Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/3137,Prezes-URE-o-liberalizacji-rynku-energii-na-Uniwersytecie-Ekonomicznym-w-Poznani.html
30.05.2024, 11:42

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE o liberalizacji rynku energii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

Wprowadzenie konkurencji do sektora elektroenergetycznego, wzmocnienie pozycji odbiorców energii oraz Regulatora to obecnie najpilniejsze potrzeby rynku energetycznego - w opinii Prezesa URE.

8 maja 2009 r. Prezes URE wziął udział w konferencji „Wyzwania krajowego sektora energetycznego” zorganizowanej przez Katedrę Polityki Gospodarczej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu we współpracy z Polskim Komitetem Światowej Rady Energetycznej.

Podczas konferencji omawiano m.in. problematykę konkurencyjności rynku energii elektrycznej, zagadnienia związane z zapewnieniem odpowiedniej dla rozwoju gospodarczego podaży energii i związanej z tym konieczności modernizacji infrastruktury wytwórczej i przesyłowej oraz potencjalne źródła finansowania inwestycji w sektorze energetycznym. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele ośrodków naukowych, organów administracji rządowej i samorządowej oraz reprezentanci przedsiębiorstw energetycznych.

Konferencję otworzył prof. dr hab. Jerzy Tarajkowski, który przedstawił teorię dwóch paradygmatów współczesnej energetyki sprowadzających się do rozdźwięku między lokalizacją źródeł surowców oraz źródeł wytwarzania energii, a miejscem jej konsumpcji. W dyskusji udział wzięli m.in. prof. dr hab. Maciej Żukowski, prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą UE oraz prof. dr hab. Kazimierz Pająk, który podkreślił wagę omawianej problematyki z punktu widzenia gospodarki oraz konieczność współpracy w rozwiązywaniu problemów energetyki pomiędzy przemysłem, administracją a światem nauki.

Dr Mariusz Swora nakreślił perspektywy rozwoju liberalizacji rynku energii elektrycznej z punktu widzenia Regulatora. Zdaniem Prezesa URE konieczne jest wprowadzenie do sektora elektroenergetycznego konkurencji oraz wzmocnienie praw odbiorców energii. Duża część z rozwiązań, które realizują ten cel jest przedmiotem projektu nowelizacji Prawa energetycznego i dobrze byłoby, aby ten projekt jak najszybciej wszedł w życie - stwierdził Prezes URE.

W swoim wystąpieniu Prezes URE podkreślił też konieczność zapewnienia niezależności Regulatora w przepisach prawa ustrojowego. Regulator musi być niezależny zarówno wobec przedsiębiorstw energetycznych, jak również polityków. Jego pozycja powinna zostać wzmocniona - stwierdził dr Mariusz Swora.

Z punktu widzenia rozwoju rynku energii elektrycznej konieczna jest również zmiana zasad funkcjonowania rynku hurtowego. W warunkach konsolidacji podstawowe znaczenie ma dzisiaj zapewnienie przejrzystości i płynności rynku hurtowego, co może stać się w momencie wejścia w życie przepisów dotyczących publicznego handlu energią - stwierdził Prezes URE.

Dr M. Swora zwrócił także uwagę na działania Urzędu Regulacji Energetyki mające na celu edukację i aktywizację odbiorców energii oraz ochronę tych najsłabszych. W opinii Prezesa URE konieczne jest wzmocnienie pozycji odbiorców. To właśnie od odbiorców w dużym stopniu zależy, czy konkurencja na rynku energii elektrycznej stanie się możliwa, czy też nie. Odbiorca świadomie korzystający ze swoich praw i umiejętnie wykorzystujący możliwości, jakie daje mu wolny rynek najskuteczniej wywoła korzystniejsze dla siebie rynkowe zachowania sprzedawców energii.

Utworzony w 1926 roku Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu należy do ścisłej czołówki polskich uczelni ekonomicznych. Jest jedną z najstarszych i najbardziej prestiżowych szkół wyższych o tym profilu w Polsce. Stanowi ważny, 18-tysięczny ośrodek naukowo-dydaktyczny specjalizujący się w kształceniu liderów biznesu, wysoko wykwalifikowanych kadr menedżerskich, ekspertów gospodarczych oraz pracowników służb administracji rządowej i samorządowej. Ma niekwestionowaną pozycję jednego z liderów badań naukowych w zakresie nauk ekonomicznych.

Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej jest krajowym Komitetem reprezentującym Polskę w międzynarodowej organizacji energetyków pod nazwą Światowa Rada Energetyczna (ang. World Energy Council - WEC) utworzonej w 1924r. w Londynie. Współzałożycielem tej organizacji była również Polska.

Światowa Rada Energetyczna jest wiodącą pozarządową organizacją energetyczną zajmującą się wszystkimi rodzajami energii. Zrzesza blisko 100 Komitetów Narodowych reprezentujących ponad 90% światowego zużycia energii pierwotnej. Szczegółowe informacje o ŚRE można znaleźć na stronie www.worldenergy.org.

Celem działalności PK ŚRE jest popieranie rozwoju i pokojowego wykorzystania krajowych zasobów energetycznych, uczestnictwo w pracach ŚRE, współpraca z organami władzy i administracji państwowej w zakresie kreowania polityki energetycznej i ochrony środowiska, zapoznawanie polskich energetyków ze światowymi osiągnięciami w dziedzinie energii oraz reprezentowanie polskiego sektora energii na forum ŚRE.

Data publikacji : 09.05.2009
Data modyfikacji : 15.05.2009

Opcje strony