Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Smart boom przed drzwiami

Według raportu Pike Research wartość międzynarodowego rynku usług zarządzanych przy pomocy inteligentnych sieci wzrośnie o 75 % do 2011 roku, z 470 milionów do 821 milionów dolarów.

Autorzy raportu przewidują dynamiczny wzrost wartości sektora usług zarządzanych przy pomocy smart grid przez kilka najbliższych lat. W 2015 roku światowy dochód z inwestycji w usługi zarządzane inteligentnymi sieciami, ma wzrosnąć do 4 miliardów 300 milionów dolarów.

Smart świat obok nas

Firmy zajmujące się dostawami usług komunalnych czeka radykalna zmiana technologiczna związana z instalacjami technologii smart. Aby podołać nowym wyzwaniom wiele przedsiębiorstw komunalnych już teraz szuka partnerów technologicznych, którzy pomogą rozwinąć lub zainstalować rozwiązania z obszaru inteligentnych sieci oraz inteligentnego opomiarowania. Autorzy raportu zwracają uwagę na tendencje związane z modernizacją już istniejących urządzeń. Działaniom firm z obszaru usług komunalnych towarzyszy nie tylko budowa nowej ale przebudowa już istniejącej infrastruktury pod kątem zastosowania inteligentnych technologii.

Zdaniem analityka przemysłu Marianne Hedin - Tendencje rynkowe, które napędzają działania firm z obszaru usług komunalnych można podzielić na cztery grupy: gospodarczą, środowiskową, społeczną i technologiczną. Najsilniej na promowane tendencje wpływa gospodarka. To co najbardziej motywuje firmy z obszaru usług komunalnych do natychmiastowej instalacji technologii smart to wydajność technologiczna nowych rozwiązań oraz możliwość zdalnego zarządzania procesami pracy.

Główne obszary wzrostu

Hedin dodaje, że rozwój, wsparcie i utrzymanie aplikacji (Application Outsourcing), zawierających programy odpowiedzi na żądanie (demand response – DR), jest obecnie największym segmentem rynku usług zarządzanych procesami smart. Jednak zdaniem analityka jeszcze przed 2015 na czoło wysunie się obszar zewnętrznego zarządzania infrastrukturą technologii informacyjnych (IT - Infrastructure Outsourcing). Mocny skok wartości zanotuje także segment usług zarządzania procesami biznesowymi (Business Process Outsourcing).

Analizy Pike Research wskazują, że jednym z głównych czynników, które zagwarantują dostawcom rozwiązań smart odniesienie sukcesu na skokowo rosnącym rynku usług będzie umiejętność zarządzania potrzebami klientów i relacjami klient - dostawca usług komunalnych. Podejście konsumenckie staje się decydującym elementem programu smart grid.

Raport Pike Research, prezentuje światowy i regionalny rynek usług zarządzanych technologiami smart, przewiduje wzrost wielkości rynku oraz pokazuje perspektywy rozwoju w poszczególnych regionach do roku 2015. Dodatkowo, raport ocenia konkurencyjność rynku, wliczając w to szczegółowe analizy dotyczące głównych dostawców rozwiązań z obszaru usług komunalnych zarządzanych przy pomocy inteligentnych sieci. Streszczenie raportu jest dostępne na stronie Pike Research.

Wiatr od morza, wiatr od gór

W Polsce zainteresowanie samorządów obszarem rozwiązań z zakresu inteligentnych sieci oraz inteligentnego opomiarowania jest coraz większe. Na konferencji zorganizowanej z inicjatywy Prezesa URE w czerwcu 2010 roku - „Energia dla inteligentnych miast - smart grid lokalnie i w regionach” o zakończonych sukcesem wdrożeniach inteligentnych technologii do zarządzania usługami komunalnymi w mieście Bielsko - Biała mówił Zbigniew Michniowski, Wiceprezydent Miasta Bielsko - Białej, w prezentacji „Elementy smart city w Polsce - Bielsko-Biała. Przykład wdrażania”. Oprócz Bielska - Białej, nazywanej przez uczestników czerwcowego spotkania polskim Amsterdamem z uwagi, na stopień zaawansowania projektów smart - porównywany z holenderskim smart city, zainteresowane projektami smart są m.in. w Częstochowa oraz Władysławowo i Hel.

***

Pike Research jest instytutem badań rynku i firmą konsultingową specjalizującą się w analizach dotyczących czystych technologii. Metodologia badań instytutu łączy spojrzenie ekonomiczne, analizę procesów gospodarczych, badania wykonywane z perspektywy odbiorcy końcowego oraz innowacyjne pomysły autorów trendów zmian technologicznych. Celem badań prowadzonych przez Pike Research jest zaprezentowanie możliwie pełnej perspektywy postrzegania takich obszarów jak technologie smart w energetyce, proekologiczny transport, przemysł działający na rzecz ochrony środowiska, efektywność energetyczna.

Data publikacji : 08.10.2010
Data modyfikacji : 30.08.2012

Opcje strony

do góry