Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja prasowa

Warszawa, dnia 10 grudnia 2007 r.
PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
dr Mariusz Maciej Swora  
   

 


Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wezwał 14 przedsiębiorstw energetycznych, które pełnią na mocy ustawy − Prawo energetyczne funkcję tzw. sprzedawców z urzędu, do przedstawienia do zatwierdzenia taryf dla grupy taryfowej G, obejmującej przede wszystkim gospodarstwa domowe. W związku z toczącym się postępowaniem, w którym te 14 przedsiębiorstw złożyło zażalenia na postanowienia o wstrzymaniu wykonania decyzji zwalniających je z obowiązku przedkładania do zatwierdzenia taryf, Prezes URE wydał również postanowienie ograniczające postępowanie taryfowe jedynie do grupy G. Prezes URE uznał, że w obecnej sytuacji to właśnie ta grupa konsumentów powinna być szczególnie chroniona w procesie uwalniania cen energii elektrycznej. W przypadku tychże konsumentów istnieje wciąż jeszcze zjawisko asymetrii informacyjnej, skutkujące tym, że gospodarstwa domowe nie mogą być uznane za świadomych uczestników rynku. Ta grupa odbiorców ma możliwość korzystania z prawa swobodnego wyboru sprzedawcy energii (zasada TPA) dopiero od 1 lipca 2007 roku. Do tej pory nie został również – zdaniem Prezesa URE – wypracowany model ochrony tzw. „odbiorców wrażliwych społecznie” (vulnerable consumers).

Ograniczenie się do części rynku energii elektrycznej obejmującego po stronie popytowej odbiorców z grupy G nie oznacza, że Prezes URE nie zauważa zagrożeń wynikających z pełnego uwolnienia cen energii w ramach pozostałych części rynku. Przeciwnie, rynek w pozostałym zakresie będzie poddawany intensywnej kontroli. Prezes URE liczy na to, że zapobieganie praktykom antykonkurencyjnym na uwolnionych rynkach stanie się wspólną troską regulatora energetyki oraz ogólnego organu ochrony konkurencji.

W chwili obecnej trwa proces zatwierdzania taryf dla przedsiębiorstw energetycznych na rok 2008 na podstawie art. 47 ustawy − Prawo energetyczne. Jednocześnie, w ramach Urzędu prowadzone są intensywne prace dotyczące przygotowania „mapy drogowej” zmierzającej do pełnego uwolnienia cen energii elektrycznej. W ramach tych prac podjęte zostały m.in. działania dotyczące wypracowania strategii informacyjnej skierowanej do odbiorców energii elektrycznej oraz koncepcji ochrony odbiorców „wrażliwych społecznie”.


  Prezes
  Urzędu Regulacji Energetyki
  /-/
  dr Mariusz Maciej Swora
Data publikacji : 10.12.2007

Opcje strony

do góry