Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Działania Prezesa URE na rzecz promowania konkurencyjnego rynku energii i możliwości zmiany sprzedawcy

Zwiększanie powszechnego dostępu do wiedzy nt. funkcjonowania rynku energii elektrycznej i możliwości zmiany sprzedawcy jednymi z priorytetów działania Prezesa URE.

Odbiorcy energii to konsumenci jednego z najbardziej niezbędnych dóbr społecznych. Kształtowanie świadomości konsumenckiej odbiorców to ważny cel w strategii Prezesa URE zmierzającej do stworzenia otwartego i w pełni konkurencyjnego rynku energii. Prawo do informacji i edukacji jest jednym z fundamentalnych praw umożliwiających odbiorcom indywidualnym wyrównywanie ich szans rynkowych w zetknięciu z silniejszym uczestnikiem wymiany rynkowej, jakim jest przedsiębiorstwo energetyczne. Dotyczy to zwłaszcza tej części gospodarstw domowych, które – należąc do grupy tzw. odbiorców wrażliwych - szczególnie silnie odczuwają problemy z regulowaniem rosnących opłat za energię.  

W ocenie Prezesa URE bez świadomego udziału odbiorców w rynku, którzy swoimi decyzjami konsumenckimi mogą wpływać na działania przedsiębiorstw i lokalnych społeczności, nie zostanie osiągnięty wzrost konkurencyjności w sektorze energetycznym, a zatem nie zostaną spełnione warunki umożliwiające uwolnienie cen dla gospodarstw domowych.
 
W strategii wspierania odbiorców i promowania konkurencji na rynku energetycznym rok 2008 był rokiem przełomowym. Był to rok wzmożonej aktywności informacyjno – promocyjnej URE. Prezes URE rozpoczął i efektywnie kontynuuje działania edukacyjno-informacyjne adresowane do gospodarstw domowych. Urząd Regulacji Energetyki - w tym jego Oddziały terenowe – w ramach tych działań współpracował z samorządami, ośrodkami naukowymi i organizacjami pozarządowymi. Cel tej współpracy to propagowanie wiedzy nt. rynku energii, zachodzących na nim procesów, egzekwowania praw odbiorców energii oraz możliwości świadomego wyboru sprzedawcy.
 
Przez cały 2008 r. URE prowadziło kampanię edukacyjną, kierowaną z jednej strony do indywidualnych odbiorców energii – w tym po raz pierwszy także do młodzieży, z drugiej zaś - do usytuowanych na szczeblach lokalnych powiatowych i miejskich Rzeczników Konsumentów. Oddziały terenowe URE w 2008 roku w ramach projektu „Urząd Regulacji Energetyki w regionach opartych na wiedzy” co dwa tygodnie w różnych miejscach kraju przeprowadzały warsztaty dla rzeczników konsumentów, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji konsumenckich i pozarządowych. Na szkoleniach tych wyjaśniano zawiłości rynku energii, tłumaczono ekonomiczne i prawne aspekty zmiany sprzedawcy, mówiono o warunkach i stanie liberalizacji rynku energii elektrycznej, efektywnym zużyciu energii.
 
Niezależnie od poradnictwa świadczonego przez Rzecznika Odbiorców Paliw i Energii, który rocznie pomaga ponad 2 000 odbiorców, działa w URE Centrum Informacji dla Odbiorców Energii. Aby umożliwić łatwy i tańszy dostęp do telefonicznych porad na poziomie lokalnym, Centrum działa także w każdym z Oddziałów terenowych urzędu.
 
Ze względu na wysokie koszty niemożliwym jest by Urząd – w ramach budżetu, którym dysponuje - dotarł bezpośrednio do każdego odbiorcy energii czy gazu. Dlatego, by zapewnić konsumentom rzetelną i pełną informację, urząd podejmuje coraz więcej działań za pośrednictwem mediów – kluczowego pośrednika w przekazie informacji bezpośrednio do odbiorców energii. W 2008 roku ukazało się ponad 6 tysięcy artykułów prasowych oraz ponad 3,5 tysiąca informacji w radio i telewizji dotyczących kwestii istotnych dla uczestników rynku energii. URE opublikował ponad 160 komunikatów prasowych i udzielił przedstawicielom mediów ponad 1000 odpowiedzi na pytania dotyczące rynku elektroenergetycznego. Tę współpracę z dziennikami, tygodnikami, stacjami telewizyjnymi i nadawcami radiowymi urząd chce kontynuować z pożytkiem dla odbiorców energii.  
 
Dla wzmocnienia efektywności działań edukacyjnych i informacyjnych konieczne jest stosowanie nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych. A skuteczne kampanie edukacyjne kosztują. Dlatego w 2008 roku URE zdecydowało o konieczności pozyskania na ten cel środków unijnych, sięgnęliśmy także po finansowanie z mechanizmu norweskiego (EEA Grants). W ramach projektów współfinansowanych przez agendy Unii Europejskiej powstaje właśnie kalkulator taryfowy, za pomocą którego można będzie w łatwy sposób porównać oferty sprzedawców. Kalkulator dostępny będzie na nowej, przyjaznej dla odbiorców stronie internetowej URE, którą uruchomimy w najbliższych tygodniach. Strona ta – oprócz części wspólnej – oferować będzie także odrębne portale dla odbiorców energii i przedsiębiorstw energetycznych – ze specjalnie selekcjonowanymi informacjami, przydatnymi każdej z tych grup czytelników. Opracowując nową www.ure.gov.pl mamy na uwadze potrzeby i oczekiwania naszych czytelników-internautów. 
 
Natomiast w drugiej połowie tego roku URE przeprowadzi szeroko zakrojoną kampanię edukacyjną promująca prawo do zmiany sprzedawcy, wykorzystującą nowoczesne środki komunikacyjne: billboardy, audycje radiowe i telewizyjne, a także ulotki, poradniki i plakaty. Działania te zostaną sfinansowane ze środków EEA Grants i URE.
 
Edukacja odbiorców energii oraz promocja otwartego i konkurencyjnego rynku energii będą stanowić priorytet Prezesa URE w 2009 roku i kolejnych latach.

 

Data publikacji : 20.02.2009
Data modyfikacji : 20.02.2009

Opcje strony