Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ustalił wysokość korekt kosztów osieroconych i korekt kosztów na pokrycie kosztów zużycia odebranego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego za 2010 rok

Zaliczki na pokrycie kosztów osieroconych zostały wypłacone za 2010 r. w kwocie 962 304,2 tys. zł. Korekty tych zaliczek zostały ustalone przez Prezesa URE dla następujących wytwórców: Południowego Koncernu Energetycznego SA, Elektrowni Kozienice SA, Elektrowni Pątnów II Sp. z o.o., Elektrociepłowni Nowa Sarzyna Sp. z o.o., Elektrociepłowni Chorzów ELCHO Sp. z o.o., Elektrociepłowni Zielona Góra SA, PGE Elektrowni Opole SA oraz dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA - następcy prawnego wytwórców: PGE Elektrowni Turów SA, PGE Zespołu Elektrowni Dolna Odra SA, PGE Elektrociepłowni Rzeszów SA i PGE Elektrociepłowni Lublin-Wrotków Sp. z o.o.

Zaliczki na pokrycie kosztów odebranego i nieodebranego gazu ziemnego powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym były wypłacone za 2010 r. w kwocie 97 335,2 tys. zł. Korekty tych zaliczek zostały ustalone przez Prezesa URE dla następujących wytwórców: Elektrociepłowni Nowa Sarzyna Sp. z o.o., Elektrociepłowni Zielona Góra SA oraz dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA - następcy prawnego wytwórców: PGE Elektrociepłowni Rzeszów SA i PGE Elektrociepłowni Lublin-Wrotków Sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej ( zwanej „ustawą o rozwiązaniu KDT"; Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 905 z późn. zm.)

Prezes URE ustala, w terminie do dnia 31 lipca każdego roku kalendarzowego, w drodze decyzji administracyjnej, korekty kosztów osieroconych oraz korekty kosztów na pokrycie kosztów zużycia odebranego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego za rok poprzedni.

W wyniku rozliczenia zaliczek wypłaconych na pokrycie kosztów osieroconych ustalono korekty dodatnie i ujemne, których saldo wynosi (-) 104 693,7 tys. zł.

W wyniku rozliczenia zaliczek wypłaconych na poczet kosztów powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym ustalono korekty dodatnie i ujemne, których saldo wynosi (+) 32 555,0 tys. zł.

W tej sytuacji, ogólne saldo środków publicznych przekazanych wytwórcom z uwzględnieniem korekt kosztów osieroconych oraz kosztów odebranego i nieodebranego gazu ziemnego powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym stanowi kwotę 987 500,7 tys. zł.

Zobowiązania i należności z tego tytułu zostaną uregulowane między wytwórcami a Zarządcą Rozliczeń SA w ustawowym terminie do 30 września br.

Środki zwrócone na rachunek opłaty przejściowej prowadzony przez Zarządcę Rozliczeń SA będą miały wpływ na zmniejszenie obciążeń dla odbiorców energii elektrycznej.

***

Ustawa o rozwiązaniu KDT jest programem pomocy publicznej, który ma ułatwić wytwórcom działanie na konkurencyjnym rynku energii po przedterminowym rozwiązaniu umów długoterminowych zawartych z byłymi Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi SA. Program ten został dopuszczony do stosowania przez Komisję Europejską Decyzją z dnia 25 września 2007 r. w sprawie pomocy państwa udzielonej przez Polskę w ramach umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej oraz pomocy państwa, którą Polska planuje udzielić w ramach rekompensaty z tytułu dobrowolnego rozwiązania umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Decyzja KE z dnia 25 września, K(2007) 4319 wersja ostateczna).

Data publikacji : 03.08.2011
Data modyfikacji : 29.08.2012

Opcje strony

do góry