Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ponad 30 milionów złotych kar za nieprzestrzeganie obowiązków

Od 1 lipca do 31 grudnia 2010 r. przedsiębiorstwom nie wywiązującym się ustawowych obowiązków Prezes URE wymierzył kary na łączną kwotę 30 488 718 złotych.

Najwyższa z kar, 14 mln złotych, wymierzona została za niezrealizowanie przez ukarane Przedsiębiorstwo Narodowego Celu Wskaźnikowego. Zgodnie z ustawą o biokomponentach i biopaliwach ciekłych przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych, którzy je sprzedają lub zbywają w innej formie na terytorium RP, albo zużywają na potrzeby własne, począwszy od 1 stycznia 2008 r. są obowiązani zapewnić w danym roku, co najmniej minimalny udział biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości sprzedanych lub zużytych paliw (art. 2 ust. 1 pkt 25 i art. 23 ust. 1 ww. ustawy). Ukarane przedsiębiorstwo nie wypełniło zapisów zawartych w ustawie.

Naruszenia koncesji

Najwięcej prowadzonych postępowań - 161 z ogólnej liczby 247 - związanych było z nieprzestrzeganiem przez przedsiębiorstwa zapisów koncesji udzielonych im przez Prezesa URE.

Najwyższe z kar w tym obszarze wymierzone zostały za m.in. nieprzestrzeganie warunków koncesji na dystrybucję energii elektrycznej, w tym nieutrzymywanie urządzeń i instalacji energetycznych w należytym stanie i wyniosły 1 000 000 zł oraz 608 000 zł. Ukarani przedsiębiorcy naruszali także zapisy koncesji na obrót paliwami ciekłymi wprowadzając do obrotu paliwa o jakości niezgodnej z ustawowymi normami- tu najwyższe z kar nałożonych przez Prezesa URE wyniosły 2 000 000 zł i 1 500 000 zł.

Świadectwa pochodzenia dla odnawialnych źródeł energii

Regulator egzekwuje również obowiązek wywiązania się przez przedsiębiorstwa z określonego w art. 9a ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii w odnawialnym źródle energii lub uiszczenia opłaty zastępczej. Za nieprzestrzeganie zapisów w tym punkcie ustawy najwyższa kara nałożona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wyniosła 1 412 000 zł.

Nad bezpieczeństwem rynku energetycznego oraz wypełnianiem zobowiązań przez przedsiębiorstwa czuwa Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, który może wymierzyć karę pieniężną za niewypełnienie przez koncesjonowane przedsiębiorstwa energetyczne ich zobowiązań wynikających z postanowień ustawy Prawo energetyczne (art. 56 ust. 1) oraz naruszanie warunków koncesji.

Wysokość kary pieniężnej nie może przekroczyć 15 % przychodu ukaranego przedsiębiorcy, wynikającego z działalności koncesjonowanej, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

Kiedy Regulator interweniuje

Działania podejmowane przez Prezesa URE zmierzają do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, rozwoju konkurencji, uwzględniania wymogów ochrony środowiska, zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych oraz równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców paliw i energii. W celu efektywnego wypełniania tych zadań organ regulacyjny wyposażony został w kompetencje o charakterze karnym.

Regulator może karać przedsiębiorców, którzy nie przestrzegają obowiązku przedstawienia Prezesowi URE do zatwierdzenia taryf. Przedsiębiorca łamie prawo, gdy stosuje ceny lub stawki opłat wyższe od zatwierdzonych lub stosuje taryfę niezgodnie z określonymi w niej warunkami. Ustawa inkryminuje także brak staranności w utrzymywaniu w należytym stanie technicznym obiektów, instalacji i urządzeń oraz nieprzestrzeganie obowiązków wynikających z koncesji. Za szczególnie niebezpieczne ustawodawca uznał wstrzymanie lub ograniczanie dostarczania paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła do odbiorców dokonane przez przedsiębiorstwa z nieuzasadnionych powodów. Regulator może również interweniować m.in., gdy uczestnik rynku nie przedkłada (albo przedkłada niezgodną ze stanem faktycznym) towarowemu domowi maklerskiemu lub domowi maklerskiemu deklarację o ilości energii elektrycznej zakupionej w wyniku transakcji zawartej na giełdzie towarowej oraz gdy nie przestrzega obowiązku utrzymywania zapasów paliw.

Przede wszystkim edukować

Wymierzając kary Prezes URE uwzględnia w szczególności funkcje prewencyjne kar, które powinny być realną i odczuwalną dolegliwością dla ukaranych podmiotów, będącą reakcją na naruszenie przepisów, a zarazem wyraźnym ostrzeżeniem na przyszłość, które ma zapobiegać powtarzaniu nagannych zachowań. Realizacja kompetencji Prezesa URE w zakresie nakładania kar ma na celu zarówno ochronę interesów odbiorców (konsumentów), jak również zapewnienie bezpiecznego i zgodnego z przepisami użytkowania przez koncesjonariuszy infrastruktury technicznej, bezpieczeństwa dostaw, jakości dostarczanej energii, konkurencyjności rynku energii, przestrzeganie przepisów prawa. Zdaniem Prezesa URE wymierzone kary powinny spełnić rolę edukacyjną i prewencyjną stymulując przedsiębiorstwa do wypełniania ciążących na nich obowiązków w przyszłości.

Wpływy z tytułu kar pieniężnych wymierzonych przez Regulatora stanowią dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub zasilają budżet państwa poprzez wpłaty do Urzędów Skarbowych właściwych miejscowo ze względu na siedziby ukaranych przedsiębiorców.

Data publikacji : 28.02.2011
Data modyfikacji : 30.08.2012

Opcje strony

do góry