Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Oddziały terenowe URE o pomocy odbiorcom wrażliwym i liberalizacji rynku

Szkolenia organizowane przez oddziały terenowe Urzędu cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Świadczy to o rzeczywistym i aktywnym angażowaniu się wszystkich podmiotów działających na rynku energii w zoptymalizowanie systemu pomocy odbiorcom wrażliwym społecznie.

Oddziały terenowe Urzędu organizują warsztaty dla samorządowców i pracowników pomocy społecznej samodzielnie bądź we współpracy z władzami wojewódzkimi. W środę, 3 grudnia pracownicy Wschodniego Oddziału Terenowego w Lublinie wzięli udział w spotkaniu z pracownikami pomocy społecznej z terenu województwa lubelskiego zorganizowanym przez Lubelski Urząd Wojewódzki. W trakcie spotkania, w którym uczestniczyło ponad 300 osób, URE przedstawił kwestie pozycji odbiorcy wrażliwego na rynku energii.

Wschodni Oddział Terenowy URE, w ramach współdziałania z administracją rządową i samorządową w zakresie upowszechniania wiedzy na temat rynku energii, współpracuje także z władzami na terenie województwa podlaskiego. W połowie listopada pracownicy lubelskiego oddziału URE wzięli udział w szkoleniu przedstawicieli Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z terenu województwa podlaskiego (około 200 osób). Gospodarzem spotkania był Podlaski Urząd Wojewódzki, a jego celem zapoznanie pracowników administracji samorządowej zajmujących się pomocą społeczną z problematyką ochrony odbiorcy energii elektrycznej na gruncie ustawy Prawo energetyczne oraz szeroka wymiana doświadczeń w zakresie udzielania pomocy tego typu odbiorcom. WOT URE przedstawili prezentacje i prelekcje na temat liberalizacji rynku energii elektrycznej (zmiany sprzedawcy) oraz pozycji odbiorcy wrażliwego na tym rynku.

Podobny cel miało spotkanie, które odbyło się w zeszły piątek, 28 listopada w siedzibie Oddziału Centralnego URE w Warszawie. Było to spotkanie pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej z województwa mazowieckiego z przedstawicielami Urzędu i reprezentantami przedsiębiorstw energetycznych. Na warsztatach ośrodki zaprezentowały problemy swojej pracy związane z udzielaniem pomocy odbiorcom, którzy mają trudności w terminowym opłacaniu rachunków. Strony (tj. zakłady energetyczne, ośrodki pomocy, organy administracji publicznej) przedstawiły wzajemne oczekiwania co do kierunków rozwoju współpracy tak, aby pomoc odbiorcom słabym ekonomicznie była jak najefektywniejsza.

Także oddziały terenowe URE w Szczecinie i Gdańsku zorganizowały szkolenia przeznaczone dla przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych i miejskich rzeczników konsumentów. W październikowych i listopadowych szkoleniach wzięli udział pracownicy instytucji samorządowych z województw zachodniopomorskiego, pomorskiego i warmińsko – mazurskiego.

Pracownicy oddziałów przedstawiali zagadnienia dotyczące uregulowań prawnych wstrzymania dostarczania energii elektrycznej i gazu oraz kompetencji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z tym związanych. Ważną kwestią podejmowaną podczas warsztatów była problematyka pomocy odbiorcom wrażliwym społecznie. Rzetelna informacja oraz wymiana doświadczeń przez podmioty zainteresowane ochroną odbiorców wrażliwych pomoże zoptymalizować system pomocy obejmujący tę grupę społeczną.

 I tak na przykład na początku listopada przedstawiciele Północnego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Gdańsku wzięli aktywny udział w szkoleniu kadry kierowniczej jednostek organizacyjnych pomocy społecznej województwa warmińsko-mazurskiego, które odbyło się w Starych Jabłonkach. W spotkaniu uczestniczyło około 100 osób.

Ponadto Północno – Zachodni Oddział Terenowy URE w Szczecinie nawiązał współpracę ze szczecińską Regionalną Izbę Obrachunkową. Na spotkaniach z przedstawicielami gmin i powiatów województwa zachodniopomorskiego organizowanych przez Izbę oddział terenowy URE przedstawiał zagadnienia związane z bezpieczeństwem energetycznym województwa zachodniopomorskiego i zadaniami gmin związanymi z zaopatrzeniem w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe.

„Problematyka zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. Za co, komu i ile płacimy” to z kolei temat spotkania, podczas którego pracownicy  Południowego Oddziału Terenowego URE w Katowicach przedstawili problematykę funkcjonowania rynku energii elektrycznej, w tym szczegółowo omówili zagadnienie zmiany sprzedawcy. Spotkanie odbyło się 25 listopada 2008 r. w Oddziale Gliwickim Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Podobne spotkanie 18 listopada przeprowadził Zachodni Oddział Terenowy w Poznaniu z członkami Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.

Kolejne spotkania oddziałów terenowych URE z przedstawicielami samorządów lokalnych są planowane jeszcze w tym roku.

Data publikacji : 05.12.2008
Data modyfikacji : 05.12.2008

Opcje strony

do góry