Nawigacja

Rynek paliw ciekłych: informator dla organów prowadzących kontrole branży paliwowej

Na stronach Urzędu Regulacji Energetyki dostępna jest najnowsza aktualizacja Informatora Kontroli dla organów nadzorujących działalność podmiotów funkcjonujących na rynku paliw ciekłych.

Przygotowywany i publikowany przez Prezesa URE Informator Kontroli[1]stanowi kompendium wiedzy dla organów kontrolujących rynek paliw płynnych, w którym zawarto szczegółowe informacje na temat ich zadań w tym zakresie. Celem publikacji jest wspieranie ich w prawidłowym wykonywaniu obowiązków oraz zapewnienie sprawnego obiegu informacji pomiędzy organami kontrolnymi a URE.

Najnowsza wersja informatora uwzględnia m.in. rozszerzenie katalogu kodów paliw ciekłych, dla których konieczne jest uzyskanie koncesji na wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucję i obrót, a także uzyskanie wpisu do rejestru podmiotów przywożących, o alkohol etylowy w mieszankach benzyny z zawartością alkoholu etylowego ponad 10 proc. (kod CN: 3824 99 92).

Poprzednia aktualizacja informatora miała miejsce pod koniec czerwca 2023 r. w związku z uruchomieniem systemu elektronicznej sprawozdawczości dla przedsiębiorców zajmujących się obrotem paliwami, tzw. Platformy Paliwowej.

Eliminowanie nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku paliw ciekłych wymaga stałego monitorowania działalności jego uczestników. W procesie skutecznego egzekwowania prawidłowego wykonywania przez przedsiębiorców działalności koncesjonowanej sprawdza się, czy było ono zgodne nie tylko z warunkami udzielonej koncesji, ale także z przepisami różnych gałęzi prawa. Z tego powodu w proces kontrolny zaangażowanych jest wiele organów[2].

W Polsce kontrole przedsiębiorstw paliwowych mogą prowadzić w szczególności: Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Krajowej Administracji Skarbowej, Prezes Agencji Rezerw Materiałowych, Prezes Urzędu Dozoru Technicznego, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego, Inspekcja Handlowa, Państwowa Inspekcja Pracy, a także Policja, Prokuratura, Inspekcja Ochrony Środowiska, Państwowa Straż Pożarna i Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Informator Kontroli jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej URE.

***

  • Liczba przedsiębiorstw posiadających koncesje paliwowe w Polsce wynosi ponad 5 486[3].
  • W przypadku stwierdzenia działania podmiotu niezgodnie z warunkami koncesji i przepisami prawa, Prezes URE może wymierzyć karę pieniężną lub nawet cofnąć koncesję, co oznacza wyeliminowanie z rynku przedsiębiorców, którzy dopuścili się rażących nieprawidłowości w trakcie prowadzenia działalności.
 

[1] Informator Kontroli jest opracowywany na podstawie art. 23s ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, ze zm.).
[2] Wykaz podmiotów zobowiązanych do prowadzenia działalności kontrolnej został zawarty w art. 23r ust. 3 ustawy Prawo energetyczne.
[3] Dane URE na koniec 2023 r.

Data publikacji : 05.01.2024

Opcje strony

do góry