Nawigacja

Wytwórcy energii z OZE po raz kolejny muszą skorygować wnioski o wydanie świadectw pochodzenia

23 czerwca 2024 r., przez siedem kolejnych godzin, na Towarowej Giełdzie Energii odnotowano ujemne ceny energii elektrycznej, co spowodowało, że po raz kolejny znajdują zastosowanie przepisy ograniczające wsparcie dla producentów energii z odnawialnych źródeł w formie świadectw pochodzenia. Ze względu na tę sytuację, wytwórcy energii z OZE powinni skorygować wnioski o wydanie świadectw, w których okres wytwarzania obejmuje czerwiec 2024 r.

Zgodnie z przepisami ustawy o odnawialnych źródłach energii[1], świadectwo pochodzenia nie przysługuje dla energii elektrycznej wytworzonej w instalacji OZE w godzinach dostawy, dla których średnie ważone wolumenem transakcji giełdowych ceny energii z rynku dnia następnego[2] były niższe niż zero złotych za MWh, przez co najmniej sześć kolejnych godzin.

Taka sytuacja miała miejsce 23 czerwca 2024 r., kiedy ceny energii na rynku dnia następnego w godzinach od 9:00 do 16:00 osiągnęły wartości ujemne: od -30,43 zł/MWh do -88,81 zł/MWh, czego następstwem jest konieczność skorygowania przez wytwórców energii wniosków o wydanie świadectw pochodzenia składanych za pośrednictwem operatorów systemu elektroenergetycznego do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Tabela 1. TGeBase i średnioważone ceny godzinowe dla dostawy 23 czerwca 2024 r.

Źródło: TGE.pl

We wnioskach o wydanie świadectw pochodzenia, w których okres wytwarzania obejmuje czerwiec 2024 r., wytwórcy powinni (w pkt 5) odjąć od ogólnego wolumenu energii dostarczonej w tym okresie wytwarzania jej ilość wytworzoną 23 czerwca br. w godz. od 9:00 do 16:00.

Dla instalacji OZE umożliwiających ustalenie ilości energii wytworzonej w przedziałach godzinowych, za podstawę skorygowania wniosku należy przyjąć wskazania urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego tej instalacji[3]. Natomiast w przypadku instalacji, gdzie nie ma takiej możliwości, za podstawę korekty powinno się przyjąć ilość energii, jaka mogłaby zostać w niej wytworzona w czasie wystąpienia cen ujemnych, przy założeniu, że instalacja ta pracowała w tym czasie z mocą zainstalowaną[4].

W przypadku nieskorygowania ilości energii wytworzonej w okresie występowania cen ujemnych, wytwórca zostanie wezwany przez Prezesa URE do nadesłania stosownej korekty wniosku, co z dużym prawdopodobieństwem wydłuży czas trwania postępowania w sprawie wydania świadectw pochodzenia energii z OZE.

Jednocześnie zachęcamy do śledzenia komunikatów publikowanych przez URE i Polskie Sieci Elektroenergetyczne dotyczących świadectw pochodzenia, w tym czynników mających wpływ na proces ich wydawania, takich jak ujemne ceny energii, w notowaniach rynku dnia następnego, publikowanych na stronie internetowej TGE.

Przypominamy, że w blisko 20-letniej historii wydawania przez URE świadectw pochodzenia, ceny ujemne w notowaniach rynku dnia następnego (notowania ujemne utrzymujące się przez co najmniej sześć kolejnych po sobie godzin) po raz pierwszy wystąpiły 15 października 2023 r. (w godz. 9:00-16:00), 25 grudnia 2023 r. (w godz. 0:00-10:00), 14 kwietnia 2024 r. (10:00-16:00), 28 kwietnia 2024 r. (10:00-16:00) oraz 1 maja 2024 r. (w godz. 9:00-16:00). Stale rosnąca liczba nowych instalacji OZE przyłączanych do KSE powoduje, że spadki cen energii poniżej zero zł/MWh na TGE mogą występować coraz częściej. Dlatego bieżące monitorowanie tych notowań staje się działaniem koniecznym, przekładającym się bezpośrednio na przebieg procesu wydawania świadectw pochodzenia.

                                                                 Wytwórco, przed złożeniem wniosku:


[1] Art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1436 z późn. zm.).
[2] Średnioważone ceny godzinowe z Rynku Dnia Następnego (indeks TGEBase).
[3] Art. 46 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy o OZE.
[4] Art. 46 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy o OZE.

Data publikacji : 25.06.2024
Data modyfikacji : 01.07.2024

Opcje strony

do góry