Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ponad 70 milionów złotych kar w 2011 r. za nieprzestrzeganie przepisów prawa energetycznego

307 postępowań i ponad 70 milionów zł kar wymierzonych w 2011 r. Prezes URE stoi na straży bezpieczeństwa i jakości dostaw paliw i energi

Prezes URE czuwa nad bezpieczeństwem rynku energetycznego oraz właściwym wypełnianiem zobowiązań przedsiębiorstwa wynikających z posiadanej koncesji.

Działania podejmowane przez Prezesa URE zmierzają do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, rozwoju konkurencji, uwzględniania wymogów ochrony środowiska, zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych oraz równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców paliw i energii. W celu efektywnego wypełniania tych zadań organ regulacyjny wyposażony został w kompetencje o charakterze karnym, których opis znajduje się w art. 56 ust. 1 ustawy prawo energetyczne. Artykuł ustawy określa konstrukcję, kategorie, wysokość i reguły stosowania kar. Wymierzając karę Prezes URE uwzględnia stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia oraz dotychczasowe zachowanie ukaranego podmiotu i jego możliwości finansowe.

I tak najniższa wysokość kary określona w ustawie m.in. za niedopełnienie obowiązków informacyjnych wynosi 1000 zł, natomiast maksymalna wysokość kary pieniężnej, wymierzonej przez Prezesa URE nie może przekroczyć 15% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

Niezależnie od kar pieniężnych nakładanych na przedsiębiorstwa, Prezes URE może nałożyć karę pieniężną na kierownika przedsiębiorstwa energetycznego, z tym że kara ta może być wymierzona w kwocie nie większej niż 300% jego miesięcznego wynagrodzenia.

O bezpieczeństwo dostaw energii

Najwięcej z prowadzonych przez Prezesa URE postępowań dotyczyło nieprzestrzegania obowiązków wynikających z koncesji - 112 postępowań - i naruszenia art. 56 ust. 1 pkt 12 ustawy prawo energetyczne. Naruszenia istniejących przepisów związane były przede wszystkim z niezastosowaniem się przedsiębiorców do wymagań technicznych określonych dla działalności koncesjonowanej.

Z kolei w wyniku 37 postępowań dotyczących stosowania taryf niezgodnie z określonymi w niej warunkami, regulator wymierzył przedsiębiorstwom kary w wysokości prawie dwóch milionów złotych, w tym milion złotych kary przedsiębiorstwu dystrybucyjnemu za naruszenie obowiązku utrzymania sieci energetycznej w stanie gwarantującym ciągłe i niezawodne dostawy energii elektrycznej. Zdaniem Prezesa URE zaniedbania przedsiębiorcy spowodowały nieplanowane przerwy w dostawach prądu, a staranność przedsiębiorcy w odniesieniu do utrzymania sieci powinna być szczególnie skrupulatna.

W podobnej sprawie kolejnemu podmiotowi Prezes URE wymierzył karę w wysokości 500 tys. zł

Nie tylko biopaliwa

W wyniku 218 postępowań prowadzonych tylko przez jeden departament Urzędu Regulacji Energetyki - Departament Przedsiębiorstw Energetycznych - Prezes URE wymierzył kary w wysokości ponad 68 000 000 zł za nieprzestrzeganie obowiązków lub naruszanie przepisów wynikających z ustaw określających bezpieczeństwo i jakość dostaw paliw i energii.

Największą, bo przekraczającą 60 milionów (60 782 150,95 zł) karę, Prezes URE wymierzył za niezrealizowanie Narodowego Celu Wskaźnikowego tj. naruszenie przepisów ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

NCW wzrastał w latach 2008 - 2011 odpowiednio: z 3,45 % w 2008 r.; 4,60 % w 2009 r.; 5,75 % w 2010 r.; na 6,20 % w 2011 r. i określa minimalny udział biopaliw w strukturze sprzedaży paliw ciekłych.

Minimalny udział biopaliw liczony jest według wartości opałowej poszczególnych biokomponentów i jest równy Narodowemu Celowi Wskaźnikowemu (NCW). Poziom NCW na dany rok kalendarzowy określa co 3 lata Rada Ministrów, biorąc pod uwagę możliwości surowcowe i wytwórcze branży paliwowej oraz przepisy Unii Europejskiej. Ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych przewiduje karę pieniężną dla tych podmiotów, które nie wywiązują się z obowiązków nałożonych przepisami prawa.

Data publikacji : 20.01.2012
Data modyfikacji : 29.08.2012

Opcje strony

do góry