Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pierwszy fioletowy certyfikat wydany

22 września 2010 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał pierwsze świadectwo pochodzenia energii z jednostki opalanej metanem, zwane fioletowym certyfikatem.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ustalił wysokość jednostkowej opłaty zastępczej dla jednostki kogeneracji opalanej metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego lub gazem uzyskiwanym z przetwarzania biomasy obowiązującej w 2010 r. oznaczonej symbolem Ozm r. na poziomie 59,16 zł/MW, tj. 30% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym.
Ta wysokość opłaty zastępczej obowiązuje w roku 2010 oraz w 2011.

Nowy rodzaj świadectwa pochodzenia z kogeneracji wprowadzony został tegoroczną, styczniową nowelizacją ustawy Prawo energetyczne. Z tego rodzaju wsparcia energii elektrycznej skorzystać mogą przedsiębiorcy wytwarzający energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji w jednostce kogeneracji opalanej metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego lub gazem uzyskiwanym z przetwarzania biomasy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

Potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji jest świadectwo pochodzenia z kogeneracji (potocznie zwane certyfikatem) wydawane przez Prezesa URE.

Inne rodzaje świadectw pochodzenia z kogeneracji - obok nowowprowadzonych certyfikatów „fioletowych” - to certyfikaty „żółte” (dla jednostek opalanych paliwami gazowymi lub o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej źródła poniżej 1 MW) i „czerwone” (dla pozostałych jednostek wytwarzających energię w wysokosprawnej kogeneracji).

Przedsiębiorcy wytwarzający energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji mogą korzystać z systemu wsparcia. Świadectwa wydawane przez Prezesa URE mogą być zbywane na Towarowej Giełdzie Energii, stanowiąc dodatkowe źródło przychodu dla podmiotów produkujących energię przyjazną środowisku.

Data publikacji : 23.09.2010
Data modyfikacji : 30.08.2012

Opcje strony

do góry