Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/4195,Plany-rozwoju-energetycznych-przedsiebiorstw-sieciowych-uzgodnione-przez-Prezesa.html
2023-12-07, 20:40

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Plany rozwoju energetycznych przedsiębiorstw sieciowych uzgodnione przez Prezesa URE

Do 2015 roku przedsiębiorstwa zainwestują prawie 27 miliardów złotych w rozbudowę i rozwój sieci.

Uzgadnianie przez Prezesa URE projektów planów rozwoju sieciowych przedsiębiorstw energetycznych jest jednym z podstawowych instrumentów regulacji działalności przedsiębiorstw. Uzgodnienia te mają na celu zaspokojenie obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną oraz zapewnienie zgodności projektu planu z przepisami prawa i z założeniami polityki energetycznej państwa.

Plany rozwoju uzgadniane z regulatorem mają bardzo istotne znaczenie dla rozwoju infrastruktury sieciowej, a w konsekwencji bezpieczeństwa i niezawodności dostaw energii elektrycznej - zauważa Marek Woszczyk, prezes URE. Corocznie będziemy kontrolować rzeczywiste wykonywanie planów - dodaje szef Urzędu.

Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej są zobowiązane do sporządzenia planów rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię na okresy nie krótsze niż trzy lata, a operatorzy systemu elektroenergetycznego na okresy nie krótsze niż pięć lat. Projekty planów podlegają uzgodnieniu z Prezesem URE z wyłączeniem tych, które dotyczą przedsiębiorstw wykonujących działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji dla mniej niż 100 odbiorców, którym przedsiębiorstwo dostarcza rocznie mniej niż 50 GWh energii.
Jednocześnie przedsiębiorstwa mają obowiązek przedkładania Prezesowi URE corocznego sprawozdania z realizacji planu do dnia 1 marca oraz obowiązek dokonywania co 3 lata oceny realizacji planu wynikającym.

Najważniejszym elementem projektów planów rozwoju przedsiębiorstw sieciowych są plany inwestycyjne dotyczące przedsięwzięć w zakresie modernizacji i rozwoju oraz przewidywany sposób ich finansowania. Wieloletni cykl inwestowania oraz zaangażowanie znacznych środków finansowych powodują długookresowe konsekwencje finansowe dla przedsiębiorstwa oraz jego odbiorców. Mają one bezpośrednie przełożenie na ustalenie poziomu niezbędnych przychodów, a więc wysokość przyszłych taryf przedsiębiorstw. W związku z tym informacje pochodzące z projektów planów rozwoju wykorzystywane są również w procesie zatwierdzania przez prezesa URE taryf opracowywanych przez sieciowe przedsiębiorstwa energetyczne.

Uzgadnianie projektów planów rozwoju pozostaje zatem w ścisłym związku z wydawaniem decyzji w sprawie zatwierdzenia taryf. Zaznaczenia wymaga fakt, iż ze względu na charakter inwestycji sieciowych, ocena rzeczywistego wpływu zrealizowanych nakładów inwestycyjnych na poziom kolejnych taryf może zostać dokonana wyłącznie w perspektywie kilkuletniej poprzez - uwzględniany w kalkulacji przychodu regulowanego - poziom amortyzacji oraz zwrotu z kapitału.

W ramach procesu uzgadniania plany są także weryfikowane m.in. w zakresie uwzględnienia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego albo kierunków rozwoju gmin. W tym zakresie URE współpracuje z zarządami województw.

Analiza poziomu nakładów inwestycyjnych planowanych w projektach planów rozwoju przedsiębiorstw dystrybucyjnych jest przeprowadzana z uwzględnieniem podziału na trzy podstawowe grupy:

  • przyłączenia nowych odbiorców i nowych źródeł oraz związana z tym budowa nowych sieci,
  • modernizacja i odtworzenie istniejącego majątku, związane z poprawą jakości usług i/lub wzrostem zapotrzebowania na moc,
  • pozostałe nakłady inwestycyjne nie ujęte w powyższych grupach.

Poziom nakładów inwestycyjnych siedmiu OSD oraz OSP, który został uwzględniony w taryfach przedsiębiorstw w 2010 r. i 2011 r. oraz uzgodniony w projektach planów rozwoju przedstawia poniższa tabela. W zestawieniu został również przedstawiony poziom nakładów zrealizowanych w 2009 r. Wykazane poniżej nakłady podane są w cenach stałych z 2010 roku i będą korygowane wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w poszczególnych latach w trakcie postępowań taryfowych.

Uzgodnione nakłady inwestycyjne Plan 2012
[mln zł]
Plan 2013
[mln zł]
Plan 2014
[mln zł]
Plan 2015
[mln zł]
5 735 6 250 7 456 7 416

***

Projekt aktualizacji planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A. został uzgodniony na lata 2012 - 2016, natomiast projekty planów siedmiu operatorów systemów dystrybucyjnych - na lata 2012 - 2015 (ENEA Operator Sp. z o.o., Energa-Operator S.A, EnergiaPro S.A., Enion S.A., RWE Stoen Operator Sp. z o.o., PGE Dystrybucja S.A., Vattenfall Distribution Poland S.A.).

Wszelkie istotne zmiany wprowadzane do planów podlegają uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki.

Data publikacji : 12.07.2011
Data modyfikacji : 29.08.2012

Opcje strony