Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odnawialne źródła energii to przyszłość energetyki na obszarach wiejskich

Prezes Marek Woszczyk w Zespole do spraw rozwoju odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich

Marek Sawicki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołał Marka Woszczyka, Prezesa URE w skład Zespołu do spraw rozwoju odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich. Inauguracyjne spotkanie Zespołu odbyło się 1 lipca 2011 w siedzibie Ministerstwa.

OZE - przyszłość energetyki na obszarach wiejskich

Zdaniem szefa resortu rolnictwa OZE wykorzystujące biomasę pochodzenia rolniczego to przyszłość energetyki na obszarach oddalonych od źródeł wytwarzania energii elektrycznej, ze zdekapitalizowaną infrastrukturą sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, o ograniczonych w stosunku do potrzeb możliwościach dostaw energii. W trakcie spotkania inaugurującego prace Zespołu Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podkreślił, że energetyka odnawialna, oparta przede wszystkim na biomasie może być dodatkowym źródłem przychodów w rolnictwie i sposobem aktywizacji regionów o dużym potencjale surowców umożliwiających wytwarzanie energii z OZE.

Zarówno liczba, jak i waga problemów przytaczanych Prezesowi URE przez przedstawicieli samorządów m.in. z gminy Biłgoraj i z wielu gmin Lubelszczyzny, wskazuje na potrzebę budowania platformy współpracy z gminami, utworzenia swoistego Forum Dialogu z przedstawicielami gmin i powiatów, w celu identyfikacji barier stojących na drodze rozwojowi generacji rozproszonej, czerpiącej z lokalnych zasobów energii odnawialnej. Ostatecznym celem prac Forum byłoby wyszukanie skutecznych metod usunięcia barier i ograniczeń w rozwoju generacji rozproszonej i wytwarzania z odnawialnych źródeł energii. Z licznych działań prowadzonych w URE na rzecz wdrożenia systemów inteligentnego opomiarowania jednoznacznie wynika, że potencjalni wytwórcy (inwestorzy) na poziomie gmin dostrzegają szereg barier prawnych i organizacyjnych, które utrudniają rozwój energetyki rozproszonej i systemu smart na lokalnym poziomie. Tymczasem wdrożenie koncepcji inteligentnego opomiarowania i inteligentnych sieci elektroenergetycznych pozwoli gminom wiejskim i wiejsko-miejskim na osiągnięcie celów z zakresu zrównoważonego rozwoju, w tym efektywności energetycznej, oraz zwiększy bezpieczeństwo dostaw energii. - Marek Woszczyk, szef URE.

Rozwój inwestycji

Zespół powołany przez Ministra Rolnictwa zajmie się m.in. przygotowaniem rozwiązań ułatwiających rozwój inwestycji w OZE na obszarach wiejskich, opracowaniem modelowych rozwiązań dotyczących wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na obszarach wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania biomasy.

Jednym z zadań Zespołu będzie określenie problemów ograniczających inwestycje w OZE oraz promowanie zrównoważonego rozwoju energetyki odnawialnej poprzez wskazanie najbardziej efektywnych rozwiązań dostosowanych do lokalnych uwarunkowań.

Istotnym efektem prac Zespołu będzie również wypracowanie wzorcowych rozwiązań dla wykorzystania rozproszonych odnawialnych źródeł energii w tym budowy lokalnych sieci dystrybucyjnych biogazu oczyszczonego do jakości gazu ziemnego. Biogazownie rolnicze ukierunkowane na produkcję energii elektrycznej są również źródłem wytwarzania energii cieplnej, która może i powinna być wykorzystywana do celów socjalnych oraz gospodarczych. Obiekty te powinny ułatwiać rolnikom realizację obowiązków z zakresu ochrony środowiska w rolnictwie oraz umożliwiać ograniczenie kosztów związanych z prowadzoną produkcją rolniczą.

Do kogo z OZE?

Efekty prac Zespołu adresowane będą w pierwszej kolejności do Polski Północno - Wschodniej, ale energetyka rozproszona może przeobrazić nawet 300 tysięcy gospodarstw rolnych. Uczestnicy spotkania podkreślili znaczenie współpracy z samorządami dla rozwoju OZE na terenach wiejskich. - Efekty prac Zespołu zostaną wykorzystane w pracach resortu, udostępnione samorządom jak też rolnikom oraz społecznościom lokalnym - zapewnił minister Marek Sawicki.

Do 15 lipca 2011 Zespół przygotuje trzy letni plan pracy. W ramach Polskiej Prezydencji 16 lipca 2011 r. w Sopocie odbędzie się konferencja „Energetyczne wykorzystanie biomasy pochodzenia rolniczego ważnym elementem Wspólnej Polityki Rolnej”.

Oprócz Prezesa URE do prac w Zespole zostali zaproszeni m.in. prof. dr hab. inż. Janusz Gołaszewski - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Przewodniczący Zespołu; prof. dr hab. inż. Antoni Faber - Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach; prof. dr hab. inż. Anna Grzybek - Polskie Stowarzyszenie Biomasy; prof. dr hab. inż. Ryszard Górecki - Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk; prof. dr hab. inż. Jan Kiciński - zastępca dyrektora ds. naukowych, Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk; prof. dr hab. inż. Jan Popczyk - Politechnika Śląska; dr Jan Rączka - Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Tomasz Skrzyczyński - Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

***

Wyraźną tendencją w strukturze produkcji energii elektrycznej w Polsce jest utrzymujący się od kilku lat wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych. W 2010 roku odnotowano ponad 70% wzrost wytwarzania w źródłach biogazowych i wykorzystujących biomasę w energetyce przemysłowej oraz prawie 20% wzrost wytwarzania w technologii współspalania, a także w źródłach wodnych w tzw. elektrowniach zawodowych.

Tabela Produkcja energii elektrycznej w 2008 r. w porównaniu do 2010 r. według podziału na źródła jej wytwarzania

Rodzaj energii Udział w 2008 r. Udział w 2010 r.
energia zielona - wyprodukowana z odnawialnych źródeł energii (woda, wiatr, biogaz, biomasa) 4,6% 7,1%
energia czerwona - energia elektryczna wytworzona w kogeneracji z ciepłem w elektrociepłowniach zawodowych i elektrowniach przemysłowych 16,6% 15,9%
energia czarna - energia elektryczna pozostała, która nie została wytworzona ani ze źródeł odnawialnych, ani w kogeneracji z ciepłem 78,8% 77,0%

Źródło: URE na podstawie danych ARE SA.

Biorąc pod uwagę dynamikę z poprzednich lat (50% wzrost produkcji z współspalania w 2009 r. w porównaniu do 2008 r.), powyższe tendencje mogą być rezultatem mechanizmów wsparcia. Należy także podkreślić wzrost produkcji w pozostałych typach elektrowni wskazujący na rosnącą rolę generacji rozproszonej (w 2009 r. wzrost o prawie 30% w porównaniu do 2008 r.).

Rodzaj OZE Moc zainstalowana [MW] Liczba źródeł
Elektrownie na biogaz 93,406 157
Elektrownie na biomasę 421,28 19
Elektrownie słoneczne 0,104 4
Elektrownie wiatrowe 1389,452 472
Elektrownie wodne 947,64051 741
Współspalanie 44
Razem: 2851,88 1437

Dane URE. Stan na 16.06.2011r.

Data publikacji : 13.07.2011
Data modyfikacji : 29.08.2012

Opcje strony

do góry