Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Powstało konsorcjum Smart Power Grids - Polska

Uroczysta inauguracja w duchu smart

3 listopada 2010 r. na Politechnice Wrocławskiej, powołano konsorcjum Smart Power Grids - Polska. W uroczystości przekazania rekomendacji do utworzenia Konsorcjum, przedstawionej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dra Mariusza Sworę, Annę Streżyńską - Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej i Jana Rączkę - Prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wziął udział rektor Politechniki Wrocławskiej - prof. dr hab. Tadeusz Więckowski, prof. dr hab. Andrzej Wiszniewski oraz dziekan wydziału elektrycznego Politechniki Wrocławskiej prof. dr hab. Marian Sobierajski oraz liczni zaproszeni goście.

Inteligentne sieci elektroenergetyczne (tzw. smart grids), to sieci, które zarządzane będą przy pomocy nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych i informatycznych. Pozwolą zapewnić odpowiednią jakość dostaw dając z jednej strony odbiorcom informacje pozwalające na racjonalizację zużycia energii, a z drugiej strony - wyposażą operatorów systemów w potrzebne i aktualne informacje, które umożliwią odpowiednie zabezpieczenie systemu.
Budowa inteligentnych sieci jest jedną z form wypełnienia wymagań wobec rynku - poprawia efektywność nie tylko finalnego wykorzystania energii, ale i efektywność całego sektora energetycznego. Smart grid wpływa na zwiększenie konkurencyjności gospodarki, minimalizuje zagrożenie awariami, dostosowuje sieć do oczekiwań odbiorców (w tym wymagań e-mobilności), a także stymuluje rozwój energetyki odnawialnej.
Rolą Regulatora w implementacji procesu jest inicjowanie zmian i stymulowanie dostosowywania ram prawnych. Regulator - jako organ, któremu powierzono wdrożenie i nadzorowanie procesu liberalizacji rynku energii podporządkowanego takim nadrzędnym przesłankom jak bezpieczeństwo energetyczne i wysoka konkurencyjność gospodarki - widzi swoją rolę jako patrona nad procesem standaryzacji i koordynacji oraz sprawowania nadzoru nad przygotowaniami.

Do Honorowego Komitetu Założycielskiego Konsorcjum zostali zaproszeni m.in.: dr Mariusz Swora - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Anna Streżyńska - Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Jan Rączka - Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Mateusz Morawiecki - Prezes BZ WBK.

W rekomendacji Prezes URE podkreślił wagę rozwoju systemów inteligentnych sieci elektroenergetycznych dla gospodarki. Rozwój tego typu systemów pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii, zrównoważony rozwój i promowanie konkurencji. Szczególnie ważna w tym kontekście jest współpraca nauki, administracji oraz przedsiębiorstw sektorów IT oraz energetycznego.
Mam nadzieję, że powołanie konsorcjum będzie historyczną datą w rozwoju polskiej elektroenergetyki, a wypracowane w jego ramach koncepcje będą miały podstawowe znaczenie z punktu widzenia polskiego i europejskiego rynku energetycznego - podkreślił prezes Swora. Konsorcjum ma plany działalności nie ograniczające się jedynie do rynku polskiego, ale obejmujące również aktywność międzynarodową.

Przewodniczącym Rady Programowej Konsorcjum został prof. Andrzej Wiszniewski z Politechniki Wrocławskiej, który w trakcie swojego wystąpienia przedstawił najważniejsze cele stojące przez Konsorcjum.

Rozwój innowacyjnych technologii celem konsorcjum

Celem Konsorcjum jest rozwój innowacyjnych technologii dotyczących inteligentnych sieci elektroenergetycznych i związanych z nimi narzędzi aplikacyjnych, technologicznych, pomiarowych, komunikacyjnych i decyzyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb branży elektroenergetycznej. Członkowie Konsorcjum w ramach wspólnych działań będą m.in. zajmować się:

  • opracowaniem koncepcji rozwoju inteligentnych sieci elektroenergetycznych przesyłowych i dystrybucyjnych oraz narzędzi wykorzystywanych dla jej optymalizacji, zabezpieczania i sterowania sieciami;
  • opracowaniem podstawowych kierunków rozwoju sieci i jej parametrów technicznych;
  • prowadzeniem prac badawczych i rozwojowych dla praktycznej realizacji idei inteligentnych sieci elektroenergetycznych i opracowaniem ogólnych zasad eksploatacji tych sieci;
  • komercjalizacją wypracowanych wyników badań i rozwiązań technologicznych.

Powstałe we Wrocławiu konsorcjum jest pierwszą tego typu organizacją w Polsce.

***

O „energetyczne krzywej Laffera” na wrocławskiej konferencji

Po uroczystościach inaugurujących konsorcjum Prezes URE wziął udział w VI Międzynarodowej Konferencji Naukowo - Technicznej ENERGETYKA 2010, która rozpoczęła się na Politechnice Wrocławskiej. dr Mariusz Swora uczestniczył w dyskusji panelowej na temat dywersyfikacji struktury wytwarzania energii elektrycznej. Dyskusji przewodniczył Rektor Politechniki Wrocławskiej prof. Tadeusz Więckowski.

W trakcie debaty Prezes URE odniósł się do kwestii liberalizacji rynku oraz cen energii elektrycznej w Polsce. Urząd Regulacji Energetyki przygotował trzy lata temu dokument - tzw. mapę drogową do liberalizacji cen, która obejmowała m.in. postulaty dotyczące płynności i transparentności rynku, ochrony odbiorców wrażliwych, wprowadzenia smart meteringu, wzmocnienia niezależności regulatora. Aby w pełni uwolnić rynek musiałbym stwierdzić, że jest on konkurencyjny. Rynek dziś jest bardziej płynny i transparentny przez wprowadzenie obowiązku obrotu giełdowego. Dobrze, że jest duża szansa na to, że niedługo zostanie przyjęty projekt regulacji pomocy odbiorcom ubogim, choć nadal stoję na stanowisku, że pomoc ta powinna być świadczona przez ośrodki pomocy społecznej. Na rynku - zwłaszcza w stosunku do większych odbiorców - pojawia się coraz więcej ofert i to cieszy. Niestety są również i negatywy, do których zaliczyłbym m.in. dążenie do nadmiernej koncentracji na rynku energii elektrycznej - wskazywał Prezes URE.

dr Swora zwrócił także uwagę na obciążenia fiskalne i para-fiskalne, które wpływają na wysoką cenę energii elektrycznej w Polsce. Cena energii jest obciążona dzisiaj całą gamą różnych certyfikatów. Osiągamy powoli punkt nasycenia na „energetycznej krzywej Laffera”, powyżej którego odbiorcy nie wytrzymają nakładanych na nich obciążeń. System wsparcia zielonej energii w Polsce należy poddać rewizji. Z rezerwą należy przyjmować również pomysły wprowadzenia nowych systemów w postaci choćby białych certyfikatów - stwierdził Prezes Swora. Prezes URE zwrócił również uwagę na konieczność zmiany modelu regulacji przedsiębiorstw sieciowych, który jego zdaniem powinien być oparty na promowaniu innowacyjności oraz określonych efektów osiąganych przez te przedsiębiorstwa (outcome - based regulation).

W dyskusji udział wzięła również poseł Aldona Młyńczak - członek sejmowej Komisji Gospodarki i podkomisji stałej ds. energetyki, która podkreśliła konieczność zróżnicowania polskiego energy mix oraz przedstawiła plany rozwoju energetyki jądrowej w Polsce.

Data publikacji : 04.11.2010
Data modyfikacji : 30.08.2012

Opcje strony

do góry