Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/4561,Odbiorca-ma-10-dni-na-odstapienie-od-umowy-na-zakup-energii-elektrycznej-zawarte.html
21.06.2024, 13:47

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odbiorca ma 10 dni na odstąpienie od umowy na zakup energii elektrycznej, zawartej poza lokalem przedsiębiorcy

Monitoring URE. Kolejne informacje o zmianie sprzedawcy energii

Tak jak prognozowaliśmy jesienią 2011 r. liczba odbiorców indywidualnych (grupa taryfowa G), którzy skorzystali z możliwości zmiany sprzedawcy energii, zbliża się do liczby odbiorców przemysłowych (grupy taryfowe A, B, C). Na koniec lutego 2012 r. liczba odbiorców TPA w gospodarstwach domowych, wyniosła 20 732, (wzrost o 44,6% od końca XII 2011 roku), natomiast liczba odbiorców TPA z grupy taryfowej A,B,C wyniosła 29 061, a więc zwiększyła się od końca 2011 r. o 7345 odbiorców (wzrost o 33,8% od końca ubiegłego roku). Rok temu proporcje były zasadniczo odmienne. Tempo zmian jest tak szybkie, że przed 5 rocznicą implementacji europejskich rozwiązań na rzecz promowania konkurencji na detalicznym rynku energii - wolności wyboru sprzedawcy energii (1 lipca 2012) liczba wszystkich odbiorców TPA przekroczy 50 tysięcy (obecnie 49 793).

Aktualne tendencje zmian prezentują dwa poniższe wykresy.

Tylko w styczniu 2012 r. liczba zmian sprzedawcy przez odbiorców z grup taryfowych A,B,C (odbiorcy przemysłowi) wyniosła 4379, w lutym 2012 r. 2966. Natomiast wśród odbiorców indywidualnych w styczniu 2012 r. przeprowadzono 2367 zmian sprzedawcy, a w lutym 2012 r. liczba ta wzrosła do 4024. Przyczyną zdecydowanego wzrostu liczby odbiorców zmieniających sprzedawcę w grupie G jest przede wszystkim wzmożona aktywność akwizycyjna niektórych sprzedawców.

Patrz wykres poniżej:

Warto czytać

Odbiorcom planującym zmianę sprzedawcy energii elektrycznej przypominamy: przed podpisaniem umowę należy uważnie przeczytać, w szczególności należy sprawdzić ceny, opcje płatności, okres obowiązywania i warunki wypowiedzenia. Warto się upewnić, czy umowa nie zawiera dodatkowych opłat za usługi inne niż zakup energii np. za ubezpieczenia.

Jeśli umowa zawarta zostaje poza lokalem przedsiębiorstwa energetycznego (zazwyczaj umowy sprzedaży energii elektrycznej zawierane są w domach odbiorców, a przedsiębiorstwo reprezentuje akwizytor), i jej zapisy po wnikliwej lekturze nie odpowiadają odbiorcy, może ulec rozwiązaniu w ciągu 10 dni. W tym celu informację o odstąpieniu od zawartej umowy należy wysłać pocztą - koniecznie za potwierdzeniem odbioru. Odstąpienia można dokonać także osobiście: w siedzibie przedsiębiorstwa.

Jeśli poszczególne zapisy umowy budzą wątpliwości warto zapytać specjalistów, np. miejskiego lub powiatowego Rzecznika Konsumentów - lista adresowa Rzeczników znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub przedstawicieli Punktu Informacyjnego dla Odbiorców Paliw i Energii w URE - nr telefonu + 48 22 244 26 36.

Licz z URE

Koszty zakupu i dostarczenia energii elektrycznej do domu można policzyć korzystając z Kalkulatora taryfowego CENKI, który jest udostępniony na stronie internetowej URE dotyczącej zmiany sprzedawcy - Kalkulator jest aplikacją internetową, umożliwiającą porównywanie ofert cenowych dla odbiorców energii w gospodarstwach domowych. Aplikacja wskazuje różnicę w koszcie zakupu energii elektrycznej w ujęciu rocznym. Ponadto odbiorca ma możliwość zapoznania się z dodatkowymi informacjami dotyczącymi dostępnych ofert sprzedawców, takimi jak np. gwarancja stałej ceny lub ostrzeżenie o dodatkowej opłacie handlowej.

***

Monitoring URE przygotowano na podstawie danych przedstawionych przez operatorów systemów dystrybucyjnych.

W sumie z prawa do zmiany sprzedawcy od 1 lipca 2007 r. skorzystało już prawie 50 tysięcy odbiorców:

Data publikacji : 04.04.2012
Data modyfikacji : 12.11.2012

Opcje strony