Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zagrożenia i nowe wyzwania na rynku energii elektrycznej

XV Konferencja Naukowo - Techniczna „Rynek Energii Elektrycznej: Zagrożenia i nowe wyzwania”.

W tym roku dyskusje konferencyjne zostały zdominowane przez problematykę dotyczącą odbiorców końcowych, liberalizacji rynku oraz skutków pakietu energetyczno - klimatycznego dla polskiej gospodarki.

Prezes URE w wystąpieniu otwierającym konferencję nakreślił podstawowe wyzwania stojące przed polskim rynkiem energii elektrycznej. Zdaniem Regulatora na rynku powinno być więcej konkurencji, zwiększona powinna być również ochrona odbiorcy końcowego. Rozwojowi konkurencji służą rozwiązania przyjęte przez rząd w projekcie nowelizacji ustawy Prawo energetyczne, w tym przede wszystkim obowiązek publicznego obrotu energią elektryczną (przez giełdy towarowe). To rozwiązanie zapewni większą przejrzystość i płynność rynku hurtowego. Równocześnie konieczne jest zagwarantowanie uczestnictwa w obrocie hurtowym odbiorcom końcowym posiadającym koncesję na obrót energią - stwierdził Prezes Swora.

Kolejną kwestią poruszoną przez Prezesa URE był problem ochrony ubogich odbiorców. Prezes Swora podkreślał, że konieczne jest wypracowanie rozwiązań chroniących takich odbiorców, jednak ciężar tej ochrony nie powinien spoczywać na przedsiębiorstwach energetycznych - Jest to zadanie państwa - mówił Prezes URE. W dyskusji panelowej dr Mariusz Swora zwrócił również uwagę na brak wiedzy na temat zasad funkcjonowania rynku energii elektrycznej u odbiorców końcowych. W tym zakresie zaangażowanie URE nie wystarczy. Konieczne jest szerokie włączenie się w proces edukacji i aktywizacji odbiorców przez organizacje branżowe oraz firmy energetyczne - zaznaczył Prezes Swora. Urząd Regulacji Energetyki prowadzi program skierowany m.in. na szerzenie wiedzy na temat rynku energii, możliwości zmiany sprzedawcy oraz ochrony odbiorców ubogich „Strefa Odbiorcy”. Jest to także inicjatywa gromadząca przedstawicieli konsumentów, urzędów państwowych oraz firm działających na rynkach energii elektrycznej, gazu i ciepła, która ma za zadanie rozwiązywanie powszechnych problemów odbiorców oraz wypracowanie standardów dobrych praktyk.

Na kazimierskiej konferencji, oprócz ekspertów i szerokiego grona przedstawicieli środowisk energetycznych, nie zabrakło również przedstawicieli URE. Dr Zdzisław Muras kierujący Departamentem Przedsiębiorstw Energetycznych wziął udział w warsztatach naukowo - technicznych poświęconych rozwojowi energetyki odnawialnej w Polsce. Halina Bownik - Trymucha, Dyrektor Departamentu Promowania Konkurencji wraz z współpanelistami dyskutowała na temat funkcjonowania rynku energii w obecnej strukturze organizacyjnej. Jacek Bełkowski, Rzecznik Odbiorców Paliw i Energii podzielił się doświadczeniami płynącymi z pracy Rzecznika przedstawiając jak wygląda rynek energii widziany oczyma odbiorców.

Lubelski Oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich już po raz piętnasty organizuje konferencję pt. „Rynek Energii Elektrycznej: Zagrożenia i nowe wyzwania”. Tegoroczna impreza odbywa się w dniach 11- 14 maja w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Udziału w panelach dyskusyjnych biorą reprezentanci administracji rządowej, przedstawiciele świata nauki oraz sektora energetycznego. W skład Rady Programowej Konferencji wchodzi Halina Bownik - Trymucha. Honorowy patronat nad Konferencją objął dr Mariusz Swora, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Data publikacji : 13.05.2009
Data modyfikacji : 26.05.2009

Opcje strony

do góry