Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Stanowisko Regulatora w sprawie Operatora Informacji Pomiarowej

Jeszcze jeden krok w stronę smart grid

Po zakończeniu konsultacji społecznych, po uwzględnieniu uwag Interesariuszy rynku publikujemy drugi dokument powiązany ze Stanowiskiem Prezesa URE w sprawie niezbędnych wymagań wobec wdrażanych przez OSD E inteligentnych systemów pomiaroworozliczeniowych z uwzględnieniem funkcji celu oraz proponowanych mechanizmów wsparcia przy postulowanym modelu rynku z dnia 31 maja 2011 r., zwanym „Stanowiskiem Prezesa URE ws. AMI”.

Kolejne Stanowisko Prezesa URE w sprawie smart to - Koncepcja dotycząca modelu rynku opomiarowania w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań wobec Operatora Informacji Pomiarowej, wcześniej znane pod nazwą Koncepcja modelu rynku opomiarowania w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań wobec Niezależnego Operatora Pomiarów.

Pierwszą wersję dokumentu opublikowaliśmy w listopadzie 2011 roku, rozpoczynając konsultacje społeczne, które trwały do 15 grudnia 2011 r. W styczniu przedstawiliśmy uwagi, które do Prezesa URE nadesłali uczestnicy konsultacji: Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Konsorcjum Smart Power Grids - Polska, PGE Dystrybucja S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PSE Operator S.A., PwC, Ernst & Young, SAP Polska, Towarzystwo Obrotu Energią, Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna, Zarządca Rozliczeń S.A., Apator S.A., Dominik Gluza Kancelaria Prawna, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Izba Gospodarcza Gazownictwa.

W kierunku rynku danych

Dokument po konsultacjach, określa optymalny w ocenie Prezesa URE, kształt rynku danych pomiarowych, stanowiąc punkt wyjścia i podstawę do dalszych działań mających na celu zdefiniowanie ram prawnych i organizacyjnych tego rynku.

Konieczność uruchomienia rynku opomiarowania sieci energetycznych należy traktować jako pierwszy etap procesu otworzenia rynku energetycznego na postęp techniczny, technologiczny i konkurencyjne relacje rynkowe. Rozwój przemysłu, techniki i technologii w obszarze ICT stworzył olbrzymie szanse dla innowacyjności, których wdrażanie jest niemożliwe lub istotnie ograniczone ze względu na rozwiązania prawno-regulacyjne rządzące rynkiem energetycznym. Model rynku opomiarowania sieci energetycznych zdecyduje o tym, jak efektywnie będziemy mogli wykorzystać zdolności innowacyjne przemysłu ICT dla podniesienia efektywności energetycznej oraz otwartości na konkurencję poprzez odtworzenie możliwości technicznych i prawnych dla implementacji nowych rozwiązań technicznych, modeli biznesowych realizowanych na w pełni konkurencyjnym rynku towarów i usług w obrocie energią. Ważnym jest również ustanowienie warunków do rozwoju konkurencji, co w warunkach gospodarki rynkowej stanowi jedyne zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem cen. W związku z powyższym, model rynku powinien utrudniać lub uniemożliwiać zachowania monopolistyczne tzw. operatorów „zasiedziałych”. W szczególności rynek danych pomiarowych powinien być wspólny dla wszystkich rynków energii sieciowej i otwarty na rynek innych pomiarów, w tym niezbędnych dla funkcjonowania infrastruktury komunalnej, jak np. pomiary zużycia wody.

Informacja dla Odbiorcy

Podstawową cechą proponowanego modelu jest upodmiotowienie odbiorcy energii elektrycznej. Odbiorca, mając dostęp do informacji o zużyciu mediów, będzie dysponować wiedzą pozwalającą mu prowadzić działania w zakresie bardziej efektywnego wykorzystania energii. Będąc dysponentem swoich danych pomiarowych i posiadając realną możliwość sprawnej zmiany sprzedawcy, odbiorca - klient będzie miał również możliwość kreowania nowego poziomu konkurencji, stając się kluczowym graczem na rynku.

Postulowany model jest również wypełnieniem koncepcji Sieci Inteligentnej (Smart Grid), która zakłada nieskrępowany dwukierunkowy przepływ informacji pomiędzy podmiotami rynku energii elektrycznej. Informacja ta służy optymalnemu wykorzystaniu infrastruktury systemu elektroenergetycznego, zapewniając odbiorcom zarówno większą pewność zaopatrzenia w energię elektryczną, jak również korzyści ekonomiczne. Istotą wdrożenia koncepcji Smart Grid jest zapewnienie dostępności informacji o bieżącym stanie zużycia przez odbiorców końcowych jak też o stanie sieci. Można określić, że miarą poziomu wdrożenia koncepcji Smart Grid będzie dostępność i jakość tych informacji oraz liczba decyzji podejmowanych na ich podstawie (w szczególności ich „gęstość” w czasie i przestrzeni).

W stanowisku Regulatora odnajdą Państwo m.in. informacje na temat postulowanego miejsca Operatora Informacji Pomiarowej (dalej OIP) w architekturze logicznej systemu „Smart Metering / Smart Grid Ready”, zdefiniowanie założeń dotyczących sposobu powołania i funkcjonowania Operatora Informacji Pomiarowej (ss. 17 - 21), zdefiniowanie założeń dotyczących postępowania z danymi pozyskanymi i redystrybuowanymi przez OIP (ss. 21 - 25), określenie zasad w zakresie własności infrastruktury licznikowej, w tym ewentualnego umożliwienia zakupu i instalacji licznika przez odbiorcę (ss. 25 - 27), analizę wariantów pod kątem zdolności wsparcia realizacji celu (ss. 31 - 33).

Co po AMI?

Analiza problemu wskazuje, że podstawą do budowy transparentnego, niedyskryminacyjnego, efektywnego organizacyjnie, technicznie i kosztowo rynku wymiany danych pomiarowych i sygnałów rynkowych rynku powinien być nowy podmiot - regulowany, niezależny od uczestników rynku, który będzie pośrednikiem pomiędzy uczestnikami rynku, a także pomiędzy rynkiem a instytucjami publicznymi, uprawnionymi do pozyskiwania informacji o jego stanie.

Analiza stanu prawnego wskazuje istniejące już dzisiaj mechanizmy mogące mieć zastosowanie w tworzeniu tego podmiotu, jak również wskazuje obszary, w których należy stworzyć lub zmodyfikować istniejące regulacje.

W szczególności, na poziomie ustawowym wskazane jest uregulowanie następujących kwestii:

  • określenie statusu OIP,
  • nadanie Prezesowi URE niezbędnych kompetencji,
  • określenie obowiązków i praw przedsiębiorstw i odbiorców.

Dodatkowo, na poziomie aktów wykonawczych, uregulowane powinno zostać odpowiednie dostosowanie systemu taryfowego.

Data publikacji : 04.06.2012
Data modyfikacji : 28.08.2012

Opcje strony

do góry