Nawigacja

URE dla przedsiębiorców: jak uczestnicy rynku mogą rozwiązywać problem rosnącej liczby odmów przyłączania do sieci elektroenergetycznej

Prezes URE kontynuuje działania mające na celu zaangażowanie wszystkich uczestników rynku energii w wypracowanie optymalnych rozwiązań i podjęcie działań związanych z dostępem wytwórców do infrastruktury sieciowej.

27 marca 2024 r. odbyło się spotkanie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z uczestnikami rynku energii, które dotyczyło problemu rosnącej liczby odmów określenia warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz możliwości lepszego wykorzystania dostępnej mocy przyłączeniowej i elastyczności sieci, w tym poprzez szersze wykorzystanie umów o przyłączenie do sieci w trybie komercyjnym, a także spopularyzowanie nowo dostępnych instytucji, takich jak np. cable pooling.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska, PTPiREE oraz Polskich Sieci Elektroenergetyczne, a także stowarzyszeń reprezentujących sektor odnawialnych źródeł energii, Konfederacji Lewiatan oraz Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii i Stowarzyszenia na rzecz efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego.

Punktem wyjścia do marcowej dyskusji była Informacja Prezesa URE wyjaśniająca najczęstsze wątpliwości w obszarze przyłączania do sieci. Uzgodniono m.in., że istotnym byłoby wypracowanie jednolitych zasad stosowania obecnie obowiązujących przepisów. Eksperci podnieśli także szereg postulatów związanych z potrzebą uelastycznienia, a także jednoczesnego uszczegółowienia regulacji dotyczących wydawania warunków przyłączenia i późniejszego efektywnego funkcjonowania instalacji OZE w sieci elektroenergetycznej. Znalazły one odzwierciedlenie w konkluzjach ze spotkania. Najważniejszą z nich była deklaracja uczestników rynku energii dotycząca utworzenia, pod przewodnictwem PTPiREE, zespołów eksperckich, które będą stanowiły platformę dialogu służącą wypracowaniu rozwiązań w zakresie ujednolicenia zasad wydawania warunków przyłączenia do sieci i maksymalnego wykorzystania dostępnych zasobów sieciowych.

Kontynuując prace w ramach tego projektu, Prezes URE zwrócił się do zaangażowanych podmiotów z prośbą o  przedstawienie informacji lub podjęcie zadeklarowanych działań, których celem będzie realizacja ustalonych wspólnie postulatów. Najdalej do 25 czerwca br. eksperci powinni przedstawić regulatorowi szczegóły dotyczące prac poszczególnych zespołów.

W ocenie regulatora konstruktywny dialog oraz wspólnie podejmowane działania mogą przełożyć się na realne zmiany i spadek liczby odmów przyłączania nowych podmiotów do sieci.

Data publikacji : 24.05.2024
Data modyfikacji : 24.05.2024

Opcje strony

do góry