Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Będą pieniądze na Smart Grid. XX spotkanie Forum „Energia - Efekt - Środowisko”

Na 320 milionów złotych szacowany jest budżet projektu Programu Priorytetowego „Inteligentne Sieci Energetyczne” NFOŚiGW.

Marek Woszczyk, Prezes URE wziął udział w dwudziestym już spotkaniu z cyklu „Energia - Efekt - Środowisko”, w ramach którego Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) wspiera ideę inteligentnych sieci energetycznych

Od 2012 roku finansowanie projektów smart w energetyce będzie możliwe m.in. dzięki środkom przekazywanym do NFOŚiGW w ramach obowiązków regulatora wynikających z ustawy Prawo energetyczne. Budżet Programu Priorytetowego Inteligentne Sieci Energetyczne zasilą między innymi wpływy z opłat zastępczych. Prace nad projektem Programu Priorytetowego Inteligentne Sieci Energetyczne zainaugurowano w lutym 2010 roku z udziałem Prezesa URE. Po zakończonych konsultacjach społecznych Projekt PP ISE zaprezentowano 1 lipca 2011 podczas XX spotkania z cyklu Forum „Energia - Efekt - Środowisko”.

Zdaniem Marka Woszczyka, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Projekt Programu „Inteligentne Sieci Energetyczne” jest przykładem dobrej współpracy wszystkich uczestników debaty o Smart Grid: administracji, nauki, sektora energetycznego, sektora IT.

Szef URE zwrócił uwagę, iż równolegle z podjęciem działań technicznych i legislacyjnych w zakresie smart grid konieczne jest rozpoczęcie działań nakierowanych na edukację świadomych konsumentów nowego rodzaju usług, które łączą rynek energetyczny z rynkiem telekomunikacyjnym. - Aby jak największa populacja chciała korzystać z możliwości, jakie oferują inteligentne sieci, konieczne są działania edukacyjno - informacyjne. Oba komponenty programu wsparcia smart grid - techniczny i edukacyjny - są potrzebne i dopiero razem - poprzez efekt synergii - dają pożądane skutki. - mówił Marek Woszczyk, szef URE podczas spotkania w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

O tym jak sfinansować rozwój Inteligentnych Sieci Energetycznych oraz o strategii finansowania Smart Grid mówił gospodarz spotkania dr Jan Rączka, Prezes Zarządu NFOŚGiW.

Szczegóły Projektu Programu Priorytetowego Inteligentne Sieci Energetyczne przedstawili - Wojciech Stawiany, Doradca w Departamencie Komunikacji i Strategii w NFOŚiGW oraz Agnieszka Zagrodzka, Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Klimatu w NFOŚiGW a zarazem kierownik Projektu Programu Priorytetowego.

Wojciech Stawiany przypomniał przebieg konsultacji społecznych i technicznych projektu programu informując m.in., że w projekcie PP ISE zapisano konieczność zgodności przygotowywanych projektów z opracowanym w URE Stanowiskiem Prezesa URE w sprawie niezbędnych wymagań wobec wdrażanych przez OSD E inteligentnych systemów pomiarowo-rozliczeniowych z uwzględnieniem funkcji celu oraz proponowanych mechanizmów wsparcia przy postulowanym modelu rynku.

Agnieszka Zagrodzka przedstawiła harmonogram dalszych prac nad implementacją projektu Programu. NFOŚiGW planuje zakończenie prac nad projektem w sierpniu 2011 r., po przyjęciu projektu PP ISE przez Zarząd i Radę Nadzorczą NFOŚiGW we wrześniu 2011 r., ogłoszenie pierwszego konkursu PP ISE, przewidziano na IV kwartał 2011 r. Z kwoty 320 milionów złotych na wdrożenie inteligentnych sieci elektroenergetycznych przeznaczono 150 mln zł. Kolejne 170 mln dotacji otrzymają beneficjenci na przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie wdrażania rozproszonych odnawialnych źródeł energii, zakupu i montażu energooszczędnego oświetlenia, budowy urządzeń magazynowania energii, a także kondensatorów kompensujących moc bierną.

Program zakłada dofinansowywanie m.in. 12 różnych rodzajów przedsięwzięć w tzw. przestrzeniach pilotażowych, w tym projekty inteligentnych sieci energetycznych w zakresie energii elektrycznej obejmujące co najmniej 10 tys. punktów pomiarowych (m.in. w gospodarstwach domowych, małych i średnich przedsiębiorstwach, obiektach usługowych, handlowych) lub 1 tys. punktów pomiarowych w specjalnych strefach ekonomicznych, w których będą wdrażane rozproszone źródła energii odnawialnej.

W ramach Programu dofinansowane będą projekty Smart Grid w zakresie energii elektrycznej, gazowej, energii cieplnej, wielu mediów (energia elektryczna, gaz, energia cieplna, ciepła woda użytkowa), kampanie edukacyjno - informacyjne, projekty informatyczne, opracowania specyfikacji standardów, opracowania techniczno - ekonomicznych studiów wykonalności.

Z dofinansowania skorzystają przedsiębiorcy - operatorzy systemów dystrybucyjnych i przesyłowych energii elektrycznej i gazu, jednostki samorządu terytorialnego, zarządzający specjalnymi strefami ekonomicznymi, konsorcja naukowo - przemysłowe oraz operatorzy komunikacji elektronicznej, realizatorzy „działań miękkich” wdrażający obiekty (instalacje) energooszczędnego oświetlenia - wskazani przez beneficjenta wiodącego, wdrażający odnawialne źródła energii, wdrażający urządzenia magazynowania energii i/lub baterii kondensatorów kompensujących moc bierną w ramach budowy/przebudowy sieci elektroenergetycznych służących przyłączeniu odnawialnych źródeł energii.

Projekt potrwa do 2018 r. (w tym: alokacja budżetu styczeń 2013 r. - grudzień 2017 r.; płatności: do 31.12.2018 r.). W pierwszym roku alokacji budżetu kwota planowanych do zawarcia umów wyniesie 85 mln złotych.

Na spotkanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zaproszono przedstawicieli Sejmu, Senatu RP, Kancelarii Prezydenta RP, resortów środowiska, gospodarki, nauki i centralnych urzędów administracji samorządów, firm energetycznych, specjalnych stref ekonomicznych.

***

Spotkania Forum „Energia - Efekt - Środowisko” odbywają się od stycznia 2009 roku. Prace nad Programem Priorytetowym Inteligentne sieci energetyczne zainaugurowano w lutym 2010 r. podczas spotkania Forum z udziałem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Data publikacji : 04.07.2011
Data modyfikacji : 29.08.2012

Opcje strony

do góry