Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Po pierwsze nie dyskryminować

URE wspiera operatorów w prowadzeniu niedyskryminacyjnej polityki wobec uczestników systemu energetycznego.

Urząd Regulacji Energetyki przygotował „Ramowe wytyczne do treści Programów zgodności opracowywanych przez operatorów sieci dystrybucyjnych (OSD) i operatorów sieci przesyłowych (OSP)”.

Punkt odniesienia
Celem wytycznych URE jest udzielenie pomocy operatorom, przygotowującym programy działania zapobiegające dyskryminacji uczestników systemu energetycznego. Opracowanie Wytycznych ma służyć także usprawnieniu procesu zatwierdzania Programów zgodności, składanych do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Dokument zawiera m.in. wykaz polskich aktów prawnych, dokumentów prawnie wiążących, jak również powiązanych dokumentów unijnych, mających charakter przewodników, wytycznych oraz not interpretacyjnych i powinien stanowić punkt odniesienia dla przedsiębiorstw energetycznych w procesie opracowywania i przedkładania do zatwierdzenia Prezesowi URE tzw. Programów zgodności.

O równy dostęp do sieci
Obowiązkowe, prawne, organizacyjne i decyzyjne oddzielenie działalności operatorów od innej działalności niezwiązanej z przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej i gazu, w tym w szczególności działalności związanej z wytwarzaniem i obrotem energią elektryczną i gazem, które przewiduje art. 9d ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, ma na celu zapewnienie uczestnikom rynku równego dostępu do sieci, który powinien być oparty na zasadach niedyskryminacyjnych. Narzędziem realizacji tego zadania mają być tzw. Programy zgodności, które określają działania, jakie należy podjąć w celu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania uczestników systemu, w tym wyznaczają obowiązki pracowników, wynikające z tych Programów.

Polski ustawodawca w art. 9d ustawy - Prawo energetyczne przyjął rozwiązanie, zgodnie z którym zobowiązał wszystkich operatorów - zarówno systemu przesyłowego, jak i dystrybucyjnego, do opracowania i realizacji Programów zgodności. Natomiast obowiązek przedstawienia tych Programów do zatwierdzenia przez Prezesa URE dotyczy tylko operatorów, działających w strukturach zależności korporacyjnych (przedsiębiorstwa zintegrowane pionowo).

Przewodnik dla operatorów
Podstawą akceptacji przez Prezesa URE przedłożonego przez operatora Programu zgodności będzie szczegółowa ocena postanowień zawartych w Programie, gwarantujących niedyskryminacyjne traktowanie uczestników systemu w trakcie jego realizacji. Przygotowane przez URE wytyczne stanowią rodzaj przewodnika dla przedsiębiorstw energetycznych przy opracowywaniu treści Programów zgodności.

Zapraszamy do lektury dokumentu: „Ramowe wytyczne do treści Programów zgodności opracowywanych przez operatorów sieci dystrybucyjnych (OSD) i operatorów sieci przesyłowych (OSP)”.

Data publikacji : 03.09.2010
Data modyfikacji : 30.08.2012

Opcje strony

do góry