Nawigacja

Operatorzy systemu elektroenergetycznego oraz podmioty inwestujące w OZE powinni dokonać weryfikacji terminów w obowiązujących umowach przyłączeniowych

Operatorzy systemu elektroenergetycznego (OSE) oraz inwestujący w odnawialne źródła energii, którzy mają podpisane umowy przyłączeniowe, do 16 lipca br. są zobligowani zweryfikować te umowy.

15 czerwca 2022 r. weszła w życie zmiana ustawy o OZE[1]. Zgodnie z treścią art. 184d ust. 1 ustawy, umowy o przyłączenie do sieci niewypowiedziane do dnia wejścia w życie tej ustawy z przyczyn, o których mowa w:

  • art. 191 ust. 1 lub
  • art. 7 ust. 2a pkt 2 ustawy - Prawo energetyczne[2],

w których termin na dostarczenie po raz pierwszy energii elektrycznej do sieci przypada przed 16 lipca 2024 r., zachowują moc do dnia określonego we wniosku wytwórcy o przedłużenie tego terminu, złożonego do przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą (w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej), pod warunkiem, że termin na dostarczenie energii elektrycznej po raz pierwszy do sieci, określony w tym wniosku, nie będzie przypadał później niż w dniu 16 lipca 2024 r.

Szczegóły dotyczące wykonywania umów o przyłączenie do sieci instalacji odnawialnego źródła energii znajdują się w Informacji Prezesa 37/2024.

***

Prezes URE nie prowadzi rejestru umów zawartych między podmiotami a OSE. Komunikat ma charakter informacyjny i jest skierowany do podmiotów objętych art. 184d ust. 1.

 

[1] Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1260).
[2] Dz. U. z 2024 r. poz. 266.


 

 

Data publikacji : 04.07.2024
Data modyfikacji : 08.07.2024

Opcje strony

do góry