Nawigacja

Nowa taryfa dla PGNiG OD

27 czerwca br. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfę PGNiG Obrót Detaliczny na sprzedaż gazu dla gospodarstw domowych i innych odbiorców uprawnionych. Od 1 lipca 2024 r. cena gazu wysokometanowego dla gospodarstw domowych wyniesie 239 zł/MWh.

Nowa taryfa dla PGNiG OD na sprzedaż paliw gazowych będzie obowiązywała od 1 lipca 2024 r. do 30 czerwca 2025 r.

Przeprowadzone przez Regulatora postępowanie taryfowe wynika z zapisów Ustawy o bonie energetycznym[1], zgodnie z którą dotychczasowa taryfa spółki PGNiG OD przestaje obowiązywać 30 czerwca 2024 r. Co istotne, w związku z obowiązującym w pierwszej połowie 2024 r. zamrożeniem przez ustawodawcę cen gazu[2], zatwierdzona przez Prezesa URE w grudniu 2023 r. i zmieniona w lutym br. taryfa PGNiG OD na 2024 r., nie przekładała się na wysokość dotychczasowych rachunków za gaz dla odbiorców indywidualnych i innych użytkowników uprawnionych.

- Od 1 lipca 2024 r. wchodzimy w mechanizm stopniowego odmrażania cen energii elektrycznej i gazu dla gospodarstw domowych. Sytuacja na rynkach surowców (węgiel, gaz) wyraźnie się stabilizuje, co z kolei przekłada się spadek cen gazu w obrocie hurtowym – powiedział Rafał Gawin, Prezes URE. – Nie ma zatem uzasadnienia dla dalszego utrzymywania zamrożonych, nierynkowych stawek cen za sprzedaż i dystrybucję paliwa gazowego.

Z czego składa się rachunek za paliwo gazowe?

Na całkowitą wysokość rachunku dla gospodarstw domowych składają się: opłaty za paliwo gazowe, opłaty za usługę dystrybucji oraz opłaty abonamentowe. Od 1 lipca 2024 r. przestaje obowiązywać cena maksymalna gazu dla odbiorców w gospodarstwach domowych ustalona na poziomie 200,17 zł/MWh. W drugiej połowie roku zostają również odmrożone opłaty dystrybucyjne Polskiej Spółki Gazownictwa[3], odpowiedzialnej za dystrybucję paliwa gazowego w przeważającej części Polski, które Prezes URE na rok 2024 zatwierdził w grudniu 2023 r. Do 31 grudnia 2024 r. zamrożona pozostaje natomiast opłata abonamentowa[4].

Jaka będzie stawka opłaty dystrybucyjnej i abonamentowej od 1 lipca?

Od 1 lipca 2024 r. stawki opłat dystrybucyjnych wynikać będą z zatwierdzonej przez Prezesa URE odmrożonej Taryfy NR 12 dla usług dystrybucji paliw gazowych PSG. W tej taryfie wysokość stawek opłat (stałych i zmiennych) jest zróżnicowana w zależności od grupy taryfowej oraz obszaru dystrybucyjnego i rodzaju dostarczanego gazu.

Uśrednione stawki opłat dystrybucyjnych od 1 lipca będą wynosiły: 126,69 zł/MWh dla grupy taryfowej W-1.1, 67,86 zł/MWh dla grupy W-2.1 oraz 65.23 zł/MWh dla grupy W-3.1. W porównaniu do zamrożonych stawek opłat dystrybucyjnych oznacza to wzrost średniej stawki opłaty za usługę dystrybucyjną dla gazu wysokometanowego o ok. 27 proc.

Rys. 1. Średnie stawki netto opłaty dystrybucyjnej PSG do końca czerwca 2024 r. i od 1 lipca 2024 r.

Miesięczne stawki opłat abonamentowych pozostały natomiast na niezmienionym poziomie i wynoszą (wartości netto):

  • 3,35 zł dla grupy taryfowej W-1.1,
  • 5,49 zł dla grupy W-2.1,
  • 6,4 zł dla grupy W-3.6.

