Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/3100,Najwazniejszy-na-rynku-energii-jest-konsument-URE-na-Europejskim-Kongresie-Gospo.html
30.05.2024, 12:31

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Najważniejszy na rynku energii jest konsument - URE na Europejskim Kongresie Gospodarczym

W piątek, 17 kwietnia Marek Woszczyk, wiceprezes URE uczestniczył w panelu „Energetyka – rynek energii elektrycznej” odbywającym się w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w trakcie którego międzynarodowi eksperci, politycy, przedstawiciele świata nauki i środowisk przedsiębiorców dyskutowali o kształcie europejskiej gospodarki.

Dyskusję panelową otworzył prof. Jerzy Buzek, zaś wystąpienie wprowadzające wygłosił Andris Piebalgs, Komisarz UE ds. energii. Komisarz skoncentrował się na rozwiązaniach zawartych w tzw. III pakiecie energetycznym, które mają na celu uzyskanie dalszego postępu w tworzeniu wspólnego europejskiego rynku energii.

Paneliści dyskutowali na temat stopnia liberalizacji rynku w poszczególnych krajach UE oraz działaniach koniecznych do przeprowadzenia w celu pogłębienia procesu liberalizacji rynku energii. Prezes Woszczyk zwrócił uwagę, że najważniejszy na rynku energii jest konsument. To konsument czyli końcowy odbiorca energii powinien zostać uznany za podstawowego i ostatecznego beneficjenta procesów liberalizacji.
Wszelkie działania i decyzje dotyczące liberalizacji zasad i reguł funkcjonowania rynku muszą być podejmowane z myślą o korzyściach, jakie powinny z nich wynikać dla odbiorców - podkreślił.

Wprowadzanie konkurencyjnego rynku energii okazuje się być w praktyce zadaniem niełatwym nie tylko w Polsce. Dokonany przez Europejską Grupę Regulatorów Rynków Energii i Gazu (ERGEG) przegląd sytuacji w zakresie regulacji cen dla odbiorców końcowych w poszczególnych krajach UE pokazuje, że w 2008 r. na 26 ankietowanych krajów w 15 nadal ceny dla niektórych grup odbiorców końcowych pozostawały regulowane (w badaniu nie brały udziału Bułgaria, Cypr i Malta, uczestniczyły natomiast Norwegia i Islandia).

W ocenie URE dokończenie procesu uwolnienia cen energii na polskim rynku detalicznym musi zostać poprzedzone wdrożeniem rozwiązań wzmacniających znaczenie mechanizmów konkurencji w zakresie wyceny energii elektrycznej, zestandaryzowaniem i skróceniem procedur zmiany sprzedawcy na gruncie prawa powszechnie obowiązującego oraz zapewnieniem odbiorcom możliwości rzeczywistego dostępu do oferty dowolnie wybranego przez nich sprzedawcy energii. To ostatnie możliwe będzie m.in. poprzez wzmocnienie stopnia niezależności operatorów systemów dystrybucyjnych od struktur grup kapitałowych. Istotne przy tym jest, by regulator miał możliwości skutecznego przeciwdziałania wykorzystywaniu przez przedsiębiorstwa energetyczne ich silnej pozycji rynkowej poprzez dyktowanie cen energii do nieuzasadnionego poziomu, co leży w sprzeczności z interesem odbiorców - dodał prezes Woszczyk.

Wiceprezes URE w trakcie dyskusji podkreślił także, iż pełna liberalizacja zasad rynkowych wymaga wprowadzenia systemu ochrony odbiorców najuboższych w sposób nie powodujący zakłócenia mechanizmów konkurencji tj. w ramach systemu pomocy społecznej. Szczególnej ochrony wymagają przede wszystkim odbiorcy tzw. wrażliwi, w większym stopniu narażeni na ryzyko przerwania dostaw energii elektrycznej, głównie z przyczyn ekonomicznych.

Oficjalna strona Kongresu.

Data publikacji : 21.04.2009

Opcje strony