbiorców indywidualnych.

Liczbę zmian sprzedawcy styczeń - czerwiec prezentuje wykres poniżej.

Ogółem liczba odbiorców TPA z grupy taryfowej A,B,C wg stanu na koniec czerwca 2012 r. wyniosła 44521, a więc zwiększyła się od końca 2011 r. o 22805 odbiorców, co stanowi  wzrost o 105% od końca ubiegłego roku. Natomiast liczba odbiorców TPA
w gospodarstwach domowych wg stanu na koniec czerwca 2012 r. (grupa taryfowa G), wyniosła 39734, co stanowi wzrost o 177,1% od końca XII 2011 roku.

Zmiany w grupie A,B,C prezentuje wykres poniżej:

Najwięcej TPA na Południu

Najwięcej energii odbiorcom TPA dostarczył TAURON Dystrybucja S.A., tylko w I półroczu 2012 r., przesyłając 8 277 129 MWh. Druga jest PGE Dystrybucja S.A. (4 049 375 MWh), trzeci TAURON Dystrybucja GZE S.A. (2 959 596MWh). Ogółem od stycznia do końca czerwca 2012 r. 12 OSD dostarczyło odbiorcom - 21 355 380 MWh. Pełne dane w okresie od stycznia do czerwca, obejmujące 13 OSD prezentuje poniższa tabela.

Lp. Operator systemu dystrybucyjnego Liczba odbiorców TPA Energia dostarczona odbiorcom TPA [MWh]
    XII 2011 VI 2012 I-XII 2011 I-VI 2012
1. PGE Dystrybucja S.A. 9 755 23457 5 997 704 4 049 375
2. ENERGA-Operator SA 7 524 21492 3 642 863 2 310 018
3. TAURON Dystrybucja S.A. 11 571 19354 12 731 774 8 277 129
4. ENEA Operator Sp. z o.o. 3 714 10594 4 472 207 2 564 617
5. TAURON Dystrybucja GZE S.A. 1 156 2425 5 446 966 2 959 596
6. RWE Stoen Operator Sp. z o.o. 2 168 6661 1 441 200 1 005 265
7. PKP Energetyka S.A. 83 149 45 167 41 824
8. Polenergia Dystrybucja Sp.z o.o. 69 94 40 936 38 830
9. Orlen S.A. 0 1 0 2 959
10. Przedsiębiorstwo Energetyczne ESV Sp. z o.o. 16 24 11 622 8 406
11. Synthos Dwory Sp. z o.o. 0 0 0 0
12. Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. 1 1 321 822 93 402
13. ZAK S.A. 0 3 0 3 958
Razem: 36 057 84 255 34 152 261 21 355 380

Informacje dotyczące zmiany sprzedawcy w wybranych miesiącach za okres XII 2009 r. do VI 2012 r. przygotowano na podstawie danych przedstawionych przez operatorów systemów dystrybucyjnych w ankietach miesięcznych dot. informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę oraz o postępach prac nad generalnymi umowami dystrybucyjnymi.
W sumie od początku roku do końca kwietnia 2012 z możliwości zmiany sprzedawcy skorzystało prawie 50 tysięcy indywidualnych i przemysłowych odbiorców energii.

Jeśli umowa zawarta zostaje poza lokalem przedsiębiorstwa energetycznego (zazwyczaj umowy sprzedaży energii elektrycznej zawierane są w domach odbiorców, a przedsiębiorstwo reprezentuje akwizytor), a jej zapisy po wnikliwej lekturze nie odpowiadają odbiorcy - może ulec rozwiązaniu w ciągu 10 dni. W tym celu informację o odstąpieniu od zawartej umowy należy wysłać pocztą: koniecznie za potwierdzeniem odbioru. Odstąpienia można dokonać także osobiście: w siedzibie przedsiębiorstwa.

