Nawigacja

Karta Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki: Prezes URE włącza do porozumienia kolejnych uczestników rynku

Od dziś Operatorzy Sieci Dystrybucyjnych, których sieć dystrybucyjna nie posiada bezpośrednich połączeń z siecią przesyłową (OSDn) oraz organizacje, które deklarują wsparcie w realizacji celów Karty Efektywnej Transformacji (KET), mogą przystąpić do projektu. Służy temu wspólna deklaracja Prezesa URE i zainteresowanego podmiotu.

Szeroki zakres wyzwań, z jakimi mierzy się sektor elektroenergetyczny, a które dotyczą planowania oraz rozwoju infrastruktury sieciowej w naszym kraju, leżał u podstaw projektu, którego inicjatorem jest Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Prace w ramach KET prowadzone są od 2021 r., a ich zakres stale się poszerza.

Pierwotnym celem projektu była diagnoza kluczowych potrzeb związanych z pracą sieci, wynikających z wymogów formalno-prawnych obowiązujących OSD w perspektywie do 2030 roku. Rosnąca liczba przyłączeń do sieci źródeł odnawialnych wymagała również identyfikacji narzędzi, które pozwolą zaspokoić potrzeby transformacji sieci, określenia sposobu oraz źródeł finansowania, a także oceny ich wpływu na taryfę.

- Proces transformacji klimatyczno-energetycznej stał się w dużej mierze procesem sieciocentrycznym, o czym świadczą aktualne wyzwania związane z rosnącą generacją z odnawialnych źródeł energii oraz odbieraniem energii elektrycznej od producentów i jej dostarczaniem do odbiorców końcowych. Realnym stał się problem zarządzania energią w sieciach dystrybucyjnych, a także efektywne kosztowo i technicznie wykorzystanie już istniejących zasobów sieciowych - powiedział Prezes URE Rafał Gawin.

7 listopada 2022 r. podpisane zostało historyczne porozumienie sektorowe regulatora i operatorów systemów dystrybucyjnych pod nazwą „Karta Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki. Do porozumienia przystąpiło pięciu największych operatorów systemów dystrybucyjnych energii elektrycznej w kraju (Enea, Energa, PGE, Stoen i Tauron).

Proces efektywnej transformacji sieci dystrybucyjnych polskiej energetyki powinien angażować wszystkich jego Interesariuszy, a zatem nie tylko operatorów systemów dystrybucyjnych, którzy już popisali dokument Karty, ale także pozostałych OSD oraz użytkowników sieci. Biorąc pod uwagę, jak ważny jest stały dialog oraz zaangażowanie w wypełnianie założeń projektu wszystkich uczestników rynku energii, Prezes URE zaprosił do współpracy szerokie grono Interesariuszy reprezentujących organizacje branżowe oraz OSDn, którzy wnieśli ogromny wkład w dotychczasowe prace w ramach Karty.

Od dziś możliwe jest przystąpienie do Karty przez każdy podmiot, który wyraża wolę wspólnych prac na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii oraz zaangażowania w wypełnianie założeń projektu.

Jak przystąpić do KET?

Prezes URE przygotował dwa odrębne dokumenty Karty - jeden dla OSDn, drugi dla pozostałych Interesariuszy wspierających projekt.

- Bardzo duże zróżnicowanie OSDn uniemożliwia zaproponowanie ujednoliconego dokumentu, do którego przystąpiliby wszyscy mali Operatorzy, na wzór Karty podpisanej z pięcioma dużymi OSD. Dlatego zapraszam każdego z Operatorów do indywidualnego podpisania dokumentu Karty. Zapraszam również poszczególnych Interesariuszy – organizacje branżowe oraz instytucje wspierające nasz projekt – poinformował Prezes URE. - To kolejny bardzo ważny krok służący wypełnieniu celów KET i jestem przekonany, że dzięki współpracy i poszukiwaniu najlepszych rozwiązań, przyczynimy się do optymalizacji pracy infrastruktury sieciowej, a tym samym do całego procesu transformacji energetycznej, która jest filarem rozwoju gospodarczego i bezpieczeństwa kraju.

Aby przystąpić do projektu należy pobrać ze strony URE dokument (bez Załącznika 1), a następnie postępować zgodnie z poniższym schematem (grafika). Dokument można przesłać:

  • podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na adres mailowy: ket@ure.gov.pl
  • albo podpisany odręcznie na adres:

Urząd Regulacji Energetyki
Sekretariat Prezesa
ul. Towarowa 25A
00-869 Warszawa

Ewentualne pytania dotyczące procesu przystąpienia do Karty należy kierować na adres: ket@ure.gov.pl

Rys. Schemat działania podmiotu, który chce przystąpić do Karty Efektywnej Transformacji


 

 

Data publikacji : 02.07.2024
Data modyfikacji : 03.07.2024

Opcje strony

do góry