Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/11994,Aukcje-OZE-Redysponowanie-nierynkowe-jak-zaliczyc-zredukowana-energie-do-realiza.html
14.07.2024, 03:58

Aukcje OZE: Redysponowanie nierynkowe - jak zaliczyć zredukowaną energię do realizacji zobowiązań aukcyjnych?

W związku z rosnącą liczbą wydawanych przez operatora systemu elektroenergetycznego poleceń wyłączenia instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych lub zmniejszenia mocy wytwarzanej przez te jednostki wytwórcze[1], Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przypomina uczestnikom aukcyjnego systemu wsparcia o możliwości zaliczenia zredukowanej energii do realizacji zobowiązania aukcyjnego.

Wytwórca, który wygrał aukcję, ma obowiązek sprzedaży energii wytworzonej w ramach systemu aukcyjnego w ilości określonej w swojej ofercie, w okresie każdych pełnych trzech lat kalendarzowych, w których przysługiwało wsparcie z aukcji, oraz po zakończeniu okresu wsparcia[2]. Przedsiębiorcy, którzy we wspomnianych okresach rozliczeniowych sprzedali energię elektryczną w ramach systemu aukcyjnego poniżej 85 proc. ilości energii określonej w ofercie podlegają karze finansowej[3].

Na potrzeby rozliczenia ustawowego obowiązku sprzedaży przyjmuje się, że całkowita ilość energii elektrycznej niewytworzonej w okresach objętych ww. poleceniami, nie jest wyższa od ilości energii elektrycznej, którą właściwy operator systemu elektroenergetycznego wyznaczył jako zredukowaną[4]. O przyporządkowaniu części lub całości danego wolumenu energii decyduje wytwórca, przekazując operatorowi systemu elektroenergetycznego, do którego sieci jest przyłączony, informację[5], czy i jaka część zredukowanej energii powinna zostać rozliczona w aukcyjnym systemie wsparcia. Informację taką należy przekazać w terminie 14 dni od daty wydania polecenia. W przypadku niedotrzymania tego terminu, zredukowana energia nie zostanie zaliczona do realizacji zobowiązania wynikającego z danego systemu wsparcia[6].

 


[1] Art. 9c ust. 7a lub 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 266 z późn. zm.).
[2] Art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1436 z późn. zm.).
[3] Kara została przewidziana w art. 168 pkt 15 ustawy OZE.

[4] Art. 83 ust. 2a pkt 1 ustawy OZE.
[5] Art. 83 ust. 2a pkt 2 ustawy OZE.
[6] Art. 93 ust. 18 ustawy OZE.

Data publikacji : 06.06.2024
Data modyfikacji : 07.06.2024

Opcje strony