Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE o nowych technologiach w energetyce

Czy nowe technologie uratują bilans energetyczny kraju do 2015 ? - zastanawiali się uczestnicy debaty: Urealnianie Marzeń. Nowe technologie w energetyce pozwalające zamknąć bilans energetyczny kraju do 2015 r. - zorganizowanej pod patronatem Prezesa URE.

Zdaniem uczestników debaty odbywającej się w Centrum Prasowym PAP, dla osiągnięcia tytułowego celu dyskusji, niezbędne są: aktualizacja polityki energetycznej państwa, współpraca uczestników rynku oraz zdecydowane działania rządu i parlamentu w tworzeniu rozwiązań legislacyjnych. Nowe rozwiązania prawne powinny wspierać energetykę rozproszoną likwidując bariery dla inwestorów, którzy chcą budować małe źródła energii. Konieczne jest także wsparcie działalności prosumenckiej, ułatwianie w przyłączaniu mikroźródeł do sieci i skuteczna implementacja koncepcji smart grid. Według profesora Krzysztofa Żmijewskiego energetyka prosumencka to pospolite ruszenie energetyki. Nowe technologie wspierające to pospolite ruszenie pomogą zapobiec problemom energetycznym kraju do 2015 r.

Energetyka otwarta na innowacje

- Dyskutując nad nowymi technologiami w energetyce nie należy stawiać sobie pytania „czy”, ale pytanie „kiedy”? Energetyka podobnie jak inne dziedziny gospodarki powinna być otwarta na innowacje - podkreślał Prezes URE, identyfikując innowacje jako główny element konkurencyjności rynku energii. - Jeżeli przedsiębiorca chce konkurować z kimś innym to tylko lepszą ofertą. Wtedy ostatecznym beneficjentem konkurencji na rynku energii jest odbiorca, jej konsument - stwierdził Marek Woszczyk.

Prezes URE wyraził pogląd, że proponowanym zmianom służyłaby zmiana modelu regulacji z dzisiejszego skoncentrowanego na kosztach, na model oparty na zachętach do podejmowania działań proefektywnościowych i proinwestycyjnych przez operatorów sieci elektroenergetycznych.

W opinii regulatora nie bez znaczenia jest ogólna sytuacja przedsiębiorstw sieciowych. - Koncentrowanie się operatorów systemów dystrybucyjnych na realizacji strategii grup kapitałowych, w których są oni usytuowani, nie jest optymalne dla rynku, dla odbiorców energii i dla programów wdrażania Smart Grid. Warto pomyśleć jak systemowo zmienić obraz polskiego sektora elektroenergetycznego, tak by przerwać tego typu przywiązania mimo istniejącego obliga unbundligu tj. rozdziału działalności sieciowej od innych rodzajów działalności - dodał Prezes URE.

Strategia dla sektora

Marek Woszczyk zaapelował o spójną strategię dla sektora energetycznego, która obejmie wszystkie proponowane postulaty: w tym ustawę o korytarzach przesyłowych, wprowadzenie taryfy netto, czy wsparcie instytucji prosumenta.

Zdaniem Prezesa URE tylko spójna strategia pozwoli na osiągnięcie trzech elementów zrównoważonego rozwoju rynku energii: konkurencyjności, poprawy stanu bezpieczeństwa i zaopatrzenia w energię elektryczną. Niezbędna jest aktualizacja polityki energetycznej państwa, która jednoznacznie określałaby konieczność akomodacji innowacji systemu elektroenergetycznego, rozwój generacji rozproszonej i inteligentnych sieci.

Smart Grid - nowy początek

Kluczem do sukcesu mikrogeneracji są inteligentne sieci energetyczne, dzięki nim energia popłynie nie tylko od sprzedawcy do odbiorcy, ale od prosumenta do sieci. Do wykorzystania atutów smart grid potrzebne jest jednak inteligentne otoczenie prawne i odpowiednie warunki biznesowe. Kiedy odbiorca energii będzie mógł sprzedać nadwyżkę mocy wytworzoną na potrzeby własnego domu? Wtedy gdy dochód z mikroźródła nie będzie obarczony kosztami prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości przerastającej opłacalność działalności prowadzonej w mikroskali.

Zdaniem prof. Krzysztofa Żmijewskiego nasze obecne problemy wynikają z zaniedbań inwestycyjnych. Szef Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji zwrócił uwagę na konieczność zmian legislacyjnych w obszarze zasad przyłączania do sieci, uzyskiwania prawa drogi dla inwestycji energetycznych, ustawę o korytarzach przesyłowych, ułatwienie budowy inwestycji o strategicznym znaczeniu dla kraju.

Z kolei Marek Woszczyk nawiązał do wstępnych wyników badań przedsiębiorstw energetycznych prowadzonych przez URE w kontekście relacji między zapotrzebowaniem na moc, a dostępną mocą w Krajowym Systemie Energetycznym do 2025 r. Regulator w ankietach pytał m.in. o planowane inwestycje oraz prognozy wielkości produkcji energii elektrycznej na najbliższe 15 lat.

- Gdyby wziąć pod uwagę to co energetyka wielkoskalowa, która dominuje w polskim systemie energetycznym zamierza zrobić to moglibyśmy spać spokojnie - powiedział Szef URE. Jednak po weryfikacji informacji uzyskanych w badaniu pod kątem stopnia zaawansowania projektów inwestycyjnych, sytuacja nie wygląda optymistycznie.

***

Debatę: Urealnianie Marzeń. Nowe technologie w energetyce pozwalające zamknąć bilans energetyczny kraju do 2015 r. zorganizowały Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o., Stowarzyszenie Efektywności - ETA oraz Instytut im. E. Kwiatkowskiego. Spotkanie odbyło się 19 lipca 2011 roku w Centrum Prasowym PAP w Warszawie. Dyskusję prowadziła Katarzyna Karpa-Świderek z TVN CNBC, a wzięli w niej udział: prof. Krzysztof Żmijewski - Sekretarz Generalny Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji, prof. Włodzimierz Koczara, Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej, Politechnika Warszawska; Stanley Rokicki - Polski Bazalt S.A., Wojciech Lubczyński - Dyrektor Projektu Smart Grid, PSE Operator, Jarosław Tworóg - Wiceprezes Zarządu, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji; Wojciech Włodarczak, Prezes Zarządu, Wartsila Polska.

Data publikacji : 21.07.2011
Data modyfikacji : 29.08.2012

Opcje strony

do góry