Nawigacja

Rynek OZE: do 31 sierpnia odbiorcy przemysłowi powinni złożyć Prezesowi URE informację i oświadczenie wynikające z art. 52 i 54 ustawy o OZE

URE przypomina odbiorcom przemysłowym, którzy złożyli stosowne oświadczenia[1] i zostali wpisani do prowadzonego przez regulatora wykazu na rok 2023, że 31 sierpnia 2024 r. mija termin na złożenie Prezesowi URE oświadczenia oraz informacji[2] o:

  • ilości energii elektrycznej zakupionej na własny użytek w roku realizacji obowiązku umarzania świadectw pochodzenia;
  • spełnianiu określonych warunków[3] stosowanych przy obowiązku umarzania świadectw pochodzenia oraz obliczaniu opłat OZE i kogeneracyjnej;
  • wykonaniu obowiązku umorzenia świadectw pochodzenia lub uiszczenia opłaty zastępczej[4]– w przypadku odbiorców przemysłowych zużywających rocznie ponad 100 GWh energii elektrycznej.

Szczegółowe informacje wraz ze wzorem formularza znajdują się w Informacji Prezesa URE nr 38/2024 dla odbiorców przemysłowych zobowiązanych do przekazania informacji i oświadczeń, o których mowa w art. 54 ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Obowiązek złożenia oświadczenia wynika wprost z przepisów ustawy OZE i dotyczy poprzedniego roku kalendarzowego, w którym dany odbiorca był umieszczony w wykazie odbiorców przemysłowych publikowanym przez URE.

Weryfikacja oświadczeń jest działaniem umożliwiającym Prezesowi URE kontrolowanie prawidłowości korzystania z uprawnień przysługującym odbiorcom przemysłowym.

Warto pamiętać o dopełnieniu tego obowiązku, gdyż niezłożenie oświadczenia skutkuje wykreśleniem z wykazu odbiorców przemysłowych (oraz pięcioletnim zakazem ponownego wpisu).

Informacje i oświadczenia w wersji papierowej należy przesłać na adres:

Urząd Regulacji Energetyki
ul. Towarowa 25a
00-869 Warszawa
z dopiskiem: „Departament Źródeł Odnawialnych”

lub złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu, oraz przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: odbiorcaprzemyslowyoze@ure.gov.pl.

Ewentualne pytania należy kierować do Departamentu Źródeł Odnawialnych URE kontaktując się telefonicznie pod numerami tel.:

  • 22 487-56-48,
  • 22 487-56-16,
  • 22 487-54-88,
  • 22 487-57-73,
  • 22 487-57-30.

***

Odbiorcy przemysłowi to końcowi odbiorcy energii elektrycznej, których przeważającą działalnością gospodarczą jest ta wymieniona w ustawie o odnawialnych źródłach energii[5] oraz dla których współczynnik intensywności zużycia energii elektrycznej wynosi nie mniej niż 3 proc.


[1] O których mowa w art. 52 ust. 3 ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1436 z późn. zm.).
[2] O których mowa w art. 54 ustawy OZE.
[3] O których mowa w art. 53 ust. 1 oraz art. 62 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2024 r. poz. 639).
[4] O którym mowa w art. 52 ust. 1. ustawy OZE.
[5] Art. 52 ust. 6 ustawy OZE.


 

 

Data publikacji : 05.07.2024
Data modyfikacji : 08.07.2024

Opcje strony

do góry