Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Milion złotych kary dla dystrybutora

Krakowski Enion nie wywiązywał się z obowiązku utrzymania sieci w należytym stanie technicznym w czasie zeszłorocznych awarii

ENION S.A. nie wywiązał się z obowiązku utrzymywania w należytym stanie technicznym obiektów, instalacji i urządzeń umożliwiającym przesyłanie energii w sposób ciągły i niezawodny (art. 56 ust. 1 pkt 10 ustawy - Prawo energetyczne oraz warunek 2.2.1. koncesji na dystrybucję energii elektrycznej). Za takie działania Prezes URE wymierzył Przedsiębiorcy karę w wysokości miliona złotych.

W okresie od 1 grudnia 2009 r. do 31 stycznia 2010 r. na terenie działania dystrybutora doszło do ponad trzech i pół tysiąca awarii, których łączny czas trwania wynosił ok. dwudziestu dni. Dostaw energii pozbawionych zostało tysiące odbiorców (np. w dniu 10 stycznia 2010 r. o godzinie 6:00 - 111,64 tys. odbiorców). Rodzaje występujących wtedy uszkodzeń to m.in.: zerwane lub uszkodzone przewody, zwarcia, złamane słupy, uszkodzone konstrukcje. Jako główne przyczyny większości uszkodzeń w badanym okresie wymieniano oblodzenie, śnieg, szadź, działanie wiatru. Przyczyną znacznej części awarii sieci były łamiące się drzewa lub ich części.

Postanowienia art. 4 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne nakładają na przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii obowiązek utrzymywania zdolności urządzeń, instalacji i sieci do realizacji zaopatrzenia w energię w sposób ciągły i niezawodny, przy zachowaniu obowiązujących wymagań jakościowych.

Prezes URE nie kwestionując, że w badanym okresie na terenie działania Przedsiębiorcy wystąpiły szczególnie trudne warunki atmosferyczne stwierdził, że o ile Przedsiębiorca prowadząc racjonalnie uzasadnione działania nie mógł całkowicie wyeliminować możliwości wystąpienia awarii, to niewątpliwie miał wpływ na jej zakres i liczbę zaistniałych uszkodzeń sieci dystrybucyjnej. Obowiązkiem przedsiębiorstwa energetycznego jest utrzymanie urządzeń, instalacji i sieci w należytym stanie technicznym tak, aby minimalizować ryzyko wystąpienia awarii. Oznacza to m.in. konieczność dokonywania odpowiedniej wycinki drzew i gałęzi w pobliżu linii elektroenergetycznych.

Przedsiębiorca swoim postępowaniem w zakresie niewłaściwej realizacji przecinek drzew przyczynił się do zwiększenia zakresu awarii. Wycinki drzew były prowadzone w sposób, który nie eliminował w okresach pięcioletnich pomiędzy przeglądami możliwości przekroczenia przez drzewa i gałęzie odpowiednich (normatywnych) odległości. W ocenie Prezesa URE okoliczność ta wskazuje na niezachowanie należytej staranności, którą powinien wykazać się Przedsiębiorca. Ponadto ze względu na fakt zaliczenia terenu, na którym wystąpiły awarie, do obszaru szczególnie narażonego na wystąpienie niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, staranność Przedsiębiorcy w odniesieniu do utrzymania sieci powinna być szczególnie skrupulatna. Przedsiębiorca miał świadomość co do występujących zagrożeń na obszarze objętym awarią a prowadząc działalność koncesjonowaną był obowiązany do zachowania szczególnej staranności i profesjonalizmu wynikającego zarówno z zawodowego charakteru tej działalności, jak i faktu, że działalność ta podlega szczególnym rygorom. W istotę działalności gospodarczej wkomponowane jest bowiem wymaganie posiadania niezbędnej wiedzy fachowej, obejmującej nie tylko czysto formalne kwalifikacje, ale także doświadczenie wynikające z praktyki zawodowej oraz ustalone standardy wymagań.

Ustalając wysokość kary pieniężnej, zgodnie z przepisem art. 56 ust. 6 ustawy - Prawo energetyczne, Prezes URE uwzględnia obok stopnia zawinienia, stopień szkodliwości czynu, dotychczasowe zachowanie Przedsiębiorcy i jego możliwości finansowe. Kara wymierzona przez Prezesa URE - stanowiąc reakcję na naruszenie przepisów - ma być zarówno odczuwalną dolegliwością dla ukaranego podmiotu, jak i działać prospektywnie w celu zapobiegnięcia powtarzaniu nagannych zachowań. W przypadku niniejszej sprawy, wysokość kary podkreśla jej upominawczy charakter - przede wszystkim ze względu na działania naprawcze podejmowane przez przedsiębiorcę bezpośrednio po wystąpieniu awarii. W ocenie Prezesa URE kara jest adekwatna do zawinienia i stopnia szkodliwości popełnionego czynu.

***

Po przeprowadzeniu analizy zakresu i przebiegu awarii zaistniałych na obszarze działania Przedsiębiorcy w grudniu 2009 r. i styczniu 2010 r. w dniu 30 marca 2010 r. Prezes URE wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wymierzenia kary pieniężnej w związku z możliwością zaistnienia nieprawidłowości w prowadzonej przez Enion działalności koncesjonowanej. Przedsiębiorca został wezwany do przedstawienia wyjaśnień, złożenia wniosków dowodowych oraz przesłania dokumentów mających związek ze sprawą, a także do przedstawienia zestawienia awarii.

Od decyzji Prezesa URE przedsiębiorcy przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w terminie dwutygodniowym od dnia doręczenia decyzji. 

Data publikacji : 19.01.2011
Data modyfikacji : 30.08.2012

Opcje strony

do góry