Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Efektywne ciepło

URE o efektywności energetycznej przedsiębiorstw ciepłowniczych

URE wzięło udział w szkoleniu „Wdrażanie mechanizmów poprawy efektywności energetycznej w sektorze ciepłowniczym” zorganizowanym dla członków Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie w Polsko-Japońskim Centrum Efektywności Energetycznej (PJCEE). Stanowisko Prezesa URE dotyczące obowiązków przedsiębiorstw ciepłowniczych wynikających z ustawy o efektywności energetycznej przedstawił Paweł Bogusławski - Naczelnik Wydziału ds. Analiz i Gospodarki Ciepłowniczej Departamencie Przedsiębiorstw Energetycznych Urzędu Regulacji Energetyki.

W prezentacji „Kształtowanie taryf dla ciepła z uwzględnienie praw i obowiązków wynikających z ustawy o efektywności energetycznej” przedstawiciel URE mówił m.in. o lukach w istniejącym systemie prawnym, obowiązującym modelu kształtowania taryf, zasadach uzyskiwania świadectw efektywności energetycznej. Podstawową architekturę systemu prawnego regulującego funkcjonowanie sektora ciepłowniczego w kontekście efektywności energetycznej tworzą zapisy - Ustawy Prawo energetyczne, Ustawy o efektywności energetycznej oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r., w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło - tzw. rozporządzenie taryfowe.

Paweł Bogusławski zwrócił uwagę m.in. na brak aktów prawnych regulujących działania w zakresie efektywności energetycznej sektora oraz brak skutecznego wspierania inwestycji poprawiających efektywność energetyczną w sektorze ciepłowniczym.

Uczestnicy szkolenia poznali m.in. obecny system przyznawania świadectw efektywności energetycznej, obowiązki przedsiębiorstw w realizacji przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, zakres obowiązków w obszarze EE podczas udziału w przetargach oraz zakres sankcji za niedostosowanie się do obowiązujących procedur.

***

Organizatorem szkolenia „Wdrażanie mechanizmów poprawy efektywności energetycznej w sektorze ciepłowniczym” (Warszawa, 6-7 grudnia 2011 r.) była Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Data publikacji : 13.12.2011
Data modyfikacji : 14.12.2011

Opcje strony

do góry