Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/11857,Srednie-ceny-sprzedazy-energii-elektrycznej-na-rynku-konkurencyjnym-oraz-dla-gos.html
26.05.2024, 23:55

Średnie ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym oraz dla gospodarstw domowych w 2023 r. były wyższe niż w 2022 r.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki opublikował informacje na temat średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym, za 2023 rok.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, do końca pierwszego kwartału regulator publikuje wskaźniki średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym oraz średniej ceny dla odbiorców w gospodarstwach domowych, odnoszące się do roku poprzedniego.

W 2023 r. średnia roczna cena sprzedaży energii na rynku konkurencyjnym wyniosła 759,29 zł/MWh i w porównaniu do 2022 r. była wyższa o blisko 45 proc.

Wykres 1. Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w latach 2017-2023 (zł/MWh)

Źródło: dane URE.

Natomiast średnia cena energii elektrycznej dla odbiorców w gospodarstwach domowych w 2023 r. wyniosła 0,7840 zł/kWh i była wyższa o 7,5 proc. w stosunku do roku 2022.

Wykres 2. Średnia cena energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym w latach 2017-2023, uwzględniająca opłatę dystrybucyjną (zł/KWh)

 

***

  • Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym obejmuje sprzedaż energii (wolumen sprzedaży oraz wartość sprzedanej energii) realizowaną przez wytwórców i spółki obrotu w konkurencyjnych segmentach hurtowego rynku energii elektrycznej (tj. do spółek obrotu w ramach kontraktów dwustronnych[1] oraz na giełdę energii). W wyliczaniu średniej nie uwzględnia się sprzedaży energii na rynek bilansujący (ze względu na techniczny charakter tego rynku).
  • Średnia cena energii dla gospodarstw domowych jest obliczona na podstawie cen zawartych w umowach kompleksowych w danym roku i uwzględnia również opłatę za świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej.
  • Więcej danych dotyczących średnich cen oraz wskaźników obliczanych i publikowanych przez Prezesa URE znajduje się w dziale: Energia elektryczna /Ceny, wskaźniki.
  • Średnie ceny za 2023 rok zostały opublikowane w Informacjach Prezesa URE nr 19/2024 i 20/2024.

 


[1] W przypadku skonsolidowanych pionowo grup kapitałowych brana jest pod uwagę sprzedaż do spółek obrotu poza grupę kapitałową.

Data publikacji : 29.03.2024
Data modyfikacji : 02.04.2024

Opcje strony