Nawigacja

Wytwórcy energii z OZE powinni skorygować wnioski o wydanie świadectw pochodzenia w związku z ujemnymi cenami energii na TGE w czerwcu

30 czerwca 2024 r., po raz drugi w tym miesiącu, przez sześć kolejnych godzin odnotowano ujemne ceny energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii, co powoduje, że po raz kolejny znajdują zastosowanie przepisy ograniczające wsparcie dla producentów energii z odnawialnych źródeł w formie świadectw pochodzenia. Wytwórcy energii z OZE powinni skorygować wnioski o wydanie świadectw, w których okres wytwarzania obejmuje czerwiec 2024 r.

Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w ustawie o odnawialnych źródłach energii[1], świadectwo pochodzenia nie przysługuje dla energii elektrycznej wytworzonej w instalacji OZE w godzinach dostawy, dla których średnie ważone wolumenem transakcji giełdowych ceny energii z rynku dnia następnego[2] były niższe niż zero złotych za MWh, przez co najmniej sześć kolejnych godzin.

Taka sytuacja miała 30 czerwca br., kiedy ceny energii na rynku dnia następnego w godzinach od 10:00 do 16:00 osiągnęły wartości ujemne: od -47,44 zł/MWh do -97,84 zł/MWh, czego następstwem jest konieczność skorygowania przez wytwórców energii wniosków o wydanie świadectw pochodzenia składanych za pośrednictwem operatorów systemu elektroenergetycznego do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

   Rys. 1 Indeks TGeBase i średnioważone ceny godzinowe dla dostawy w dniu 30-06-2024

  Źródło: TGE.pl

Analogiczna sytuacja miała miejsce także 23 czerwca 2024 r., o czym informowaliśmy na stronie URE.

We wnioskach o wydanie świadectw a pochodzenia, w których okres wytwarzania obejmuje czerwiec 2024 r., wytwórcy powinni (w pkt 5) odjąć od ogólnego wolumenu energii dostarczonej w tym okresie wytwarzania jej ilość wytworzoną 23 czerwca w godz. od 9:00 do 16:00 oraz 30 czerwca w godz. od 10:00 do 16:00.

Dla instalacji OZE umożliwiających ustalenie ilości energii wytworzonej w przedziałach godzinowych za podstawę do skorygowania wniosku należy przyjąć wskazania urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego tej instalacji[3]. Natomiast w przypadku instalacji, gdzie nie ma takiej możliwości, za podstawę korekty powinno się przyjąć ilość energii, jaka mogłaby zostać w niej wytworzona w czasie wystąpienia cen ujemnych, przy założeniu, że instalacja ta pracowała w tym czasie z mocą zainstalowaną[4].

W przypadku nieskorygowania ilości energii wytworzonej w okresie występowania cen ujemnych wytwórca zostanie wezwany przez Prezesa URE do nadesłania stosownej korekty wniosku, co z dużym prawdopodobieństwem wydłuży czas trwania postępowania w sprawie wydania świadectw pochodzenia energii z OZE.

Jednocześnie zachęcamy do śledzenia komunikatów publikowanych przez URE (na stronie URE jest dedykowana zakładka) i Polskie Sieci Elektroenergetyczne, dotyczących świadectw pochodzenia, w tym czynników mających wpływ na proces ich wydawania, takich jak ujemne ceny energii, w notowaniach rynku dnia następnego, publikowanych na stronie TGE.

Przypominamy, że w blisko 20-letniej historii wydawania przez URE świadectw pochodzenia, po raz pierwszy ceny ujemne w notowaniach rynku dnia następnego (notowania ujemne utrzymujące się przez co najmniej sześć kolejnych po sobie godzin) wystąpiły 15 października 2023 r. (w godz. 9:00-16:00), 25 grudnia 2023 r. (w godz. 0:00-10:00), 14 kwietnia 2024 r. (10:00-16:00), 28 kwietnia 2024 r. (10:00-16:00) oraz 1 maja 2024 r. (w godz. 9:00-16:00). Stale rosnąca liczba nowych instalacji OZE przyłączanych do KSE, powoduje, że spadki cen energii poniżej zero zł/MWh na TGE, mogą występować coraz częściej. Dlatego bieżące monitorowanie tych notowań staje się działaniem koniecznym, przekładającym się bezpośrednio na przebieg procesu wydawania świadectw pochodzenia.

   Wytwórco, przed złożeniem wniosku:


[1] Art. 46 ust. 4 ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1436 z późn. zm.).
[2] Średnioważone ceny godzinowe z Rynku Dnia Następnego (indeks TGEBase).
[3] Art. 46 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy o OZE.
[4] Art. 46 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy o OZE.

Data publikacji : 01.07.2024
Data modyfikacji : 02.07.2024

Opcje strony

do góry