Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Z należytą starannością dla dobra odbiorców

Prezes URE rekomenduje wykorzystanie Dobrych Praktyk przez przedsiębiorstwa energetyczne jako dokumentu bazowego przy opracowywaniu własnych Kodeksów.

 Urząd Regulacji Energetyki opracował Dobre praktyki Sprzedawców energii elektrycznej i Operatorów Systemów Dystrybucyjnych. Dokument ten ma na celu doskonalenie zasad postępowania przedsiębiorstw energetycznych w odniesieniu do odbiorców w gospodarstwach domowych. W Dobrych praktykach znalazły się zagadnienia związane m.in. z umowami, obsługą odbiorcy, ze zmianą sprzedawcy, sprawami spornymi oraz z obowiązkami przedsiębiorstw. Dobre praktyki mogą stanowić znakomitą bazę dla przedsiębiorstw opracowujących własne Kodeksy dobrych praktyk. Prezes URE rekomenduje wykorzystanie dokumentu, który powstał w wyniku zaangażowania i współpracy wielu uczestników rynku energii elektrycznej, w tym organizacji branżowych - Izby Gospodarczej Gazownictwa, Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej oraz Towarzystwa Obrotu Energią.

W Dobrych Praktykach Urząd rekomenduje m.in., by sprzedawcy energii oferowali odbiorcom możliwość zawierania tzw. umów kompleksowych (obejmujących postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług dystrybucji energii) oraz by operatorzy umożliwili różnym sprzedawcom zawieranie takich umów.

Aby uczynić zawarcie i zmianę umowy łatwiejszą w Dobrych Praktykach znalazły się także zalecenia, by można było wykonać te operacje za pomocą kanałów elektronicznych, a w przypadku gdyby odbiorca zawarł umowę na odległość to by mógł od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy.

W Dobrych praktykach znalazły się także zapisy dotyczące rozpatrywania reklamacji. Proponuje się, by przedsiębiorstwa energetyczne w ciągu doby od przyjęcia wniosku /reklamacji/ zgłoszenia przekazywały odbiorcy informację zwrotną o przyjęciu reklamacji do wiadomości i zarejestrowaniu w odpowiednim rejestrze, o ile sprawa nie zostanie załatwiona niezwłocznie.

***

Przygotowanie Dobrych praktyk zrealizowano w ramach projektu finansowanego ze środków przejściowych Unii Europejskiej (Transition Facility PL2006/018-180.02.04) - „Wdrażanie konkurencyjnego rynku energii".

Data publikacji : 27.09.2010
Data modyfikacji : 30.08.2012

Opcje strony

do góry