Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE zatwierdził taryfy gazowe

Średni wzrost opłat dla odbiorców, którzy używają gazu do przygotowania posiłków, wyniesie 1 zł 28 gr miesięcznie.

- Zaakceptowana podwyżka jest najniższą z możliwych. W efekcie trudnego postępowania udało się - poprzez zapewnienie (przy istniejących uwarunkowaniach) bezpieczeństwa dostaw gazu po nadal rozsądnej cenie - uwzględnić zarówno interes odbiorców końcowych, jak i potrzeby przedsiębiorstw, których obowiązkiem są niezbędne inwestycje - podkreśla Marek Woszczyk, Prezes URE.

30 czerwca 2011 r. zakończone zostały postępowania administracyjne o zatwierdzenie taryf: Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. (PGNiG), Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. (OGP) oraz sześciu Operatorów Systemu Dystrybucyjnego Grupy Kapitałowej PGNiG (OSD).

Powodem zatwierdzenia nowych taryf gazowych jest przede wszystkim wzrost kosztów pozyskania gazu wysokometanowego z importu, związany ze wzrostem cen ropy naftowej na świecie i produktów ropopochodnych oraz wahaniem kursów walutowych (USD i EURO). Jednocześnie obniżeniu ulegają opłaty sieciowe, a opłaty abonamentowe pozostają na niezmienionym poziomie. Wzrost średnich płatności jest zatem wypadkową wyższych kosztów pozyskania paliwa gazowego i niższych - związanych z jego transportem. Wzrost cen paliwa gazowego został więc zamortyzowany poprzez obniżenie jednostkowych kosztów zakupów usług transportu gazu od operatorów sieci gazowych.

Ustawa Prawo energetyczne nakłada na Prezesa URE jako regulatora obowiązek równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców paliw i energii poprzez wykonywanie nałożonych na niego obowiązków. Powyższe kompetencje nabierają szczególnego znaczenia w procesie zatwierdzania taryf przedsiębiorstw energetycznych i gazowych.

Prezes URE, mając na uwadze okoliczności uzasadniające zmianę cen i stawek opłat, ale przede wszystkim kierując się interesem odbiorców, podjął decyzje zatwierdzające nowe taryfy gazowe.

Z punktu widzenia odbiorców kluczowe znaczenie ma taryfa PGNiG, ponieważ to właśnie taryfikator tego przedsiębiorstwa - oprócz cen paliw i stawek opłat abonamentowych - uwzględnia stawki i opłaty pozostałych spółek, tj. operatora gazociągu przesyłowego i sześciu regionalnych dystrybutorów, oraz koszty magazynowania gazu (na potrzeby sezonowej zmienności jego poboru).

Dynamika zmian płatności dla poszczególnych rodzajów gazu, obszarów spółek dystrybucyjnych i grup taryfowych jest zróżnicowana. W najmniejszym stopniu skutki wprowadzenia nowej taryfy odczują odbiorcy gazu wysokometanowego zużywający najmniejsze jego ilości, tj. odbiorcy z grup od W-1 do W-3. Rachunki odbiorców w gospodarstwach domowych zużywających gaz wysokometanowy tylko do przygotowywania posiłków wzrosną średnio o 1,28 zł miesięcznie (bez VAT). Odbiorcy z grup taryfowych W-2, pobierający gaz dla celów przygotowania posiłków i podgrzania wody, zapłacą średnio miesięcznie więcej o 5,55 zł. Odbiorcy, którzy ogrzewają mieszkania gazem, a więc zużywający relatywnie duże ilości gazu - średnio ponad 2,5 tysiąca metrów sześciennych rocznie - zapłacą średnio o 22,62 zł więcej miesięcznie.

Skutki finansowe dla poszczególnych grup odbiorców w gospodarstwach domowych pobierających gaz wysokometanowy w podziale na obszary dystrybucyjne przedstawiono poniżej. Skutki ustalone zostały na podstawie zużycia gazu w 2010 r. przez statystycznego - w skali kraju - odbiorcę w danej grupie taryfowej (ceny bez VAT).

Wyszczególnienie Skutki finansowe (miesięczne w zł/m-c)
W-1 (średnie zużycie roczne w skali kraju 120 m3/rok)
Obszar Dolnośląskiego OSD 1,16
Obszar Górnośląskiego OSD 1,31
Obszar Karpackiego OSD 1,22
Obszar Mazowieckiego OSD 1,54
Obszar Pomorskiego OSD 1,42
Obszar Wielkopolskiego OSD 1,21
Średnio w skali kraju 1,28
W-2 (średnie zużycie roczne w skali kraju 597 m3/rok)
Obszar Dolnośląskiego OSD 5,6
Obszar Górnośląskiego OSD 5,5
Obszar Karpackiego OSD 6,1
Obszar Mazowieckiego OSD 6,0
Obszar Pomorskiego OSD 6,5
Obszar Wielkopolskiego OSD 5,5
Średnio w skali kraju 5,55
W-3 (średnie zużycie roczne w skali kraju 2 521 m3/rok)
Obszar Dolnośląskiego OSD 23,4
Obszar Górnośląskiego OSD 23,3
Obszar Karpackiego OSD 25,8
Obszar Mazowieckiego OSD 25,9
Obszar Pomorskiego OSD 27,2
Obszar Wielkopolskiego OSD 23,6
Średnio w skali kraju 22,62

***

Od stycznia 2011 r. obowiązywały niższe, w porównaniu z rokiem 2010, ceny gazu. Taryfy spółek operatorskich (OSP i OSD) utrzymywały się na niezmienionym poziomie od 1 czerwca 2010 roku. Niezależnie od tego, w wyniku postępowań administracyjnych prowadzonych przez Prezesa URE i zakończonych 30 czerwca 2011 r., zredukowane zostały ceny i stawki, o jakich zatwierdzenie pierwotnie wnioskowały przedsiębiorstwa.

Taryfy OGP GAZ - SYSTEM oraz sześciu OSD zatwierdzone zostały na okres do 30 czerwca 2012 r. Natomiast taryfa PGNiG w zakresie dostarczania paliw gazowych zatwierdzona została do 31 grudnia 2011 r., na okres o trzy miesiące dłuższy niż wnioskowało przedsiębiorstwo. Regulator uznał, że konieczna jest stabilizacja cen w okresie dłuższym, niż wnioskowało PGNiG.

Decyzje zatwierdzające taryfy gazowe opublikowane zostały w Biuletynach Branżowych URE - Paliwa gazowe Nr 29 (417), Nr 30 (418) i Nr 31 (419) z dnia 30 czerwca 2011 r. O terminie wprowadzenia w życie nowych taryf decydują same przedsiębiorstwa, przy czym najwcześniej nowe taryfy mogą zostać wprowadzone 15 lipca 2011 r., najpóźniej - 14 sierpnia 2011 r.

Data publikacji : 30.06.2011
Data modyfikacji : 03.09.2012

Opcje strony

do góry