Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/11993,Rynek-energii-Prezes-URE-zatwierdzil-aktualizacje-IRiESD-dla-pieciu-najwiekszych.html
15.07.2024, 01:25

Rynek energii: Prezes URE zatwierdził aktualizacje IRiESD dla pięciu największych OSD

Regulator zatwierdził zaktualizowane Instrukcje Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) dla: ENERGA-OPERATOR, PGE Dystrybucja, ENEA Operator, Stoen Operator oraz TAURON Dystrybucja.

Głównie zmiany w IRiESD pięciu największych OSD wynikają z obowiązku dostosowania ich do zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) oraz nowych Warunków Dotyczących Bilansowania (WDB) wydanych dla operatora sieci przesyłowej, spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne, które wejdą w życie 14 czerwca 2024 r.

Z kolei zmiany wprowadzone w IRiESP[1] oraz WDB[2], a w konsekwencji także w IRiESD, wynikały z wejścia w życie rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego[3]. Termin wejścia w życie nowych instrukcji i warunków jest również skorelowany z planowanym wdrożeniem drugiego etapu reformy Rynku Bilansującego w Polsce[4].

W odniesieniu do rozporządzenia, zmiany w IRiESD objęły m.in. zasady przyłączenia do sieci oraz współpracy OSD z operatorami sieci dystrybucyjnych, które nie są przyłączone do sieci przesyłowych (OSDn).

Zmianie uległy również zapisy dotyczące funkcjonowania Rynku Bilansującego, w tym świadczenia usług bilansujących. Zmieniono również punkty odnoszące się do wymagań technicznych określonych dla podmiotów przyłączanych do sieci, parametrów jakościowych dostarczanej energii, standardów obsługi odbiorców oraz dopuszczalnych zakłóceń generowanych przez moduły wytwarzania energii przyłączone do sieci o napięciu znamionowym 110 kV.

W IRiESD uwzględniono również zapisy IRiESP związane z bezpieczeństwem dostaw energii elektrycznej w zakresie aktualizacji zapisów dotyczących trybu awaryjnego i trybu automatycznego oraz usunięcia trybu ograniczenia poziomu napięć. Wprowadzono za IRiESP punkty dotyczące redysponowania nierynkowego dla jednostek wytwórczych i magazynów energii elektrycznej przyłączonych do sieci dystrybucyjnej.

Z kolei dostosowanie zmian IRiESD do nowych WDB odnosi się m.in. do zmiany struktury i zasad funkcjonowania Rynku Bilansującego, w tym wprowadzenia nowego uczestnika rynku, Dostawcy Usług Bilansujących (DUB) oraz Jednostek Bilansujących, a także zmiany funkcji Jednostek Grafikowych. Skrócono również z jednej godziny do 15 minut podstawowy okres funkcjonujący na Rynku Bilansującym. Dodane zostały także zgodne z WDB zasady współpracy z DUB w kwestii świadczenia usług bilansujących.

OSD przypisano także funkcje Podmiotów Odpowiedzialnych za Bilansowanie (POB) w zakresie Jednostek Bilansujących będących w ich dyspozycji. Wprowadzono również nowy typ POB, którymi są podmioty odpowiedzialne za niezbilansowanie zasobów (POBZ).

Kolejna zmiana dotyczy aktualizacji IRIESD pod kątem przewidzianej w IRIESP usługi interwencyjnej ofertowej redukcji poboru mocy przez odbiorców (usługi IRP). Zmienione zostały również zasady konfiguracji podmiotowej i obiektowej rynku detalicznego oraz nadawania kodów identyfikacyjnych.

Decyzje Prezesa URE dotyczące aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, wraz z wykazami zmian, dostępne są na stronie BIP URE.

 


[1] Zmiany w IRIESP zostały zatwierdzone decyzjami Prezesa URE z 19 stycznia 2024 r. oraz 23 lutego 2024 r. (znak: DRR.WRE.4320.4.2023.LK).
[2] Nowe WDP zostały zatwierdzone decyzjami Prezesa URE z 27 września 2023 r. oraz 26 stycznia 2024 r. (znak: DRR.WRE.744.17.2023.ŁW).
[3] Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 819, ze zm.).
[4] Plan Wdrażania reform rynku energii elektrycznej przyjęty - Ministerstwo Klimatu i Środowiska - Portal Gov.pl (www.gov.pl)


 

 

Data publikacji : 06.06.2024
Data modyfikacji : 06.06.2024

Opcje strony