Jak zmienią się od 1 lipca 2024 r. ceny gazu ziemnego dla odbiorców indywidualnych?

W zatwierdzonej dziś przez Prezesa URE taryfie PGNiG OD cena gazu ziemnego dla odbiorców indywidualnych wyniesie 239 zł/MWh. Wobec dotychczas obowiązującej taryfy na 2024 r. oznacza to spadek ceny o blisko 18 proc. (z 290,97 zł/MWh). Ponieważ jednak do końca czerwca 2024 r. obowiązywały przepisy mrożące ceny gazu na poziomie 200,17 zł/MWh, dla  odbiorców indywidualnych od 1 lipca br. odmrożenie cen oznacza wzrost średnio o 19 proc.

Rys. 2. Cena gazu wysokometanowego do końca czerwca 2024 (zamrożona) i od 1 lipca 2024 r. (taryfa PGNiG OD zatwierdzona przez Prezesa URE)

Dla przeciętnego odbiorcy w gospodarstwie domowym rachunek za gaz kupowany od PGNiG OD, który korzysta z usług największego dystrybutora, spółki PSG, wzrośnie zatem od 1 lipca 2024 r. średnio o 20 proc.

Tabela 1. Wzrost miesięcznych płatności od 1 lipca 2024 r. dla odbiorców PGNiG OD korzystających z usług PSG

Decyzja Prezesa URE, wraz z treścią zatwierdzonej taryfy PGNiG OD, są dostępne na stronie internetowej URE.

Jaka cena dla klientów innych sprzedawców gazu?

Od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. cena gazu zatwierdzona w taryfie dla PGNiG OD będzie jednocześnie ceną maksymalną dla pozostałych przedsiębiorstw sprzedających gaz ziemny odbiorcom indywidualnym i innym podmiotom uprawnionym. Sprzedawcy ci będą mogli sprzedawać gaz po niższej cenie, ale w takim wypadku nie będzie im przysługiwała rekompensata z tytułu utraconych zysków.

***

  • Ceny zatwierdzane i publikowane przez Regulatora są cenami netto.
  • Na całkowitą wysokość rachunku za gaz dla gospodarstw domowych składają się: opłaty za paliwo gazowe, opłaty abonamentowe oraz opłaty za usługę dystrybucji paliw gazowych (na podstawie stawek opłat z taryfy operatora systemu dystrybucyjnego, np. Polskiej Spółki Gazownictwa).
  • W Polsce sprzedaż gazu do odbiorców końcowych i realizacja usług dystrybucji paliw gazowych zdominowana jest przez podmioty z grupy kapitałowej Orlen. Udział PGNiG w sprzedaży gazu w 2023 r. wyniósł około 90 proc.
  • Prezes URE zatwierdza taryfy dla sprzedaży gazu ziemnego (tylko dla gospodarstw domowych i odbiorców realizujących ważne zadania z zakresu użyteczności publicznej) oraz usługi jego dystrybucji (dla wszystkich grup odbiorców).
  • Zgodnie z obowiązującymi przepisami, taryfy na sprzedaż gazu odbiorcom w gospodarstwach domowych oraz odbiorcom realizującym ważne zadania użyteczności publicznej Regulator będzie zatwierdzał po raz ostatni na 2027 rok. Nadal będą jednak zatwierdzane taryfy za korzystanie z infrastruktury gazowej (magazynowej, przesyłowej, dystrybucyjnej oraz związanej ze skraplaniem i regazyfikacją).

[1] Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej,  gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 859).
[2] Ustawa z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (Dz. U. z 2023 r. poz. 2760).
[3] Zgodnie z art. 3 ust. 7a ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2024 r. poz. 303).
[4] Zgodnie z art. 3 ust. 6 ww. ustawy z 15 grudnia 2022 r., opłata abonamentowa pozostaje zamrożona na poziomie z 1 stycznia 2022 r.  

Data publikacji : 27.06.2024
Data modyfikacji : 01.07.2024

Opcje strony

do góry