Nawigacja

Rynek gazu: operatorzy systemów dystrybucyjnych muszą niezwłocznie zaktualizować taryfy zatwierdzone przed 31 grudnia 2023 r.

Rozwiązania osłonowe dla odbiorców gazu funkcjonujące w 2023 r. polegające w szczególności na stosowaniu ceny maksymalnej gazu w wysokości 200,17 zł/MWh oraz stawek opłat za dystrybucję w wysokości zatwierdzonej w ostatniej taryfie stosowanej w 2022 r. zostały przedłużone na pierwsze półrocze 2024 roku[1].

Przepisy przewidują konieczność uwzględnienia w taryfach dystrybutorów obowiązujących w 2024 r. „zamrożonych” stawek opłat. W związku z tym regulator przypomina operatorom systemów dystrybucyjnych posiadającym taryfy przeznaczone do stosowania w 2024 r. lub jego części, które zostały zatwierdzone przed 31 grudnia 2023 r. (tj. przed wejściem w życie ustawy z 7 grudnia 2023 r.), że są oni zobowiązani do niezwłocznej zmiany tych taryf[2]. Zmiana ta będzie polegała na przedłużeniu do 30 czerwca 2024 r. terminu stosowania dla odbiorców uprawnionych[3] stawek opłat za świadczenie usług dystrybucji z ostatniej stosowanej przez przedsiębiorstwo w 2022 r. taryfy.

Niedopełnienie tego obowiązku podlega sankcjom finansowym[4].

 


[1] Ustawą z dnia 7 grudnia 2023 r. o  zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła, Dz.U. z 2023 r., poz. 2760.
[2] Zgodnie z art. 3 ust. 7a ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687, ze zm.) „Podmiot uprawniony wykonujący działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji paliw gazowych na potrzeby odbiorców uprawnionych, posiadający zatwierdzoną i obowiązującą taryfę dla paliw gazowych, w taryfie przeznaczonej do stosowania w 2024 r. lub jego części uwzględnia do stosowania w rozliczeniach usług dystrybucji paliw gazowych świadczonych w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. dla odbiorców uprawnionych, również stawki opłat za świadczenie usług dystrybucji uwzględnione w ostatniej taryfie dla usług dystrybucji paliw gazowych stosowanej w 2022 r.”.
[3] O których mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne, Dz. U. 2022 r., poz. 1385.
[4] Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. podmiot, który nie stosuje się do tego obowiązku podlega karze pieniężnej w wysokości nie niższej niż 1 000 000 zł i nie wyższej niż 15 proc. przychodu wynikającego z działalności koncesjonowanej, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

Data publikacji : 15.01.2024

Opcje strony

do góry