W przypadku wątpliwości lub pytań dotyczących zawartych umów, zachęcamy do rozmowy z przedstawicielami Punktu Informacyjnego dla Odbiorców Paliw i Energii w URE - nr telefonu + 48 22 244 26 36; lub z miejskim lub powiatowym Rzecznikiem Konsumentów. Lista Instytucji Konsumenckich opublikowana jest m.in. na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zmieniać każdy może, ale…

Zawsze, a zwłaszcza w przypadku akwizycji bezpośredniej, odbiorcy powinni uważnie zapoznać się z zapisami umowy, jeszcze przed jej podpisaniem. Warto dokładnie zbadać ofertę nowego sprzedawcy - przede wszystkim ceny. Zachęcamy do skorzystania z aplikacji internetowej URE - Cenowego Energetycznego Kalkulatora Internetowego - CENKI.

Ceny tj. koszty zakupu i dostarczenia energii elektrycznej do domu możemy policzyć korzystając z Kalkulatora, który jest udostępniony na stronie internetowej URE dotyczącej zmiany sprzedawcy - www.maszwybor.ure.gov.pl.

Aplikacja internetowa CENKI, umożliwia porównywanie ofert cenowych sprzedawców, które są skierowane do odbiorców energii w gospodarstwach domowych. CENKI pokazują różnicę w koszcie zakupu energii elektrycznej w ujęciu rocznym. Ponadto odbiorca ma możliwość zapoznania się z dodatkowymi informacjami dotyczącymi dostępnych ofert sprzedawców, takimi jak np. gwarancja stałej ceny lub ostrzeżenie o dodatkowej opłacie handlowej.

Oprócz kosztów zakupu energii warto też sprawdzić opcje płatności, ustalić okres obowiązywania kontraktu i warunki wypowiedzenia (np. czy kontrakt jest przedłużany automatycznie) oraz sprawdzić, czy nie ma ukrytych opłat (np. kary za kolejną zmianę), które w przypadku pojawienia się w umowie byłyby praktykami niedozwolonymi.

Od 30 maja 2011 r. do lipca 2012 r. serwis zanotował ponad 270 tysięcy odsłon (273 516). W tym samym czasie stronę kalkulatora odwiedziło 66 tysięcy unikalnych użytkowników. Większość, bo prawie 40 tysięcy gości (39 024 unikalnych użytkowników, 157 400 odsłon) skorzystało z kalkulatora już w tym roku - od 1 stycznia do 10 lipca 2012. Ponad 80 % wszystkich gości odwiedza CENKI po raz pierwszy.

***

Europejska Rada Regulatorów Energetyki (CEER) - traktuje możliwość porównywania ofert handlowych sprzedawców energii za jedno z najważniejszych praw odbiorców. W opinii regulatorów rozpowszechnienie instrumentów porównywania ofert handlowych spowoduje większą aktywność odbiorców na rynku energii i wpłynie na dynamikę zmian sprzedawców. W lipcu CEER przedstawił Wytyczne Dobrych Praktyk w upowszechnianiu instrumentów porównywania cen energii - „Guidelines of Good Practice on Price Comparison Tools”. Po konsultacjach społecznych trwających od 25 października 2011 do 22 grudnia 2011, 10 lipca 2012 CEER opublikował dokument zawierający 14 rekomendacji w tym: niezależności narzędzi porównawczych od sprzedawców energii, transparentności i neutralnego sposobu przedstawiania danych, prezentowania pełnego zestawu ofert obecnych na rynku, przejrzystości, poprawności i rzetelności. Rekomendacje CEER można znaleźć na stronach Rady.

Wzmocnienie pozycji odbiorców na rynku energii zajmuje kluczowe miejsce w projekcie Programu Pracy CEER na rok 2013 - Draft CEER 2013 Work Programme  Publiczne konsultacje tego dokumentu trwały do 30 lipca 2012.

Data publikacji : 03.08.2012
Data modyfikacji : 12.11.2012

Opcje strony

do góry