Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Inteligentna rewolucja. Prezes URE o technologiach smart w Koninie.

Prezes URE, dr Mariusz Swora wziął udział w konferencji „Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej oraz jak poprawić efektywność energetyczną w regionie konińskim”.

Spotkanie w Koninie to kolejne wydarzenie zorganizowane z inicjatywy polskiego Parlamentu i Prezesa URE. Po konferencji w Nowym Sączu, tym razem w Koninie, o przyszłości smart meteringu w Polsce rozmawiali przedstawiciele administracji, biznesu, eksperci sektora energetycznego i politycy. Na spotkanie zaproszono przedsiębiorców, przedstawicieli samorządów i prywatnych odbiorców energii elektrycznej z Konina i regionu konińskiego.

Otwierając konferencję poseł Tomasz Nowak podkreślił wagę zmiany sprzedawcy oraz projektów smart grid dla rozwoju konkurencyjnego rynku energii oraz konieczność wdrożenia instrumentów efektywności energetycznej przez samorządy. Z kolei prezes URE dr Mariusz Swora przedstawił obywatelski kontekst proponowanych zmian, powtarzając hasło regulatora promowane od początku dyskusji na temat koncepcji smart rewolucji w Polsce - to odbiorca końcowy powinien być ostatecznym beneficjentem zmian.

Odbiorca końcowy ma broń

Szef URE stwierdził, iż odbiorca końcowy ma w ręku dwa rodzaje broni przeciw wysokim rachunkom na rynku energii elektrycznej, a mianowicie poprawę efektywności energetycznej oraz możliwość zmiany sprzedawcy. Prezes URE scharakteryzował zmianę sprzedawcy jako postępujący proces, w którym coraz więcej odbiorców końcowych zaczyna w sposób świadomy uczestniczyć w konkurencyjnym rynku energii. Odnosząc się do kwestii roli samorządu, dr Mariusz Swora podkreślił rolę samorządów jako aktywnych uczestników rynku energii, stwierdzając m.in.: Gmina to zarówno odbiorca rynku energii jak również kreator gminnej polityki energetycznej. Zmiana sprzedawcy oraz świadoma strategia energetyczna prowadzona przez gminy dają realne efekty w postaci oszczędności budżetowych. Prezes URE scharakteryzował również koncepcję smart city, jako strategię zrównoważonego rozwoju współczesnych miast w oparciu o infrastrukturę użyteczności publicznej oraz nowoczesne narzędzia ICT. Zdaniem Mariusza Swory samorządy powinny tworzyć wyodrębnione jednostki organizacyjne, zajmujące się efektywnością wykorzystania infrastruktury użyteczności publicznej i które należy rozliczać za efektywne wykorzystanie paliw i energii. Prezes URE zwrócił również uwagę na konieczność redefinicji roli planowania energetycznego na terenie gmin. Dr Mariusz Swora odniósł się także do projektów inteligentnych sieci, które mają zapewnić bezpieczeństwo dostaw energii, zrównoważony rozwój oraz ułatwić uczestnictwo w konkurencyjnym rynku energii.

Wsparcie dla przedsiębiorstw, wykorzystanie potencjału samorządów

W kolejnych prezentacjach o perspektywie zmian mówili przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Energa Operatora S.A, Rady Miasta Konina oraz eksperci Urzędu Regulacji Energetyki.

Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie poprawy efektywności energetycznej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to temat prezentacji Wojciecha Stawianego z NFOŚiGW. Problem groźnych dla odbiorcy energii praktyk monopolistycznych przedstawił Jarosław Krüger z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w prezentacji Rola UOKiK - przykłady możliwych praktyk monopolistycznych na rynku energii elektrycznej. O Wykorzystaniu potencjału smart grids przez gminę - inteligentnym opomiarowaniu mówił Mieczysław Wrocławski z firmy Energa Operator S.A.. Natomiast Wiesław Steinke, przewodniczący Rady Miasta Konin, przedstawił praktyczne rozwiązania z obszaru Nowoczesnego zarządzania energią w miastach - ekonomii i ochrony środowiska, a Daniel Borsucki, ekspert KREE (Komitet Rynku Energii - Polski Komitet Rynku Energii Elektrycznej), przedstawił prezentację - Elementy Krajowego Rynku Energii Elektrycznej.

Z kolei wystąpienia ekspertów Urzędu Regulacji Energetyki dotyczyły: Zmiany sprzedawcy energii elektrycznej - Monika Kruś (Zachodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Poznaniu), Obowiązków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze energetyki - Zbigniew Stasiak (Zachodni OT URE Poznań).

Cieszy fakt, że większość uczestników konferencji w Koninie, stale współpracuje z Urzędem Regulacji Energetyki, biorąc udział w wydarzeniach organizowanych z inicjatywy Prezesa URE. W trakcie spotkanie podano również jakie obowiązki związane są z prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze energetyki, przykłady i metody nowoczesnego zarządzania energią oraz ich powiązania z racjonalizacją, ekonomią i ochroną środowiska. Przybliżono zagadnienia związane z budowaniem i funkcjonowaniem krajowego rynku energii elektrycznej. We wszystkich wystąpieniach i prezentacjach podkreślano jak ważne jest kształtowanie świadomości odbiorców energii, poprzez informację i edukację dla uzyskania oszczędności zużycia energii i ochrony środowiska.

Brand New now!

Smart ofensywa URE i partnerów społecznych regulatora ma miejsce w trakcie prac na specustawą dotyczącą m.in. tworzenia architektury prawnej, w tym rozwiązań regulacyjnych towarzyszących wprowadzeniu technologii smart do naszych domów. Równolegle nad technologiczną stroną smart rewolucji pracują firmy energetyczne o czym na konferencji w Koninie mówił m.in. przedstawiciel Energa Operator S.A..

Rozmowy o wdrożeniu rozwiązań z obszaru inteligentnego opomiarowania - smart metering - oraz inteligentnych sieci elektroenergetycznych - smart grids - inicjowane przez Prezesa URE odbywają się w czasie dyskusji o przyszłości polskiej energetyki. Chociaż rozwiązania smart na masową skalę to brand new - nowość, już dzisiaj wiemy, w jakim stopniu instalacja sprawdzonych w innych krajach technologii, może wpłynąć na efektywność energetyczną w skali całego kraju. W wielu krajach technologie smart stanowią energetyczną codzienność i stały się przedmiotem wspólnych prac - państwa, samorządów, nauki i biznesu. Pięć dni przed konferencją w Koninie, 23 września 2010 roku na konferencji Metering, Billing/CRM Europe przyznano po raz kolejny tytuły European Utility Awards dla firm, których innowacyjne produkcje już „pracują”, z korzyścią dla milionów odbiorców energii elektrycznej, gazu i ciepła na całym świecie.

W Polsce tylko w 2010 roku z inicjatywy Prezesa URE odbyło się kilkanaście wydarzeń związanych z tematyką smart, w tym dwie duże konferencje międzynarodowe. Eksperci URE rozmawiają o przyszłości technologii smart również w kontekście całego kontynentu, inicjując prace grup roboczych w międzynarodowych instytucjach regulacyjnych m.in. takich jak Energy Regulators Regional Association (ERRA) i Council of European Energy Regulators (CEER).

Data publikacji : 29.09.2010
Data modyfikacji : 30.08.2012

Opcje strony

do góry