Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Smart grid wyzwaniem także dla regulatora

Wdrożenie inteligentnych sieci jest szansą na utrzymanie rozwoju gospodarczego kraju, wzmocnienie pozycji odbiorcy energetycznych usług i rozwój przemysłu ICT. Zdefiniowanie minimalnych wymagań dla instalowanej infrastruktury stanowi realny wstęp do budowy inteligentnej sieci, wg formuły Smart Metering/Smart Grid Ready. Prezes URE Marek Woszczyk wziął udział w X Konferencji Systemy Informatyczne w Energetyce SIwE’11

Wystąpieniem Rozwój Smart Grid - wyzwania z perspektywy regulatora Prezes URE rozpoczął Sesję I Konferencji - Budowa inteligentnej sieci w Polsce.

Patron, który mówi

Prezes przypomniał dotychczasowe działania URE na rzecz wdrożenia systemu inteligentnych sieci elektroenergetycznych i omówił kolejne plany regulatora w procesie cyfryzacji energetyki. Pomimo braku uprawnień legislacyjnych, Prezes URE rozpoczął i kontynuuje debatę publiczną na temat inteligentnych technologii w energetyce, przygotowując dokumenty dotyczące funkcjonalności koncepcji Smart Grids Ready. Prezes URE - któremu powierzono wdrożenie i nadzorowanie procesu liberalizacji rynku energii podporządkowanego takim nadrzędnym przesłankom jak bezpieczeństwo energetyczne i wysoka konkurencyjność gospodarki - widzi swoją rolę jako patrona nad procesem standaryzacji i koordynacji oraz sprawowania nadzoru nad przygotowaniami. W czerwcu 2011 r. po konsultacjach publicznych opublikowano Stanowisko Prezesa URE w sprawie AMI, obecnie trwają konsultacje dotyczące kolejnego dokumentu ws. systemu Smart Metering/Smart Grid Ready przygotowanego przez Prezesa URE.

Do 15 grudnia 2011 r. można zgłaszać uwagi do Koncepcji dotyczącej modelu rynku opomiarowania w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań wobec Niezależnego Operatora Pomiarów.

- opublikowanej na stronie WWW URE). Warunkiem koniecznym, by infrastruktura komunikacyjno-pomiarowa, będąca przedmiotem „Stanowiska Prezesa URE ws. AMI” z czerwca 2011 spełniła stawiane przed nią oczekiwania, jest zapewnienie warunków do pełnego, właściwego a zarazem bezpiecznego wykorzystania jakościowo nowego zjawiska, jakim będzie informacja dostarczana przez ww. infrastrukturę AMI.

Podczas X Konferencji Systemy Informatyczne w Energetyce SIwE’11Prezes URE przedstawił obraz otoczenia prawnego UE - w tym dyrektyw III pakietu liberalizacyjnego, rekomendacji zawartych w kolejnych dokumentach Komisji Europejskiej - „Energy Efficiency Plan 2011” i „Smart Grids: from innovation to deployment”. Na mapie drogowej SG, którą w 2011 r. opublikowała Międzynarodowa Agencja Energetyki, współpraca międzynarodowa (wymiana technologii, kompatybilność systemów, inwestycje transgraniczne) i odpowiednia polityka regulacyjna uważane są za kluczowe elementy sukcesu działań na rzecz inteligentnych sieci.

Zdaniem Marka Woszczyka przyspieszenie procesu prac nad rozwojem inteligentnych sieci wymusi efektywność energetyczną, założone w III pakiecie energetycznym wzmocnienie roli odbiorców końcowych e.e. i niezbędną dla gospodarki modernizację zarządzania popytem. Rola Prezesa URE zakłada „neutralność” w obszarze proponowanych rozwiązań technologicznych. Główne obszary wypowiedzi regulatora to funkcjonalność i architektura systemu. Zdaniem Prezesa URE, władze publiczne powinny stworzyć przejrzyste i spójne rozwiązania regulacyjne w tym plany rozwoju systemów energetycznych oraz stabilne gwarancje finansowania, które umożliwią innowacyjne inwestycje w sieci elektroenergetyczne oraz stabilne gwarancje inwestycji.

Sieć wpływa na wszystko

Technologiczną zmianę w energetyce determinują efektywność energetyczna i liberalizacja rynku energii - powiedział m.in. Szef URE.

Podstawową cechą proponowanego przez regulatora modelu rynku opomiarowania jest upodmiotowienie odbiorcy energii elektrycznej. Odbiorca, mając dostęp do informacji o zużyciu mediów, będzie dysponować wiedzą pozwalającą mu prowadzić działania w zakresie bardziej efektywnego wykorzystania energii. Będąc dysponentem swoich danych pomiarowych i posiadając realną możliwość sprawnej zmiany sprzedawcy, odbiorca - klient będzie miał również możliwość kreowania nowego poziomu konkurencji, stając się aktywnym uczestnikiem rynku.

***

Organizatorem X Konferencji Systemy Informatyczne w Energetyce SIwE’11 jest Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. W jubileuszowym spotkaniu SIwE bierze udział ponad 500 gości, w tym 200 przedstawicieli energetyki zawodowej. Informacje o poprzednich edycjach odnajdą Państwo na stronie www.siwe.ptpiree.pl.

Data publikacji : 02.12.2011
Data modyfikacji : 29.08.2012

Opcje strony

do góry