Nawigacja

Rynek gazu w IV kwartale 2023 r.: spadek cen, wzrost wolumenu na TGE

W IV kwartale 2023 r., w porównaniu do analogicznego okresu 2022 r., ceny gazu w transakcjach sprzedaży OTC realizowanych w punkcie wirtualnym były blisko dwa razy niższe.

Wolumen gazu dostarczonego w ramach obrotu hurtowego gazem ziemnym, w wyniku transakcji sprzedaży zrealizowanych w punkcie wirtualnym OTC, wyniósł prawie 6,9 TWh. Natomiast wolumen gazu dostarczonego w tym okresie, w wyniku realizacji kontraktów zawartych na giełdzie towarowej, był ponad siedmiokrotnie wyższy i wyniósł 48,3 TWh.

Rysunek 1. Wolumeny gazu dostarczane w czwartych kwartałach lat 2019-2023 w wyniku transakcji OTC oraz giełdowych

W ostatnim kwartale ubiegłego roku w kontraktach zawartych na TGE za gaz trzeba było zapłacić średnio 308,18 zł/MWh, podczas kiedy rok wcześniej cena ta wynosiła 392,61 zł/MWh (spadek o ponad 21 proc.). Natomiast w transakcjach sprzedaży OTC realizowanych w punkcie wirtualnym w ostatnim kwartale 2023 r., za gaz płacono średnio 289,74 zł/MWh, a rok wcześniej gaz w takich kontraktach kosztował 567,53 zł/MWh – oznacza to spadek o blisko 50  proc.

Rysunek 2. Średnia cena gazu dostarczanego w czwartych kwartałach lat 2019-2023 w wyniku transakcji OTC oraz giełdowych.

W porównaniu do 2022 r., w 2023 r. o 7,6 proc. zwiększyła się ilość gazu wysokometanowego przepływającego przez polski system przesyłowy w ostatnim kwartale roku. Dostawy gazu terminalem LNG spadły natomiast o 8,7 proc. Z kolei dostawy gazu z UE wzrosły o 14,2 proc.

Na koniec 2023 r. 178 podmiotów posiadało koncesję na obrót paliwami gazowymi w Polsce, a 86 przedsiębiorstw aktywnie uczestniczyło w obrocie gazem ziemnym.

 

Nadal obowiązują rozwiązania chroniące odbiorców gazu

Przypominamy, że w pierwszym półroczu 2024 r. obowiązują rozwiązania osłonowe dla odbiorców gazu ziemnego, które polegają na stosowaniu ceny maksymalnej gazu oraz stawek opłat za dystrybucję w wysokości zatwierdzonej przez Prezes URE w ostatniej taryfie stosowanej w 2022 r.[1]
Oznacza to, że do 30 czerwca 2024 r. cena netto gazu dla odbiorców uprawnionych (w tym odbiorców w gospodarstwach domowych) została zamrożona na poziomie 200,17 zł/MWh.[2]

***

Szczegółowe informacje o obrocie gazem w poprzednich kwartałach w zakładce Hurtowy rynek gazu ziemnego - monitoring

 


[1] Zgodnie z ustawą z 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (Dz. U. z 2023 r. poz. 2760).

[2] Zgodnie z art. 13 ust. 1 ww. ustawy z 15 grudnia 2022 r.

Data publikacji : 21.03.2024
Data modyfikacji : 21.03.2024

Opcje strony

do góry